e o O .vy i.'.j1 HUWELIJK Den Bosch J.A.C. de Groot (intern transport) met mw. C. A.G. van Dinther Bunnik S. v.d. Veen (intern transport) met mw. J. Hurenkamp W. van Ojik (bottelarij) met mw. E. Keiler Horecagebieden Mw. S.P. Happel (expeditie, Den Haag) met J. Jansen (magazijn, Den Haag) J. Smit (verkoop, Groningen/Fries land/ Drenthe) met mw. J.H. Hamminga Zoeterwoude P. Zandvliet (storingsdienst) met mw. A.M. van Rijn N. Hoekzema (afvalwaterzuiverings installatie) met mw. A. Arakpibal B.F. Brito (fustencolonne) met mw. C.M. Lima D.W. Haasnoot (energiedienst) met mw. E.L.M. Meyer Mw. Y. den Hollander (centrale debiteurenadministratie) met R. Dessens GEBOORTE Den Bosch Reno, z.v. M.J.M. Bertens (elektro technische werkplaats Maaike, d.v. R.J.M. v.d. Donck (elektrotechnische werkplaats) Melissa I., d.v. H.Th. van Gulik H.I.R. Willem, z.v. B.D.M. Cornelissen (storingsdienst) Henriëtte W.N.M., d.v. N.P.A. Spitters (garage werkplaats) John, z.v. J. v.d. Leur (bottelarij) Bunnik Dennis, z.v. A.J. van Brienen (H.I.R.) Hassan, z.v. A. El Mansouri (bottela rij) Nourddine, d.v. M. Aarab (bottelarij) Angela, d.v. H.J. v.d. Berg (intern transport) Horecagebieden Marcus J.P., z.v. J.Th.M. Jorna (C.T.D., West-Brabant/Zeeland) Zoeterwoude Aycan, d.v. H. Olmez bottelarij Sonja D.C., d.v. J. Hiemstra (brou wen algemeen) Leila, d.v. M.D. Soussi bottelarij Remco P.W., z.v. A. van Duyn (bot telarij) Tarik, z.v. M. El Fahr (magazijn en intern transport) Rakesh, z.v. R.K. Sharma (bottelarij) Maria C., d.v. C.C. van Zeist (kwali teitsdienst) Khidya, d.v. M. Amheye (bottelarij) Bram, z.v. mw. I.M. Struikmans-v.d. Brink (plaatselijke administratie) Daphne N.G., d.v. J.N.H. Kremer (technische opleidingen) GESLAAGD Amsterdam B. Damsteeg (bewaking A/Hel) voor het diploma Beveiligingsbeambte A. R. de Vries (brouwen) en A. Kaiman (verpakken) voor het theoretisch gedeelte Vapro-B. A.M. Valkenburg (mechanische werkplaats) voor de opleiding Metaal draaier van het C.V.V. Bunnik H.H. Smit (meet- en regelwerkplaats) voor de Cursus BB Elektronische Schakelingen van de N.T.S. G. Bouquet, G.C. Korpel en T. Schenk (allen storingsdienst) voor het examen Elektrotechniek. G.J. van Aalst en W. van Vliet (storingsdienst) voor het examen Meet- en regeltechniek A. W.J. Hijman en E.L. Olsman (sto ringsdienst) voor het examen Hydrau- liek en Pneumatiek. R.J.A.M. Nizzer en L.W. Weyhenke (storingsdienst) voor het examen Mi crocomputers. W. van Bezooijen en F. Wieringa (storingsdienst) voor het examen Elektronika voor niet-elektrotechni- ci. Mw. M. Falek (directie fris) voor het examen Algemeen Secretaresse. Horecagebieden Mw. H. v.d. Hulst-Fliechter (admini stratie/secretariaat, Overijssel/Veluwe) voor het diploma machineschrijven. Voor het diploma Heftruckrijder EVO: C. de Waal (expeditie, Rotter dam) A.G.Th, de Cortie en J. Wilbers (beiden expeditie, Midden-Brabant) J. Jansen en J. Schreuder (beiden expeditie, Den Haag). Rotterdam C. Ramlal (centrale debiteuren admi nistratie) voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Zoetermeer R. van Giessen (personeeldienst) voor HBO .-arbeidsmarktpolitiek/perso neelsbeleid. H.J. Kok (verkoop slijters) voor het Wijncertificaat. Th.A.F. de Rond (verkoop binnen dienst) voor Middle Management. A.J. Weernink (technologische dienst) voor Vapro-B theorie. A. Lammers (plaatselijke administra tie) voor het diploma Elementaire Wiskunde. Zoeterwoude Mw. M.E. Kruys (centrale inkoop) en mw. A. Hoogeveen-van Rijn (ver koopdiensten horecavoor Stenografie Nederlands. W. Buising (opleidingen) voor het diploma Lerarenopleiding Wiskunde en Natuurkunde. Mw. M. Ibanez (produktie bier, planning control) voor het diploma machineschrijven. J. v.d. Jagt (H.A. G.) voor het diploma S.l Organisatie en Informatieverzor ging- Mw. M. de Jong-de Bruijn (EF1 Nederland secretariaat) voor de cursus Management Assistente. P.B. v.d. Marei (plaatselijke admini stratie) voor het Praktijkdiploma Boekhouden. B. Swalué afvalwaterzuiveringvoor 26 de cursus Techniek Afvalwaterzuive ring. G.J.M. Groenendaal (Opleidingen technische dienst) voor de cursus Basis Nederlands. Voor de cursus Elektronische Schakel en Besturingstechniek: E. Trijzelaar, J. Bonte, M. van Deursen, E. Oosterbaan, A. v.d. Boogaart, H. Stend, R. Thonhauser, J.P. Luursen, J.P. Mollenbrok, F. Loeber, W. van Marwijk, B. Verweij, B. du Mortier (allen: storingsdienst) en C. A.M. Duivenvoorden (mechanische werk plaats). OVERPLAATSINGEN A/MAU R. Pastoriza naar Z/Wou ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch Mw. G.J. Moors-Doddema (plaatse lijke administratie) Bunnik J.H. Hardeman (bottelarij) Horecagebieden D. Wijdenes (verkoop, Overijssel/Ve- luwe H.C. Aarsse (verkoop bier, Amster dam) Zoeterwoude F. Engels (literatuurvoorziening) BUITENLAND Periode 13 juli tot en met 5 augustus 1982 Athenian Brewery S.A./Griekenland THESSALONIKI Na genoten verlof is de familie J. Cremer weer vertrokken naar Thes saloniki op 13 juli 1982 De heer A. Filé is op 16 juli terugge keerd na zijn detacheringsperiodc in Griekenland. Brasseries du Maroc S.A./Marokko FEZ Teruggekeerd naar Fez is de familie J. W.J. van der Eijk op 19 juli 1982. Nigerian Breweries Ltd./Nigeria LAGOS De heer en mevrouw C. Allport zijn teruggekeerd naar Lagos op 2 augus tus. De familie J.M. v.d. Kamp is op 31 juli 1982 in Nederland aangekomen om hun verlof door te brengen, evenals de familie J. G. P. Twaalfhoven die op 19 juli uit Lagos is gekomen. Verder zijn de heer W. Kool en de familie H. de Goederen overgekomen vanuit hun standplaats Lagos op 5 au gustus. IBADAN De heer II. de Sitter en zijn echtgenote zijn vertrokken naar Nigeria op 28 juli. De heer De Sitter is in Ibadan aangesteld als Technological Control ler. ABA Na zijn detacheringsperiode in Aba, is de heer A. van der Est teruggeko men naar Nederland op 24 juli 1982.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26