"Bowlen is meer d EGoui Iemand die zeker, als toeschouwer, bij de wedstrijden zijn, is de heer P. Goudswaard. Sinds drie jaar maa toernooien deelneemt. Het kijken naar bowlers, die oj leerzarr Als de heer P. Goudswaard, werkzaam als groepsleider ver pakken in Zoeterwoude, met een 'leek' over zijn geliefde bowling- sport praat, wil hij steevast eerst een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen. "Nog steeds wordt in Neder land het bowlen teveel geassocieerd met gezelligheid. Het bowlen is meest al bijzaak, de bar neemt daarentegen doorgaans de belangrijkste plaats in wanneer men met vrienden of kennis sen 'een avondje gaat bowlen'. Velen weten niet dat bowlen ook een echte sport is. Nog wel een van de snelst- groeiende sporten in Nederland, want in vijf jaar tijd is het ledenbestand van de Amstelveense Bowling Bond bij voorbeeld van honderd naar zeshon derd leden uitgegroeid. En sinds vorig jaar is het ook een Olympische sport. Wij als wedstrijdbowlers vinden het erg jammer dat er zo weinig serieus over deze sport wordt gedacht. Het is wel begrijpelijk, want in sportpro gramma's op de televisie wordt er ook nooit aandacht aan besteed. Dat ligt in andere landen wel anders. In Duits land wordt er bijvoorbeeld regelmatig aandacht aan geschonken, terwijl er in Amerika -de bakermat van het bow len- iedere week op de televisie wed strijden worden verslagen". Elke week een wedstrijd Ook de heer Goudswaard is uit gezel ligheid, als recreant, begonnen. Dat was in mei 1977. Vervolgens kwam hij in contact met een wedstrijdspeler, waarna hij al spoedig het bowlen niet meer als gezellige vrijetijdsbesteding beschouwde maar als een tak van sport. Sinds hij drie jaar geleden ge vraagd werd bij een team van de Am stelveense Bowling Bond te komen spelen, heeft hij al aan talloze toer nooien deelgenomen. "Als je wilt, kun je elke week een wedstrijd spelen. Er zijn huistoernooien en scratchtoer- nooien. Die huistoernooien zijn voor al gericht op gezelligheid. Er wordt in vier klassen gespeeld: a, b, c en d. In de a-klasse komen die bowlers uit die een gemiddelde van 179,9 punten of hoger hebben. De limiet van de ande re drie categoriën is steeds tien punten lager. Om eenieder binnen één groep dezelfde kansen te geven wordt er op handicap-basis gespeeld. Als je dan op een redelijk niveau speelt, wordt het steeds moeilijker te winnen omdat je handicap zwaarder wordt. Daarom vind ik de scratchtoernooien leuker. Niemand krijgt een puntenvoor- sprong: wat je gooit, dat geldt. Uiter aard zijn er ook hier aparte klassen. Aan het eind van het jaar wordt dan door de Nederlandse Bowling Federa tie je gemiddelde berekend aan de hand van de uitslagen van die twee soorten toernooien". Kostbaar en tijdrovend Aangezien de heer Goudswaard in ploegendienst werkt, kan hij zich niet zonder meer voor elk toernooi in schrijven. "De voorrondes van de gro tere wedstrijden worden vaak 's zater dags en 's zondags gehouden. De fina les, waarin meestal de beste zestien moeten strijden om de eerste plaats, vinden 's zondagsavonds plaats. Als ik dan toevallig die zondagnacht in de nachtdienst moet beginnen, wordt het moeilijk. Zo'n toernooi loopt name lijk vaak uit tot elf uur 's avonds". Nog een reden om niet aan elke wedstrijd deel te nemen, zou het financiële aspect kunnen betreffen. Inschrijfgeld bedraagt per persoon voor één wed strijd al gauw zestig gulden. Natuurlijk komen daarbij nog de kosten van de baanhuur ten behoeve van de trainin gen. "Wat dat betreft, hebben wij ge luk", zegt de heer Goudswaard. "Wij hebben namelijk drie sponsors. Eén voor de huisleague in de regio Amster dam en twee voor de nationale wed strijden. Wij spelen met ons team, dat uit vijf mannen en twee vrouwen be staat, namelijk ook in de nationale competitie, in bowling-termen de nati onale league geheten. Gedurende ze ven maanden spelen wij eenmaal per maand op een zondag ergens in Neder land. Dit jaar hebben wij een gunstige loting gehad, zodat wij onder meer in Amstelveen, Leiderdorp, Haarlem en Zeist moeten spelen. Maar als je elke keer grote afstanden moet afleggen voor zo'n wedstrijd, tikken de reiskos ten ook aardig aan". Perfectie Wat de heer Goudswaard zo aantrekt in het bowlen, is het feit dat het zo'n eerlijke sport is. "Je doet het allemaal zelf. Goed of slecht, het is uitsluitend aan jezelf te wijten", verduidelijkt hij. "Je kunt niet de schuld op iets anders, zoals een baan, schuiven. Natuurlijk is geen enkele baan qua conditie gelijk aan de andere. Het ene bowlingcen trum past meer olie op zijn banen toe dan het ander. Maar dat merk je bij het ingooien, want voor een wedstrijd mag je altijd een paar ballen gooien. Elke game wordt bovendien op een andere baan gespeeld, zodat ieder evenveel kansen heeft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 16