Contacten leggen in Den Bosch Eerste paal voor nieuwe opslagloods Vrumona Op dinsdag 24 augustus werd officieel de eerste van 117 palen geslagen die nodig zijn voor de fundering van de nieuwe opslagloods op het onlangs vergrote terrein van Vrumona in Bunnik. Nadat op 1 juli dei terreinen en opstallen door de1-op dat moment ex buurman firma Wijnmalen en Hausmann waren overge dragen, werden eerst die delen van de bebouwing die niet in het uitbreidingsplan pasten, gesloopt en kon met de grond- en andere voor bereidende werkzaamheden worden begonnen. Als alles volgens plan verloopt en de weergoden hun medewer king blijven verlenen, zal eind december van dit jaar een terrein met een opper vlakte van 11.000 m: zijn verhard en in gebruik genomen voor de buitenop slag van ledige emballage. Tevens zal dan een opslag loods met een vloeropper vlak van 5.500 m2 voor de opslag van gereed produkt beschikbaar zijn. Het pendelen van en naar opslagplaatsen buiten het eigen fabrieksterrein zal daarmee tot het verleden behoren. Onder belangstelling van leden van het management team, leden van de O.R., medewerkers van de afde- Op donderdag 2 september vond in de Bossche vestiging voor het eerst een gemeen schappelijk contactbiertje plaats, dat om de vier weken herhaald zal worden. Dit is voor Den Bosch nieuw, want tot nog toe werden er per afdeling of per groep zulke bijeenkomsten georgani seerd. Deze eerste bijeenkomst resulteerde in een grote opkomst van alle afdelingen hetgeen de afgebeelde foto duidelijk toont. Vooral de foto's, genomen bij de brand in Den Bosch, stonden daarbij in de belangstelling. ling intern transport (de toekomstige gebruikers), afgevaardigden namens de Gemeente Bunnik en medewerkers van de bouw kundige dienst werd de eerste paal geslagen door de bedrijfsleider van Vrumona ir. L.A.Ch. Rottier. Deze handeling was voor de heer Rottier een van de laatste officiële werkzaamheden bij Vrumona aangezien hij per 1 september werd benoemd tot Technical Manager van onze werkmaatschappij Dreher in Italië. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 11