Koreaanse banden met Nederland nader bezien Nu de licentie-operatie een half jaar geleden van start is gegaan, leek het mr. A.F. Kiljan van Heuven (marketing adviseur in Korea) een goed moment de lezers van Vers van 't Vat een beeld te geven in dit verafgelegen land en de banden die bestaan met Nederland en Heineken. Hij verzamelde daarom voor u de volgende gegevens over Zuid-Korea: iiihhhiiiiiiiih Oriental Brewery te Incheon waar Heineken wordt gebrouwen "De grondlegging van het huidige Korea heeft volgens een legende in 2333 voor onze jaartelling plaatsge vonden door de mythologische god Tangun. De oudst bekende gedocu menteerde geschiedenis begint met het vermelden van de 3 koninkrijken Koguryo, Paekche en Silla. Zij ver deelden tot 668 het grondgebied in on geveer gelijke stukken. Na langdurige strijd werden deze rijken verenigd en begon er een periode van grote bloei die te vergelijken is met onze middel eeuwen. De officiële naam van dit ontstane rijk werd Koryo, waarvan de huidige naam Korea is afgeleid. Na 1392 kwam er een andere koninklijke familie aan de macht en deze Yi-dynastie regeerde het land tot 1910, toen er door de Japanse annex atie een einde kwam aan de onafhan kelijkheid van het land. De na komelingen van de Yi-familie be wonen nog steeds een deel van het oude paleis in het centrum van de hoofdstad Seoul. Na de overgave van Japan in 1945 werd het grondgebied door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in twee delen gesplitst, met als grens de 38e breedtegraad. De invasie van Noord-Korea op 25 juni 1950 luidde het begin in van een bur geroorlog, die pas op 27 juli 1953 door een wapenstilstand werd afge sloten. Korea, gelegen tussen de twee grootmachten China en Japan is vele malen het toneel geweest van veldslagen. De invasielegers van de beide landen marcheerden door het Koreaanse schiereiland. Een oud spreekwoord luidt hier dan ook: 'Het maakt niets uit of de walvis naar links of naar rechts zwemt. Door het bewe gen van zijn staart worden vele kleine vissen getroffen.' Huidige situatie Zuid-Korea is nu een grondwettelijke democratie en haar huidige president Chun (familienaam) Doo (generatie aanduiding) Hwan (voornaam) werd in februari 1981 voor een periode van 7 jaar gekozen. Korea heeft een op pervlakte van ongeveer drie maal Ne derland. Haar 38,5 miljoen inwoners maken het tot een dichtbevolkt land. De periode van grote economische vooruitgang en de in betrekkelijk kor te tijd opgebouwde exportpositie heb ben de industrie een grote plaats laten innemen naast de van oudsher belang rijke landbouw. Hiervan vormen rijst (het hoofdvoedsel) en gerst de basis. Banden met Nederland De banden tussen Korea en Nederland zijn reeds enige eeuwen oud. In feite waren het Nederlanders die als eerste westerlingen een voet op Koreaanse bodem hebben gezet. Een voor het na geslacht bewaard gebleven rapport van ene Hendrik Hamel, geschreven in opdracht van de Verenigde Oost- Indische Compagnie en in 1668 in Amsterdam uitgegeven vertelt ons van de schipbreuk van het schip "De Sperwer'op 16 augustus 1653De 36 overlevenden werden na enige maan den door de autoriteiten in contact ge bracht met de enige westerling die in Korea woonachtig was. Hij deed dienst als officier in de koninklijke lijfwacht. De verbazing en blijdschap onder de schipbreukelingen was groot inimmn j »|i;;i(iiii»i gf Inladen voor de verscheping van Heineken bier naar Hong Kong Een display tijdens een promotie met nationale kleding Promotie in een Koreaans horecabedrijf

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 11