beloning Mutaties in Ideeënbuscommissies f2.000,- H.J. A. Fleuren C.J. van Rijswijk N.G.J. van Doorn f825,- Den Bosch De heren Fleuren en Van Rijswijk, beiden vorkhef truckchauffeur, hebben voorgesteld achter de opzet- baan van colonne 10 een ijzeren plaat te monteren. Deze is twee pallets breed en 1 pallet hoog. Hierdoor wordt voorkomen dat kratten achter de opzetbaan kun nen vallen. Tevens wordt door de verminderde breuk een behoorlijke besparing bereikt. Zoeterwoude De heer van Doorn, werkzaam bij de kwaliteitsdienst, stelde voor een ander systeem te hanteren bij het ne men van monsters uit colonne 3 en 5. Door in plaats van dozen, waarin 24 flessen zitten, kratten te gebrui ken met een inhoud van 16 flessen, kunnen jaarlijks een groot aantal flessen en ook dozen bespaard wor den. Het idee kan gerealiseerd worden omdat eerder een verandering in het analyseschema heeft plaatsge vonden waardoor met een kleiner aantal flessen kan worden volstaan. Sinds 1 juni hebben een aantal ideeënbuscommis sies een gewijzigde samen stelling. In de Centrale Ideeënbuscommissie heeft zitting genomen de heer A.L. van den Berg namens de nieuw benoemde C.O.R. Hij volgt daarmee de heer G. van de Bunt op. De heer C. Bremer heeft het voorzitterschap van de plaatselijke Ideeënbuscom missie Amsterdam overge nomen van de heer A.J. Kruidenier. De heer J. van Eijk volgt in deze commissie de heer C. Stuivenberg op en mevrouw M.E. van Eekert draagt haar taak over aan de heer H.J. te Winkel. Tot de Plaatselijke Ideeën buscommissie Zoeter- woude is toegetreden de heer F.J. Smit. De heer P. A. van Baarle is benoemd tot secretaris van de Ideeënbuscommissie Horeca in opvolging van de heer A.J. A. Aarts. BS8F Amsterdam L.C.J, v.d. Bergh, E.S.Df250,- J. de Waal, brouwenf 130,- C. van Kerkwijk, interne dienstf 120,- Zoeterwoude H.H. Ramdat, verpakkenf 400,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep: Amsterdam S.J. Broer,brouwenf 25,- J. Wanders, brouwenf 25,- E.A. van Weeren, exportf 25,- M.J. van Gemert, intern transportf 25,- H.T. v.d. Berg, intern transportf 25,- MHIHWWfff V vv tvV .V t f MA IJ®:* 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 27