Mevrouw G.A.E Ehrenforth- Wartenberg Je bent de rechter- en de linkerhand van je baas" riv ;m '.'U '.J - I'm**- m-.'MT Wie eens een rustig gesprek met mevrouw G.A.P. Eh- renforth wil hebben, krijgt daartoe niet veel kans. Constant rin kelt de telefoon of komen er mensen haar kamer binnen met vragen. On verstoorbaar zit zij achter haar bureau, heeft aan een paar woorden genoeg om te weten waar het over gaat. Niet zo verwonderlijk want al bijna 25 jaar werkt zij als secretaresse van de Bos sche bedrijfsleider(s). Zolang bij één werkgever lijkt misschien saai, een sleur. "Welnee, zolang ik bij Heineken in Den Bosch werk, heb ik steeds uitbreidingen en veranderingen meegemaakt. Daarnaast is er in zijn al gemeenheid zeer veel veranderd in de afgelopen jaren. Denk alleen maar aan: water, milieu, lawaaibestrijding, arbeidsomstandigheden etcetera. Dat geeft ook jouw werk een extra dimen sie. Het voordeel om vele jaren op de zelfde stoel te zitten is, dat je in die ja ren veel in- en externe relaties op bouwt. Je wordt dan een vast begrip, een ingang tot het bedrijf". Archief "Het is de taak van een secretaresse haar baas optimaal te laten functione ren", zegt mevrouw Ehrenforth. "Een soort sluis-functie voor zijn kamerdeur en telefoon, waarbij het bepalen van urgentie en het stellen van prioriteiten belangrijk is. Als een goede secreta resse ben je zijn rechter- en linkerhand en bovendien zijn wandelend geheu gen. Dat leer je door jarenlange erva ring. Voorts is het voor het uitoefenen van je functie nodig dat je een goed ar chief hebt. Nu heb ik daar een speciaal zwak voor. Misschien ook wel omdat ik veel belangstelling heb voor histo rie. In mijn archief, bijna 25 jaar oud. is een aparte afdeling die ik noem 'voor het nageslacht' of 'voor de Heineken geschiedschrijving'. Het is jammer dat het bijhouden van een ar chiefbij Heineken een stiefkind is". Brede belangstelling "Belangrijk is, dat je allround bent", vervolgt mevrouw Ehrenforth voort bordurend op de eisen die aan een se cretaresse worden gesteld. Hoewel zij niets van Heineken of van bier wist toen zij solliciteerde, raakte zij al spoe dig op de hoogte van het vakjargon. Aan deze basis heeft men uiteraard niet genoeg. "Je moet je overal voor blijven interesseren, veel lezen om bij te blijven. Van huis uit werd mij bijgebracht dat als je ooit zinvol wil meepraten, je wèl moet zorgen dat je weet waar je over praat". Ervaring "Allereerst moet je een goede voorop leiding hebben", antwoordt zij op de vraag hoe je een goede secretaresse wordt. "Het tweede punt is ervaring. Ik heb die opgedaan in binnen- en bui tenland, zowel bij commerciële als produktiebedrijven, het Amerikaanse leger en een internationaal reisbureau. Daarvan heb ik nog steeds profijt. Je moet ook over de grenzen van je taak heen kunnen kijken; de zaken in bre der verband kunnen zien. Hetgeen be 22 tekent: een goede kennis van de orga nisatie en de bemanning. Komt een se cretaresse niet goed uit de verf, dan ligt dat vaak aan haar baas, die niet weet hoe met een secretaresse samen te werken". Onderwaardering Een even duidelijke mening als over haar beroep heeft mevrouw Ehren forth over de waardering van dat vak en de rol van de secretaresse bij Heineken. Zij vindt het jammer dat nog te vaak een secretaresse niet op haar juiste waarde wordt geschat. "Dit beroep is erfelijk belast met het valse imago van de glamour-girl die heup wiegend kopjes koffie binnen brengt en met gepolitourde nagels briefjes typt. Daarbij is Heineken nog steeds een uitgesproken mannenmaatschap pij. Vrouwen komen er nauwelijks aan te pas, hoewel er de laatste jaren - zij het aarzelend- enige verbetering te bespeuren valt. Aanvankelijk kwam daar natuurlijk ook nog bij dat ik bij Heineken in Den Bosch als vrouw een vrij eenzame positie bekleedde op de ze produktievestiging". Altijd druk "Vindt u het erg als ik mij nu weer aan mijn werk wijd?", vraagt zij tot slot. "Het is hier op het moment echt zeer druk". Daarmee als het ware aange vend dat het belangrijker is ervoor te zorgen dat haar baas optimaal kan functioneren dan over zichzelf te pra ten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22