Zuinig met energie: Laat het een tweede natuur worden oen op 6 februari 1981 de C.E.W. (Commissie Energie- m besparing in de werksfeer) werd benoemd was de discussie over energiebesparen al in volle gang. Ook binnen Heineken. De doelstellingen van de C.E.W. zijn echter aanzienlijk anders. Destijds was het zo, dat bin nen de energiecommissies werd be zien, hoe energie kon worden be spaard door het uitvoeren van techni sche projecten. Hierdoor moest dus eerst worden geïnvesteerd, waardoor vervolgens een energievoordeel werd behaald. Op deze manier is bij Heineken reeds een aantal projecten van de grond gekomen waarbij sprake is van energiebesparende maatrege len. Ook staan nog projecten op stapel en de aandacht voor energiebesparen de apparatuur en aanpassing van be staande apparatuur is nog lang niet verslapt. Bedoeld voor iedereen D^ C.E.W. heeft ook de doelstelling energie te besparenmaar mikt daarbij vooral op de mensen, die binnen het concern werkzaam zijn. Want ieder kan wel iets doen om, al is het soms weinig, minder energie te gebruiken zonder zich daardoor belemmerd te voelen. De C.E.W. richt zich dus tot u, lezer van Vers van 't Vat. Binnen de C.E.W. is een kleine werk groep bezig, die zich voornamelijk richt op de bedrijven. Deze werkgroep wil, evenals de C.E.W. zelf, het onder werp energie bij u bewust maken en met name aansporen tot bewuster energiegebruik. Onnodig verbruik willen we tegengaan. Daartoe is een aantal acties ondernomen. U hebt ze ker al de affiches en stickers opge merkt, die door de C.E.W. zijn ver spreid. Dit om ieder steeds weer aan dit onderwerp te herinneren. De ideeënbus heeft een speciale actie gevoerd, om nieuwe ideeën omtrent dit onderwerp los te krijgen. Hier en daar wordt het onderwerp via speciale opvallende oproepen en geschriften nog eens extra onder de aandacht gebracht. Kortom, via opval lende campagnes proberen wij het on derwerp bij u binnen te brengen. Vooral willen we proberen u actief bij dit belangrijke onderwerp te betrek ken. Op dit moment wordt gewerkt aan een dia-serie om het onderwerp energie verbruik nog eens in beeld te brengen. De serie wordt voorbereid om als aan zet te dienen voor een actief overleg, waarin ook u betrokken gaat worden en waarin u zelf uw ideeën naar voren kunt brengen. Dit, naast uiteraard het meedenken over ideeën die uw colle ga's naar voren brengen, om zo voor uw ploeg of afdeling te komen tot een beter gebruik van de beschikbare energie. "vOLQENDE ALSTOfeUEFT.. Onderwerp van gesprek Het zal beslist zo zijn dat veel acties en gedachten over deze besparing reeds bekend zijn. Het toepassen van deze mogelijkheden tot besparing in uw dagelijkse werk kan zeker nog worden verbeterd. Door over het onderwerp te praten zal het ook meer gaan leven en hopelijk bij u iets losmaken over de problematiek. Want het kwistig om gaan met energie is eigenlijk niet meer verantwoord en zuinigheid is ook daar geboden, niet alleen omdat er bespa ringen, ook in geld, mee gemoeid zijn maar zeker ook omdat te slordig en overmatig gebruik van energie leidt tot snellere uitputting van de energiebron nen. En vooralsnog is er best het een en ander te bezuinigen zonder dat we dit echt merken in het dagelijkse werk dat we doenEr zij n beslist bij ieder óf thuis óf op zijn werk, bepaalde ge woonten gegroeid die bij kritische be schouwing zijn te wijzigen. In de gesprekken die met diverse men sen over dit onderwerp zijn gevoerd, zijn vele situaties beschreven die meer energie gebruiken dan nodig is. Soms zijn oplossingen om de verspilde ener gie terug te dringen moeilijk of zeer kostbaar maar in veel gevallen blijkt het met iets meer aandacht mogelijk de toestand te verbeteren. Soms is de technische toestand van apparatuur niet in orde. Het signaleren van deze situaties en het oplossen of laten oplos sen is de bijdrage, die u kunt geven aan de C.E.W. Het is onze taak u daaraan te helpen herinneren, echter het moet zover komen dat zuinigheid met ener gie (en trouwens ook op ander terrein) weer een tweede natuur wordt, een vanzelfsprekendheid. Werkgroep bedrijven C. E. W. J. Schellen 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18