In memoriam C. SCHOUTEN J.F.P. Meeuwissen (centraal betalings verkeer); J. A. A.F. Caspers automat!- seringsgroep) en R. Robbers (centrale debiteurenafdeling R. van Zon H.A.Gvoor Basiskennis Informatica 1.2. A. Broers (H.A.G.voor Basiskennis Bestandsorganisatie B. 1 M.C. Heins (H.A.G.) voor Wiskunde en Statistiek W. 1P. de Bakker en P. in 't Hout (H.A.G.) voor Basiskennis Wiskunde W.O. J.M. DulIaartenG. v.d. Hoevenf/f.A.G.) voor Bestandsorganisatie B.2. S. v.d. Braak en R. van Zon (H.A.G.) voor Organisatie en Informatieverzorging (S.I). A. Nieuwenburg (H.A.G.) voor Systeemonderzoek S.3. D. Schmidgall Tellings en A. Maas (centraal magazijn) voor het examen 'veilig werken met de reachtruck'. OVERPLAATSINGEN A/MAL Naar Z/Wou: P.P. Vreeswijk, J. A. Slootstra, L. v.d. Kloet. Naar H/Bosch: R.G. Lowinger. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. Th. Bonaparte (kantine) R.A. Strootman (kwaliteitsdienst) Horecagebieden Mw. P.J. Pieper- v.d. Akker (admini stratie, Den Haag Mw. T. Brouwer-van Achteren (admini stratie, Overijssel/Veluwe) Mw. C. Boogert-Rietdijk (administratie, Rotterdam) Zoetermeer M.D. Blijleven (storingsdienst) Mw. M.P. v.d. Togt-Valkenier (verkoop binnendienst Mw. L.N. Schiks-Sadhinoch (order behandeling) Zoeterwoude Mw. A.B.M. Connan-Bronkhorst kwaliteitsdienst) BUITENLAND Periode 4 juni tot en met 12 juli 1982 Arendals Bryggeri A/S Noorwegen ARENDAL Op 19 juni is in Fevik/Arendal geboren Rik, zoon van de heer en mevrouw R.H.A. Klerkx. Whitbread Co. Ltd. Engeland LUTON De heer GHKleinhout is als Brewer met zijn familie vertrokken op I juli naar Luton. Athenian Brewery S.A. Griekenland THESSALONIKI Voor verlof is de heer J. Cremer op 2 juli met zijn familie naar Nederland gekomen. Brasseries du Maroc S.A. Marokko FEZ Op 27 juni is de heer J.W.J. van der Eijk met zijn'familie met verlof gekomen uit Fez. Sierra Leone Brewery Ltd. Sierra Leone FREETOWN Na genoten verlof is op 8 juli de familie J.H. van Mameren terug gekeerd naar Freetown. Kumasi Brewery Ltd. Ghana KUMASI De heer en mevrouw A.J. Kraayo zijn op 21 juni na verlof vertrokken naar hun standplaats in Kumasi. Nigerian Breweries Ltd. Nigeria LAGOS De heerC. Allport brengt sinds 12 juni zijn verlof in Engeland door, zijn echt genote was daar al sinds 9 mei. Familie A. Kruyer is met verlof naar Nederland gekomen op 26 juni vanuit Lagos. De heer WGRegtien is op 18 juni terug gekeerd naar zijn standplaats in Lagos. De heer H.J. Smit is op 1 juli definitief teruggekeerd naar Nederland. De heer J.J. ten Hoor is op 12 juli weer vertrokken naar Lagos. Vervolg op pag. 24. OVERLEDEN Op zaterdag 24 juli. hebben wij, samen met de familie en een heleboel vrienden, kennis sen en collega's, Cees Schouten (49 jaar) en zijn zoon Johan (16 jaar) naar hun laatste rust plaats in Krimpen a/d Lek ge bracht. De paar druppels die vielen leken tranen van smart over dit grote verlies. Een ongeluk tijdens de vakantie in Frankrijk beëindigde beide levens en liet mevrouw Schouten zwaar gewond achter. Cees Schouten was 1 juni jl. 25 jaar bij Heineken in dienst en heeft al die jaren op de Transport of Verschepings afdeling van de Centrale In koop gewerkt. Zijn kennis van de scheepvaart en de lucht vaart was onbetwist; hetgeen ook naar voren kwam in de vele commissies waarin hij de brouwerij vertegenwoordig de. Veel collega's, die naar het buitenland werden uitgezon den, kenden hem als het be trouwbare baken op de weg naar het vreemde land. In Cees Schouten verliezen wij een man met een uitzonderlijk behoudende levensopvatting. Een man, die zijn werk de meest plezierige manier vond om de dag door te komen. Zijn mildheid maakte hem tot een geliefd collega voor wie geen moeite te veel was en die steeds bereid was dat beetje meer te doen om tot een menselijke op lossing te komen. Wij weten, dat zijn vrouw en dochter, maar ook de diep be droefde ouders, veel kracht nodig hebben om dit verlies te dragen. De heer J. PIKET (78) is op 4 mei 1982 overleden. De heer Piket is op 5 oktober 1936 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. Tot zijn pensione ring op 1 november 1968 is hij hoofdinspecteur in Brabant en Limburg geweest en was laatste lijk werkzaam als inspecteur op leidingen horeca. Op 6 mei is de heer M. LOS (72) overleden. Hij trad op 1 maart 1948 in dienst bij Meder en heeft vanaf 1964 gewerkt bij Coebergh's Verenigde Distil leerderijen. De heer Los was tot zijn pensionering op 1 mei 1975 assistent winkeladministrateur en werkzaam op de crediteuren en debiteurenadministratie. De heer J. KORTEKAAS (80) is overleden op 8 mei. Hij kwam in mei 1919 in dienst bij Heine ken Rotterdam en heeft daar tot 1936 in de bottelarij gewerkt. Voorts was hij werkzaam in de mouterij en wederom bij de bot telarij Van 58 tot64 werkte de heer Kortekaas bij de interne dienst, waarna hij in de invalidi- teitsregeling werd opgenomen tot de datum van zin pensio nering op 1 augustus 1966. Op 1 juni is de heer W. HULS HOF (65) overleden. De heer Hulshof was van 8 oktober 1962 tot de datum van zijn pensione ring op 1 november 1981 werk zaam bij Van Olffen als maga zijnmedewerker. De heer J. SMEETS (82) is overleden op 8 juni. Op 14 mei 1920 kwam de heer Smeets in dienst bij Heineken Rotterdam als medewerker in de tapkelder. Van 2 juli 1962 is hij achtereen volgens kamerwacht en mede werker van de interne dienst ge weest tot hij op 1 juli 1964 met pensioen ging. Mr. J.C. BOSSARD (72) is op 10 juni overleden. De heer Bos- sard trad op 7 oktober 1930 in dienst van de Amstel Brouwerij en ging op 1 november 1974 met pensioen. De heer Bossard is secretaris van de Raad van Be heer van de Amstel Brouwerij geweest, in Vers van 't Vat heeft de heer Bossard als gastschrij ver' gepubliceerd. De laatste ja ren schreef hij vooral verhalen in de Kerstnummers. Op 27 juni is de heer P.J. TIM MERMAN (67) overleden. De heer Timmerman is op 2 september 1938 in dienst getre den bij de Amstel Brouwerij en is onder meer in Helmond werk zaam geweest. Op 1 september 1979 ging hij met pensioen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23