J.G. 't Hardt P.W. Kurpershoek Ph. B. Dankloff W. Mesu Rotterdam - Op 22 juni herdacht de gastheer van de Rotterdamse Raadskelder, de heer J.G.'t Hardt, in zijn "eigen" lokaliteit zijn veertigjarig dienstverband.Normaliter heeft hij, Jo voor de" vele bekenden, steeds zelf de touwtjes in handen en het moet dus voor hem een in vele opzichten gedenkwaardige dag zijn geweest. Hij zat nu zelf aan een feestelijke tafel en alles werd voor hem gedaan. In hun toespraken betrokken de heren Huffels en Redelé ook mevrouw't Hardt, de drie zonen en de overige familieleden in hun hulde. Er werd een dubbeldikke enveloppe overhandigd, waar van de inhoud bestemd is voor een geluidsinstallatie. Ook ontving de heer't Hardt vele telegrammen en per soonlijke cadeaus, waaronder goed gevulde flessen en een opvallende stropdas. Het hoogtepunt was natuur lijk het opspelden van de gouden Heineken-speld met diamant op Jo's Har(d)t, het hart waarmee hij zich vol ledig inzet voor de presentatie van Heineken zowel intern als naar buiten voor de vele bezoekers. ffllF' Zoeterwoude - Het 25-jarig jubileum van de JF ®1| heer Dankloff werd op 2 juni gevierd. Voorde fcW receptie ontvingen de heer Van Eerde en een aantal collega's van de afdeling grondstoffen inkoop van centrale inkoop HTB, de heer Dankloff die aan het hoofd van deze afdeling staat. Deze werd hier bij vergezeld door zijn vrouw en zoon. Tijdens de receptie hield de heer Van Eerde een korte toespraak en overhandigde hierna de jubileumspeld en de gratifica tie. Namens collega's en medewerkers sprak vervol gens de heer Rietberg. Hij memoreerde onder meer dat het gezin Dankloff meer dan 25 dienstjaren heeft. Mevrouw Dankloff is namelijk vervangend verpleeg kundige bij de medische dienst in Zoeterwoude, ter wijl hun zoon vele malen als vakantiehulp op de brouwerij heeft gewerkt. Als cadeau kreeg de heer Dankloff een geavanceerde radio-cassetterecorder met wereldontvangst aangeboden door de heer Riet berg. ÉfJfP8 Zoeterwoude - De heer P.W. Kurpershoek jr>S|j werd samen met zijn vrouw, zijn twee ïaalaP zoons en een schoondochter op 15 juni ont vangen door de bedrijfsleiding ter viering van zijn 25-jarig jubileum. De heer Kurpershoek is 25 jaar werkzaam geweest in het dienstgebouw, aanvanke lijk in Rotterdam en later in Zoeterwoude. Hij is op deze afdeling een "allrounder". Tijdens de receptie werd hij toegesproken door de heren Welmers, Witteveen, Talmon en Van Gulik. De heer Welmers ging kort in op de loopbaan van de heer Kurpershoek, dankte hem voor zijn werkzaamheden en over handigde de speld en de jubileumenveloppe. De heer Talmon bood het personeelscadeau aan. De keuze was op een geschenk onder couvert gevallen omdat "hij alles al wel zal hebben". Menigmaal was na melijk al gebleken dat als je iets nodig had, de heer Kurpershoek het mee nam van zijn zolder. De heer Van Gulik sloot de rij van sprekers. Hij is, als oud- wachtchef van de jubilaris in zijn Rotterdamse tijd, degene die het langst met hem samenwerkte en hem het beste kent. Horecagebied West-Brabant /Zeeland - Op 3 juli werd het feit herdacht dat de heer W. Mesu 25 jaar in dienst is van Dranken handel De Vlieger-Verdonk B.V. te Middelburg als bijrijder in de expeditie. De heer Mesu werd in gezelschap van zijn moeder, broers en schoon zusters ontvangen door de heer De Jonge. Na een toespraak overhandigde de heer De Jonge aan de heer Mesu de gouden speld en de daarbij behorende jubileumenveloppe. Tijdens de informele receptie in café "De Nieuwe Hoop'Yichtte ook de heer Van de Kroon een woord van waardering tot de jubilaris. De heer van Kessel vertegenwoordigde met zijn felicita ties en cadeau het personeel uit Breda. Vele collega's uit het horecagebied gaven blijk van hun belangstel ling. Zeer collegiaal liet de heer Mesu weten het jammer te vinden dat deze jubileumdag een "ver plichte snipperdag" is. De heer Mesu kon tijdens de receptie veel goede wensen en cadeaus in ontvangst nemen. Hij sprak dan ook een welgemeend dank woord uit aan alle aanwezigen. Zie verder pag. 24. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 21