Zoals al vermeld werd in het vorige Vers van 't Vat heeft onze C.E. W. (Commissie Energiebesparing bij het Werk) de Foto- en Filmclub Heineken Rotterdam gevraagd een wedstrijd te organiseren met als onder werp ENERGIE. Hierop is enthousiast medewerking toegezegd en hieronder volgen nu de gegevens voor alle deelnemers. *0 OOP Fotowedstrijd ENERGIE Bij de jurering zal niet het belang rijkste zijn de techniek (beeldopbouw, compositie, afwerking) maar het in beeld brengen van ENERGIE met een eigen visie. Vooral ook die inzen dingen die met besparing, of alterna tief gebruik van energie te maken hebben zullen extra aandacht krijgen. Het onderwerp ENERGIE zal zeker zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden. Om u alvast een idee te ge ven noemen we hieronder wat voor beelden: Ploegen met een paard in plaats van met een trekker, fietsen in plaats van autorijden, isolatieklusje in huis, was aan de lijn in plaats van centrifuge gebruiken. Een keuze uit de inzendingen zal een rondreizende tentoonstelling gaan vormen in 1983. Publicatie van de prijswinnende foto's zal geschieden in Vers van 't Vat in maart 1983. Inge zonden materiaal moet recent zijn. Hieronder volgen de voorwaarden tot deelname: 1. Het thema is ENERGIE. Zoals hierboven reeds gezegd zijn visie en originaliteit belangrijker dan techniek. 2. Deelnemers/sters kunnen zijn alle Heineken medewerkers/sters en hun gezinsleden, waar ook ter we reld en natuurlijk alle leden van de Heineken fotoclubs. 3. De foto's en dia's kunnen in kleur of in zwart/wit worden ingezonden welke in één categorie gejureerd zullen worden. Formaat minimaal 13,5 x 9 cm. Foto's behoeven niet te worden opgeplakt. Dia's bij voorkeur op kleinbeeldformaat (24 x 36 mm) en ingeraamd. Aan tal per inzender maximaal 5 stuks. 4. Inzenden aan Secretariaat Foto club Heineken Rotterdam, p/a de heer H.N. de Wit, Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. 5. Jurering geschiedt door: H.M.F. Coebergh Ing. D. Handbeuckers Ir. E.H. van Leeuwen Mw. H.D. van den Steenhoven Ing. J.W. Timmer De jury zal eveneens een keuze maken uit de inzendingen voor de rondreizende tentoonstellingen. 6. Prijzen: Voor deze wedstrijd met een zeer actueel onderwerp heeft de C.E.W. een bijzondere eerste prijs ter beschikking gesteld: le prijs een spiegelreflexcamera naar keuze met een winkelwaarde van f 1.000,- 2e prijs fotomateriaal naar keu ze met een winkelwaar de van f 500,- 3e prijs fotomateriaal naar keu ze met een winkelwaar de van f 200,- 4e prijs fotomateriaal naar keu ze met een winkelwaar de van f 150,- 5e prijs fotomateriaal naar keu ze met een winkelwaar de van f 100,- Daarnaast worden nog 5 eervolle vermeldingen toegekend, en de prijswinnaars en deelnemers met een eervolle vermelding ontvangen een energiebesparende eeuwigdu rende kalender. Van de inzen dingen die voor de tentoonstelling worden uitgezocht worden ver grotingen vervaardigd die de in zender na afloop van de tentoon stelling krijgt toegezonden. 7. De inzendingstermijn sluit 31 januari 1983. Na de jurering, res pectievelijk na de tentoonstelling krijgt iedere inzender zijn eigen werk terug. Alle inzenders ver klaren zich accoord met eventuele publicatie in Vers van 't Vat. 8. In alle gevallen, waarin deze voor waarden niet voorzien is de beslis sing van de organisatoren bindend. 9. De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken of beschadigd worden van het ingezonden materiaal. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 7