Zoetermeer ontvangt gepensioneerden Ontspanningscentrum voor jarige personeelsvereniging OR Horecagebieden 1 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de personeelsvereniging Den Bosch is bij de planning voor een eventuele viering van dit feit de gedachte opgekomen om dit niet middels een receptie of feestavond te doen, maar in plaats daarvan te kiezen voor een blijvend geschenk. Het voormalige Meco-complex, dat in verband met het Masterplan is aange kocht, werd door bedrijfsleider Ir. C. Scheltema spontaan aangeboden om daarin ten behoeve van de perso neelsvereniging een sportcentrum in te richten. Met dit gegeven is het bestuur onder leiding van de heer Van Stippent, voorzitter van de P.V., aan het werk geslagen. De uitgewerkte voorstellen heeft men tenslotte aan mr. J. Siertsema, directeur perso neelszaken, voorgelegd. Deze zegde toe financiële medewerking aan het plan te verlenen. Zo werd de droom werkelijkheid en startte men op 1 april j.l. met de verbouwing van het Meco-gebouw. Op 24 mei werd vervolgens een begin gemaakt met de aanleg van twee tennisbanen en een voetbalveld. Als alles volgens plan verloopt, zal half augustus van dit jaar het sportcomplex in gebruik worden genomen. Het sportcomplex zal H.O.C. worden genoemd, als afkor ting van Heineken Ontspannings Centrum. In het H.O.C. zal plaats zijn voor: biljarten, lawntennis, tafeltennis, voetbal, bridge, klaverjas sen, fotohobby, vergaderingen, bijeenkomsten, opbergruimten voor sportattributen. Er waren bij de G. W.N. diverse gepensioneerden die het bedrijf in Zoetermeer nog niet hadden gezien. In maart is de personeelsvereniging met een voorstel bij de directie geko men om een ontvangst te organiseren. Dit heeft er toe geleid dat de gepensi oneerden op 26 mei j.l. 's middags om twee uur in Zoetermeer kwamen. Ze werden in de ontvangstruimte welkom geheten door de heer J. van der Zee, die in zijn openingswoord de aanwezi gen iets vertelde van de veranderingen die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan. Hij noemde daarbij de overgang van de drie produktieplaat- sen in Rotterdam en Schiedam naar één produktieplaats in Zoetermeer en de moderne aanpak van produktie en verkoop van gedistilleerd en wijn. Hierna werd de film gedraaid over de bouw en de officiële opening van G.W.N. door prins Bernhard. Als volgende punt vond een rondgang plaats door het bedrijf, waarbij de heren J.D. van de Putte en J.P. van der Lee de bezoekers een uiteenzetting gaven over het moderne produktie- Zoals vermeld in het vorige nummer, stellen wij u in deze editie voor aan de leden van de OR Horecagebieden. Drie ondernemingsraadleden zijn hierbij niet afgebeeld: de heren F. van Sweben RotterdamK. Roel/s (Amsterdam) en G. W. Blok Overijssel/Veluwe). M.H.W. Janssen, R.J.W. Peters, W.C.M. Witters, Midden-Brabant West-Brabant/Zeeland Den Haag proces. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn in de ontvangst ruimte onder het genot van een hapje en een drankje, waarbij de heren H.F.M. Coebergh en B.P.M.M. Hoogeweegen (Hulst kamp) diverse handen hebben geschud van oud-medewerkers van hun vroe gere bedrijf. Het was een fijne middag waar alle betrokkenen, zowel de gepensioneerden als de belangstellen den, met plezier aan zullen terugden ken. J. Kern, (voorzitter), Amsterdam J.J.J. de Vries. Arnhem! Nijmegen éi H.R. Elema, Groningen! Friesland! Drenthe L.A. Sleven, Limburg J.Q. Verlaan, Noord-Holland G. Hakze, Limburg J.J. Gerdes, Noord-Holland

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6