In verband met vragen die regelma tig met betrekking tot fnnctieclassificatie worden gesteld, wordt in dit artikel enige achter grondinformatie gegeven. Zoals velen van u wellicht nog wel zullen weten, heeft er in 1975 bij Heineken een integratie van arbeidsvoor waarden plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 1975 is het beleid voor het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden voor het grootste gedeelte van het personeel van Heineken Brouwerijen B.V. gelijk. Het betekent dat de salarissen en de andere arbeidsvoorwaarden geen verschillen meer kennen voor functies van dezelfde zwaarte, ongeacht of deze worden uitgeoefend op kantoor of in produktie- bedrijven. Een van de belangrijkste gevolgen van deze integra tie was een nieuw belo ningssysteem. Werden vèèr de integratie niet-bc- ambten en beambten op basis van verschillende systematieken in de diverse salarisschalen ingedeeld, na de integratie gebeurt dit voor alle functies onder de CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst) op basis van één functieclassificatie systeem. In overleg met de vakorganisaties heeft Heineken gekozen voor het Universeel Systeem voor Functiewaardering, kortweg U.S.F.-systeem genoemd. Met behulp van dit systeem worden thans alle, onder de CAO vallen de, functies beschreven en gewaardeerd. Het begrip functieclassifi- catie Om destijds alle Heineken medewerkers van deze veranderingen op de hoogte te stellen, is er in december 1974 personeels informatie verschenen in de vorm van een krant. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe medewerkers bij Heineken in dienst getre den en hoewel de meesten het begrip functieclassifica tie wel zullen kennen, weet niet iedereen wat het nu precies inhoudt. Om hieraan tegemoet te komen, is thans bij de afdeling Functieclassificatie een brochure in voorberei ding die de komende maanden beschikbaar zal komen. Vooruitlopend op deze brochure willen wij in dit artikel enkele aspecten van functieclassificatie be lichten. Functieclassificatiesyste men zijn hulpmiddelen bij het bepalen van de relatieve waarden van voorkomende functies. Of anders gezegd, met behulp van functieclas sificatie kan men de zwaarte van functies bepalen ten opzichte van andere. Op basis van de resultaten van de functieclassificatie kan men dan de functies in de functiegroepen indelen. Een van de belangrijkste uitgangspunten van func tieclassificatie is dat het de functie waardeert en niet de wijze waarop iemand zijn functie vervult. Tijdsduur In dit artikel zullen wij niet ingaan op de beroepspro cedure. Indien u daar meer over wilt weten, kunt u het lezen in de CAO of contact opnemen met uw perso neelsfunctionaris. Wel willen wij aandacht beste den aan en achtergrondin formatie verschaffen over de termijn die de procedure van het beschrijven tot en met het waarderen van de functies in beslag neemt. Dit na^ir aanleiding van het feit dat men zich er vaak over verwondert 'dat het zo lang duurt'. Van plan naar feit Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men een functie opnieuw wenst te beschrijven. De functie beschrijving is in de loop der jaren verouderd of de inhoud van de functie is veranderd. Ook door reorganisaties is het vaak nodig dat de functies opnieuw moeten worden beschreven en gewaar deerd. Iemand die zijn functie opnieuw wil laten beschrijven, denkt daar veelal lang over na voordat hij dit met zijn chef be spreekt. Ook de chef zal het verzoek, alvorens hij het doorstuurt naar de personeeldienst, eerst willen bezien in relatie tot de andere functies die onder hem ressorteren. Pas wanneer iedereen (betrok kene, diens chef en de personeeldienst) van mening is dat een aanpas sing van de functiebeschrij ving wenselijk is, wordt het verzoek doorgestuurd naar de afdeling Functieclassifi catie. Het zal u duidelijk zijn dat er enige tijd ver streken is tussen het mo ment dat iemand een aangepaste functiebeschrij ving wenst en het moment dat het feitelijk verzoek wordt ingediend bij de afdeling Functieclassifica tie. Procedure De afdeling Functieclassifi catie bevestigt het verzoek en gemiddeld binnen 4 tot 6 weken wordt er met betrokkene contact opge nomen om een afspraak te maken, afhankelijk van ploegendienst, snipperda gen e.d., voor een inter view. Nadat een interview heeft plaatsgevonden duurt het circa 4 weken voordat de functiebeschrijving ter parafering wordt voorge legd. Gedurende deze periode wordt het inter viewmateriaal uitgewerkt en wordt bezien hoe de aangegeven taken in de organisatie(s) passen, dit ook in vergelijking met andere functies. Blijkt er meer informatie nodig te zijn, dan zullen nieuwe afspraken met de belang hebbenden worden ge maakt. Tenslotte wordt aan de hand van al de verzamelde informatie de functiebeschrijving opge steld. Maken de betrokke nen opmerkingen over de opgestelde functiebeschrij ving, dan kan een volgend gesprek met de functie-ana list nodig zijn. Zijn de betrokkene en diens chef accoord met de functiebeschrijving dan wordt deze geparafeerd en via de personeeldienst naar de afdeling Functieclassifi catie gezonden ter waardering. Binnen 4 weken na ontvangst van de getekende functiebeschrij ving wordt de functie gewaardeerd. Hierbij vindt ook vergelijking plaats met waarderingsresultaten van functies van de eigen en andere vestigingen en disciplines. Tenslotte wordt het waarderingsresultaat nog vergeleken met vorige waarderingen, niet alleen betreffende de gewaar deerde functies maar ook in relatie tot de toenmalige situatie. Pas als dit alles aangeeft dat het waarderingsresultaat past binnen al de bekende gegevens, wordt het ver volgens voorgelegd aan de directeur waaronder men resorteert. Als er geen bezwaren zijn, ontvangt de medewerker het nieuwe waarderingsresultaat tezamen met de nieuwe functiebeschrijving via de personeeldienst. Aandacht Indien er zich in deze procedure geen complica ties voordoen, neemt het beschrijven en waarderen van een functie een paar maanden in beslag. Dit is niet zo lang als het lijkt, temeer als u zich realiseert dat de afdeling Functieclas sificatie per maand vele nieuwe verzoeken in behandeling neemt en dat ieder verzoek zorgvuldig wordt behandeld en alle aandacht krijgt die het verdient. Mocht u inmid dels een herwaarderings procedure gestart hebben en meer willen weten over de tijdsduur, dan raadt de afdeling Functieclassificatie u aan goed contact te houden met de functieana list met wie u gaat praten of al gesproken heeft. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3