J.J. Kool Bralirwa S.A.R.L./Rwanda KIGALI teruggekeerd naar Kigali is de familie R. Bech op 2 augustus. Brarudi S.A.R.L./Burundi BUJUMBURA De familie S. Sikkema is op 21 juli 1982 met verlof gekomen. Bralima S.A.R.L./Zaïre KINSHASA Op 18 juli is de familie C.D.M. Koopmans aangekomen in Nederland voor verlof. De familie P. L. Vandenwalle vertrok ook uit Kinshasa op 13 juli. Zij brengen hun verlof door in België. Op diezelfde datum is de familie R.A. Wille overgekomen voor hun verlofperiode eveneens in België. KISANGANI De heer B.A.A. Brandt is definitief teruggekeerd uit Kisangani naar Nederland op 16 juli 1982. BOMA Voor het opnemen van verlof is de familie F.J. Snieders op 18 juli naar België vertrokken. Malayan Breweries PTE.Ltd./Singa pore SINGAPORE De familie T.B. Heijbroek is met verlof naar Nederland gekomen op 15 juli. In tegengestelde richting reisde de familie M. G. Kakebeeke op 4 augustus weer af naar Singapore. KUALA LUMPUR Op 30 juli is de heer F. II. Schermers met zijn gezin aangekomen in Neder land. P.T. Multi Bintang Indonesia/In- donesië JAKARTA Teruggekeerd naar hun standplaats Jakarta is de familie J.J. Commissaris op 13 juli na genoten verlof. SURABAYA De familie B.W. Sarre is vertrokken uit Surabaya op 22 juli om hun verlof door te brengen in Europa. MEDAN De familie K. Klute is definitief vertrokken uit Medan op 2 augustus. Na het doorgebrachte verlof is de familie L.E. Schilling weer afgereisd naar Medan op 15 juli. Jordan Brewery Company Ltd./Jor- danië AMMAN Voor hun verlofperiode in Nederland zijn de heer H. van Schaik en echtge note vertrokken op 20 juli 1982. Brasserie Lorraine S.A./Martinique FORT DE FRANCE Op 1 augustus is de heer J.M.A. Nooij met zijn gezin voor de eerste keer vertrokken naar Fort de France. De heer Nooij zal de heer P. C. Meertens vervangen tijdens diens verlof als Chef de Fabrication. National Brewing Company Ltd./Tri- nidad PORT OF SPAIN De familie W.B.J, v.d. Breggen is uit Port of Spain vertrokken op 25 juli. Zij zullen niet meer naar hun stand plaats in Trinidad terugkeren. Antilliaanse Brouwerij N.V./Curayao WILLEMSTAD Op 24 juli is de heer L. Mengoli met zijn gezin naar Willemstad terugge gaan. Surinaamse Brouwerij N.V./Surina- me PARAMARIBO Na genoten verlof in Nederland zijn de heer en mevrouw H. W. Heilbron weer vertrokken naar Paramaribo op 13 juli 1982. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw wil ik gaarne de directie, chefs en collega's onze hartelijke dank zeggen voor de mooie bloemen en cadeaubonnen, de grote belangstelling en de vele goede wensen bij mijn pensionering. Het was een grote dag voor ons. M. Vos Gaarne wil ik langs deze weg al degenen die mijn 40-jarig tandartsju bileum tot een onvergetelijk gebeuren hebben gemaakt van harte dankzeg gen voor de spontane, hartverwar mende wijze waarop zij allen van hun genegenheid en vriendschap hebben blijk gegeven. De receptie, 8 juli j.l. in de Rotterdamse Raadskelder mij door Hcineken-vrienden aangeboden, de gelukwensen, telegrammen, fraaie bloemstukken, cadeaus en de veel te mooie toespraken, nogmaals. hebben een onvergetelijke indruk achtergelaten en mijn vrouw en mij met dankbaarheid vervuld. C.N.J. de Vey Mestdagh Graag wil ik, ook namens mijn vrouw, dankzeggen aan de directie, medewerkers en collega's die op 24 juni, de dag van mijn 40-jarig jubi leum, bij mij thuis zijn geweest. Op die manier werd het toch een gezellig onderonsje met bloemen, gouden speld en cadeaus. Allemaal hartelijk bedankt en gegroet. Fam. C.H. Kenter Mede namens mijn echtgenote wil ik u hartelijk dankzeggen voor de prachtige cadeaus, die wij mochten ontvangen bij ons vijftig-jarig huwe lijksfeest. P. Buck Op zaterdag 5 juni jl. herdachten wij onze 50e trouwdag. Tijdens de -ter gelegenheid hiervan- gehouden receptie werden wij door mevrouw Van Kooten verblijd met een prachti ge fruitmand, een fraai bloemstuk en een enveloppe met inhoud. Onnodig te zeggen dat mijn vrouw en ik zeer getroffen waren door deze geste uwerzijds en zeggen u daarvoor dan ook heel hartelijk dank. J. Beekman Namens mij en de familie hartelijk bedankt voor het medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, vader en opa. Weduwe mevrouw Van 't Zand, kinderen en kleinkinderen OVERLEDEN In memoriam Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden op 31 augustus jl. van onze medewerker en collega P.R.-ontvangsten te Amster dam, de heer J J. Kool in de leef tijd van 51 jaar. De heer Kool kwam in 1956 in dienst van de Amstel Brouwerij. Na enige tijd bij de interne dienst werkzaam geweest te zijn, werd de heer Kool aangesteld als tapper/kel ner in de Gijsbreghtkelder van de afdeling ontvangsten. In janu ari 1979 werd hij overgeplaatst naar de ontvangstruimte De Kui perij van de Heineken Brouwerij te Amsterdam. Tijdens de vele jaren bij de Amstel Brouwerij als ook gedurende de laatste jaren op de vestiging A/Hel stond hij altijd klaar om anderen van dienst te zijn en maakte hij vele vrienden zowel binnen als buiten het bedrijf. Onze gedachten van medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 27