Onlangs zijn de CAO-onderhandelingen tussen Heineken en de werknemersorganisaties tot een afronding gekomen. Na een drietal besprekingen, die in een open en goede sfeer verliepen, is de procedure thans zo ver gevorderd dat duidelijkheid bestaat over de CAO 1982. De voornaamste wijzigingen treft u hieronder aan. CAO-onderhandelingen in goede sfeer verlopen Tijdens de onderhandelingen is er veel aandacht geschonken aan het werken in de volconti- nudienst. Naast een verhoging van het toeslagpercentage op zaterdag (waar bij overeengekomen werd eventuele toekomstige arbeidstijdverkorting uit de verhoging van dit percentage te financieren) is besloten dat een studie commissie, waarin vertegenwoordi gers van de werknemersorganisaties en Heineken zitting zullen heben, zal nagaan op welke wijze opname kan geschieden van de volledige ploegen- toeslag in de pensioengrondslag. Het aantal extra vrije dagen voor de mede werkers in volcontinu-dienst werd uit gebreid van 6 naar 10. Voorts is een wijziging overeengekomen ten aan zien van de regels voor de opname van aaneengesloten vakanties in de vol- continudienst. Materiële verbeteringen Besloten is de basis-vakantie uit te breiden met één dag en de twee extra vrije dagen te handhaven. Voor 1982 zijn deze vastgesteld op 24 en 31 december. Eveneens wordt het systeem van prijscompensatie gehand haafd; in overleg met de werknemers werd, vooruitlopend op definitieve overeenstemming, per 1 juli 1982 de prijscompensatie in de salaristabellen opgenomen en heeft inmiddels uitbe taling daarvan plaatsgevonden. Bij vervanging in een hogere salaris groep zal de ploegendiensttoeslag reeds na één maand over de vaste ver goeding berekend worden. Deze ter mijn was drie maanden. De regeling met betrekking tot bijzonder verlof oudere werknemers werd verruimd. Leesbare CAO Tijdens de CAO-onderhandelingen kwam van beide partijen de wens naar voren de CAO duidelijker te ma ken, teneinde misverstanden te voor komen en de leesbaarheid te bevorde ren. Daartoe zal een redactiecommis sie worden benoemd, die zal gaan trachten de CAO-tekst toegankelijker te maken. Tevens zal in voornoemde redactiecommissie een aantal over eengekomen redactionele wijzigingen worden vastgesteld. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de procedure voor de CAO 1982 nog niet geheel afgewikkeld. Zodra dit het geval zal zijn zullen in een personeelbulletin de wijzigingen nader aangegeven worden. Daarna zal gestreefd worden op zo'n kort moge lijke termijn de nieuwe CAO - met op name van redactionele wijzigingen als hierboven bedoeld - op ruime schaal te verspreiden. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3