A.J. de Roy Mw. L.L.H.J. Thomas C.W. Zwaan N.J. de Hek Amsterdam- Op 4 augustus vond in Het Roeischip aan de Van der Helststraat de re ceptie plaats ter gelegenheid van het 25-ja- rig j ubileum van de heer AJde RoyDe heer De Roy is begonnen bij Amstel. Sinds 1972 was de heer De Roy groepsdirecteur export buitenlandse belangen, Oostelijk halfrond, thans is hij groepsdirecteur coördi natie werkmaatschappijen Europa. Voorafgaande aan de receptie werden de jubilaris en zijn echtgenote ont vangen door de heer Van Schaik, die tevens de enve loppe en de speld overhandigde. Tijdens de receptie sprak de heer Pels Rijcken als enige enkele woorden, daar op verzoek van de heer De Roy geen toespraken werden gehouden. De heer Pels Rijcken bood namens het personeel een boek over Japanse prenten en een aantal boeken over de historie van Frankrijk aan. Met het dankwoord van de heer De Roy kwam een einde aan het formele gedeelte van de drukke en gezellige re ceptie in Het Roeischip. Amsterdam- De heer en mevrouw Sarphati ontvingen op 9 augustus mevrouw L.L.H.J. Thomas ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. Na het overhandigen van de speld en de enveloppe, vond de receptie plaats in De Ruipe- rij. Hier bevond zich onder de vele aanwezigen ook een groot aantal oud-Amstel medewerkers. Mevrouw Thomas is namelijk begonnen bij de Amstel Brouwe rij als secretaresse. Thans is zij directie-secretaresse. Op verzoek van mevrouw Thomas vond een informele receptie plaats. Als enigen namen mevrouw Leclercq en de heer Van Peski het woord. Beurtelings droegen zij enige versregels uit een gedicht op alfabet voor, waarbij elke letter een karaktereigenschap van me vrouw Thomas weergaf. Ook werd in het vers het per- soneelscadeau genoemd dat zij later zou ontvangen: een sportieve damesfiets met een mandje erop voor haar hond. Tevens kreeg zij twee kristallen karaffen aangeboden. Tot slot nam mevrouw Thomas zelf het woord om alle aanwezigen te bedanken. Zoeterwoude- Op 5 augustus vond het 25- jarig jubileum plaats van de heer C.W. Zwaan, hoofdportier kantoor in Zoeter woude. Na de officiële ontvangst belichtte de heer Welmers in De Hooiberg de loopbaan van de heer Zwaan, die begonnen is bij de emballage in Rotter dam. Na zijn toespraak overhandigde de heer Wel mers de speld en de enveloppe. De tweede spreker, de heer Van Puffelen, haalde enige anekdotes op uit het havenverleden van Cas en vertelde hoe de jubilaris voor de receptie had gezegd: "de mensen gaan van middag Cassie kijken". Hoofd receptie zou een betere titel zijn dan hoofd portier, vond de heer Lans die hier na sprak, omdat de heer Zwaan een echte gastheer is. Namens de bedrijfsledengroep sprak vervolgens de heer Bliek. Hij memoreerde onder meer dat de heer Zwaan een fanatiek voetballer was. Als cadeau van collega's en personeel bood hij twee accu's aan voor de t.v. op de camping. De heer Van Otterloo van de reis- vereniging Vers van 't Vat sloot de rij sprekers en on derstreepte zijn woorden met een enveloppe met in houd en bloemen voor mevrouw Zwaan. Rotterdam- Op 12 augustus was het 25 jaar geleden dat de heer De Hek de voormalige Rotterdamse brouwerij betrad. Al vrij snel bekleedde hij een veelzijdige functie bij het bedrijfs bureau op grond van zijn grote kennis van het haven- gebeuren in de Maasstad. Op het gebied van transport, export, douane enz. ontstonden talrijke in- en externe relaties dank zij de volledige inzet van 'hu- morrijke Nico'. Na bij het depot Bettoweg dezelfde functie vervuld te hebben, werkt hij thans bij Dran kenhandel Havenstad als zodanig. Na de ontvangst door de directie, begaf de heer De Hek zich met zijn echtgenote en familie naar de Raadskelder. De heer De Roode overhandigde na een karakteriserende toe spraak de gouden speld met enveloppe. Van mevrouw Romijn ontving de jubilaris een goed gevulde envelop pe namens alle Heineken medewerkers, terwijl de heer De Man op geestige wijze het cadeau namens Du ty Free aanbood. Gezien de grote hitte, die gedurende de uiterst vrolijke receptie heerste, beperkte de heer De Hek zijn dankwoord tot enige kernachtige woor den.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25