Herinneringen van scheidende John Hunt Brouwerij-consulaat In verband met de toegenomen exportactiviteiten in Australië zal per I oktober a.s., of zoveel eerder als mogelijk is, een importkantoor in Sydney worden gevestigd. Als manager aldaar is benoemd de heer L.F.D. van der Minne. Sinds 1 april van dit jaar doet dc brou werij van Heineken France in Schiltig- heim, vlak bij Straatsburg, dienst als Nederlands consulaat. Bedrijfsleider ir. A. de Voogd is door de Nederlandse ambassade in Parijs aangesteld als ho norair consul (honorair betekent dat hij er niet voor betaald wordt) voor de zes oostelijke departementen in Frank rijk. Op de brouwerij is nu ook de "kanselarij" gevestigd: de administra tie van het consulaat. De Franse mede werker van de heer De Voogd, de heer Stoppel, beheert deze administratie. Gevraagd naar de werkzaamheden die een en ander met zich meebrengt zegt de heer De Voogd: "We verstrekken visa, behandelen paspoortaanvragen en hebben bijvoorbeeld ook van doen met Nederlanders die hier in Frankrijk in de gevangenis terecht zijn gekomen en de hulp van het consulaat inroe pen". Toch is dat geen dagelijks werk voor de heer De Voogd. "De meeste zaken die aan het werk van consul ver bonden zijn, spelen zich af in de avonduren. Contacten met de plaatse lijke overheden en het leggen en on derhouden van handelscontacten zijn daarbij het voornaamste". In het ge bied van de heer De Voogd werkt een uitgebreide consulaire gemeenschap. Dat heeft te maken met het feit dat in Straatsburg de Raad van Europa is ge vestigd. "Je krijgt veel uitnodigingen, maar die kun je lang niet altijd aanne men". Dat gold ook voor de burge meester van Straatsburg, die niet aan wezig kon zijn op de receptie die op 30 april ter gelegenheid van Koninginne dag voor het eerst op de brouwerij an nex consulaat werd gehouden en waar honorair consul De Voogd voor het eerst als gastheer optrad. Terwijl in Nederland in de maand mei twee grote marathonsrespectievelijk in Am sterdam en Rotterdam, werden verlopen, vond in de Britse hoofdstad de Marathon van Londen plaats. Een groots spektakel, waar 750.000 toeschouwers op afkwa men. In rijen langs het parcours, dat van Greenwich Park tot Westminster Bridge liep, moedigden zij de ruim zestienduizend lopers aan. Tussen het publiek liepen ook twintig promotie-dames die blikjes Heineken bier uitdeelden aan de dorstige belangstellenden. De Amsterdamse reclame service medewerker K.J. Both was met de variomaton present om de aanwezigheid van Heineken nog eens extra te onderstrepen. Geen 'zure' opdracht, zoals uit de foto blijkt! Een bijzondere gast was onlangs in Amsterdam, de heer John Hunt. Ver gezeld door zijn vrouw maakte hij een afscheidsreis langs zijn vele relaties in de wereld, want op 63-jarige leeftijd gaat hij met pensioen als Director van de Brewing Division van United Africa Company International. Sinds 1953 was hij nauw betrokken bij de brouw- belangen van deze maatschappij. Deze bevinden zich in Afrika en als zodanig heeft hij de eerste stappen van Heineken in dat werelddeel begeleid en wel in Nigeria. Samenwerking H.T.B. Hij heeft alle brouwerijen in dat land zien bouwen. Ondanks de tegensla gen, die de beginperiode hebben ge kenmerkt en de problemen die zich natuurlijk ook nu nog voordoen, is het een succesvol vervolgverhaal gewor den. Heineken hielp bij het bouwen van de produktiebedrijven en hij is vol lof over het prachtige werk dat H.T.B. daar in de loop der jaren heeft gedaan en de kroon die het enige maanden ge leden op het werk tot op heden heeft gezet in de vorm van de Ibadan brou werij Anekdotes De heer Hunt heeft zich altijd met het commerciële gedeelte beziggehouden. Hij heeft dan ook talloze verhalen over de zware strijd die vooral in de jaren zestig geleverd moest worden om de lokaal geproduceerde bieren Star en Gulder een stijgende verkoop te bezor gen. Dit gold eveneens voor het geïm porteerde Heineken bier, dat pas later ook ter plaatse werd geproduceerd. Nu zijn er marketingtechnieken, maar in die tijd was het meer koopmansinstinct dat hielp bij het nemen van de juiste beslissing. Het was natuurlijk een uit stekend idee om tegen het eind van de vijftiger jaren Star bier meer bekend heid te geven door het oplaten van een 31 meter hoge Starfles-ballon met een diameter van 9 meter boven Lagos. Niemand had er evenwel op gerekend dat de concurrentie deze na enige we ken met vier goed gerichte geweer schoten uit de lucht zou halen. Ook was het moeilijk vechten tegen concur rerende vertegenwoordigers die een twintigtal dozen Star bier opkochten, uitpakten en de flessen een dag in de zon lieten staan. Vervolgens werd het bier weer in de handel gebracht in de zekerheid dat de biersmaak volkomen bedorven was door het tropische zon licht. Ondanks alle tegenslagen is de heer Hunt van mening dat het een prettige tijd is geweest en dat het altijd een ple zier was met ons concern samen te wer ken. Op de foto ziet u de heer Hunt (links) met zijn echtgenote, afscheid nemend van de heer J. van der Werf (lid van de Raad van Bestuur) in Am sterdam. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 9