BOWLING WORLD CUP IN SCHEVENINGEN Bowling Scheveningen, een prachtige accommodatie Bowlen: stijl en precisie Van 22 tot en met 28 november wordt voor de eerste maal de Bowling World Cup in Nederland gehouden. Deelnemers uit 55 landen zullen op de banen van de Bowling Scheveningen gaan uitma ken wie zich winnaar van de World Cup 1982 mag gaan noemen. Elk deelne mend land zal één deelne mer per categorie (dames en heren) mogen afvaardi gen naar Scheveningen. Bij de dames is de Engelse Pauline Smith titelverdedi ger, bij de heren is dat de Amerikaan Bob Worrall. De jaarlijkse Bowling World Cup wordt be schouwd als het grootste en zeker belangrijkste ama- teurtoernooi ter wereld. Het kon tot die status uitgroeien omdat de offi ciële wereldkampioen schappen daarentegen slechts om de vier jaar worden gehouden. In landen als de V.S. en' Engeland is bowlen een zeer populaire sport. En in Azië is het enthousiasme voor bowling vergelijkbaar met dat voor voetbal in West-Europa. Bijna een kwart miljoen bowlers over de gehele wereld hebben de afgelopen maanden meegedongen naar die ene plaats die per land beschik baar is voor de eindstrijd. Deze nationale finale heeft begin september ook in Nederland plaatsgevonden. Een en ander gebeurde onder het toeziend oog van Wim Sassen, bedrijfsleider van de Bowling Schevenin gen en de man die tot nu toe het beste resultaat van de Nederlandse deelnemers in de World Cup finale achter zijn naam heeft staan. In 1969, het eerste jaar dat de Bowling World Cup werd georganiseerd, werd hij vijfde in de eind rangschikking. Sponsoring Ons bedrijf is nauw betrok ken bij de World Cup. Als een van de hoofdsponsers heeft Heineken het evene ment mede mogelijk gemaakt. En dat heeft een logische achtergrond: Heineken is al vele jaren betrokken bij het bowlen in Nederland via haar dochter onderneming Bowling Nederland B.V. Deze exploiteert een De hanen van Bowling Scheveningen, het strijdperk van de matadoren in de Bowling World Cup op de brouwerij in Amster dam voor een welkomst-re ceptie ontvangen. Op de twee volgende pagina's kunt u meer over bowlen lezen. In de hobby-rubriek komt Heineken medewer ker èn bowling-enthousiast Peter Goudswaard aan het woord. negental bowlingcentra in alle delen van het land. Een internationaal topeve- nement op dit gebied ligt dan ook in het verlengde van de nationale activiteiten die worden ondernomen om het bowlen meer bekendheid te geven. Voorafgaande aan het toernooi wor den spelers, organisatoren en officials 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 15