[Hl Gunstige zomer in Nederland geen springplank voor winststijging eerste halfjaar 1982 Si g IIHIIIIIIIIIB i iff r;v M 9 9 0 a to t M I Begin september werd het halfjaar bericht over de financiële gang van zaken van Heinekcn N.V. in de eerste 6 maanden van 1982 gepubliceerd. Daarin valt een winststijging te lezen van 35,8% in vergelijk met dezelfde periode van 1981 In geld uitgedrukt betekent dit een winstsprong van f 48,8 miljoen naar f 63,6 miljoen. Hoe aantrekkelijk deze winstontwikkcling op het eerste gezicht ook is, het betekent niet dat het bedrijfsresultaat zich in gelijke tred ontwikkeld heeft. De opbrengsten wereldwijd van de verkopen alsmede diverse andere inkomsten zijn weliswaar toegenomen, maar daar staan als aanmerkelijk hogere kosten ondermeer de prijzen van grondstoffen, de salarissen en sociale voorzieningen en in het bijzonder de post accijnzen tegenover. Met name in Nederland hebben de accijnzen de gang van zaken negatief beïnvloed. Het halfjaar bericht meldt dat de verkopen van bier en frisdranken in Nederland in de eerste helft van 1982 lager waren dan in dezelfde periode van 1981. En dat ondanks de gunstige effecten van een aantal fraaie zomermaanden. Deze daling is in belangrijke mate te wijten aan de accijnsverhoging per 1 januari van dit jaar. Voor bier betekent dit een stijging van de consumentenprijzen van ca. f 2,40 per krat en voor frisdranken met ruim 10 cent per liter. Dit heeft de consument in een tijd van economische teruggang en daling van het besteedbaar inkomen niet onberoerd gelaten. Een ander aspect waarmee wij met name in de Nederlandse markt moeten rekenen, is de ontwikkeling in de levensmiddelen handel, die zich manifesteert in een enorme prijzenslag. Dit heeft tot gevolg -mede gelet op de al eerder genoemde inkomensdaling- dat er sprake is van een teruggang in de merkentrouw bij de consument en dus een verschuiving van de zogenaamde A-merken naar B-merken en private labels. Een tendens overigens, die zich niet alleen bij bier en frisdranken voordoet, maar ook bij andere produkten als bijvoorbeeld koffie. Het betekent evenwel met name voor bier en fris een enorme druk op het marktaandeel, en dat nog naast de steeds duidelijker wordende stabilisering van de totale Nederlandse bier- en frismarkt. Op al deze factoren had het goede zomerweer in Nederland in de eerste 6 maanden van 1982 niet die invloed, die velen er wellicht van hadden verwacht. En ook de rest van de zomer geeft geen aanleiding voor een ongenuanceerde juichstemming. Natuurlijk is er alle reden om de mooie zomer als een meevaller te betitelen. Maar de verkopen kenden dit jaar zeker niet die pieken, die wij in het verleden onder vergelijkbare weersomstandigheden hebben beleefd. Voor Nederland betekent het dat de resultaten onder die van vorig jaar zijn gebleven en dat mag toch tot enige bezorgdheid stemmen. In dit licht is het overigens verheugend te kunnen constateren dat goede vorderingen zijn gemaakt in de sfeer van de kostenbesparingen Daarbij mag zeker gewezen worden op het in Nederland geproduceerde bier voor export, waarin de kostenbeheersing met name door het optimaliseren van de verpakkingen een succesvolle rol heeft gespeeld. Resumerend valt te zeggen dat de resultaten van Heineken wereldwijd bemoedigend zijn, maar dat vooral waar het Nederland betreft een verdere uitbouw van de verkopen gepaard aan een nog stringentere kostenbeheersing noodzakelijk is om aan de toenemende druk het hoofd te kunnen bieden. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 14