M. Ph. Molenaar lllillmmi 'Ik zie liever een mooi dan een lekker biertje" limlmi Als medewerker van de afdeling reclame en promotions in Zoe- terwoude (waar men zich bezig houdt met werkzaamheden die varië ren van het voorbereiden van presenta ties tot het ontwikkelen van campag nes) word je bij velerlei zaken betrok ken. Zo ook de heer M. Ph. Molenaar. Het is, zoals voor iedere functie geldt, niet mogelijk alle werkzaamheden van iemand op één pagina te belichten. Daarom slechts een kleine greep eruit. Het beoordelen van aanbiedingen van bladen om advertenties in die bladen te plaatsen, hoort er onder meer bij. Voorts ook het aanpassen van bestaan de projecten zoals de permanente stand op de Flevohof, het begeleiden van afdelingen die in- of externe audi- ovisuele-presentaties moeten houden, het op video opnemen van nieuwe re clames voor belangstellenden binnen het bedrijf en de zorg voor de informa tie die men via Viditel over ons kan krijgen. Reclame-karavaan Er is één taak die wij eruit hebben ge licht omdat het ons aardig leek daaraan iets meer bekendheid te geven. Regel matig worden de biercampagnes aan gepast en vernieuwd. Met campagnes bedoelen we dan bioscoop- en televi siereclames en perscampagnes (in de dagbladen en tijdschriften). De heer Molenaar is iemand die wezenlijk be trokken is bij de totstandkoming van de uiteindelijke plaatjes. Het produce ren begint als het definitieve concept voor een reclame van reclamebureau FHV tenslotte intern is goedgekeurd en de modellen en locaties zijn uitge zocht. Het is wel eens moeilijk in de stemming te komen bij dit soort opna mes. Het is bijvoorbeeld vreemd 's ochtends vroeg in de sfeer van een bruiloftsfeest te moeten komen. Die sfeer moet echt gecreëerd worden door muziek te draaien en wat grappen te maken. Soms lukt het dan zo goed dat buitenstaanders denken dat er werke lijk iets feestelijks aan de hand is. Optisch mooi "Het bier op de set moet goed zijn", zegt de heer Molenaar. En hij legt uit: "Dat is niet hetzelfde als een lekker pil sje in een café. Optisch mooi betekent bijvoorbeeld dat er niet teveel condens op het glas mag zitten en dat er geen grote bellen in het manchet mogen zit ten. Vergroot op een foto komen die bellen namelijk heel lelijk over". Verstandhouding Als de opdracht zodanig is dat er met meer dan 5 modellen gewerkt wordt, neemt de heer Molenaar een tapper uit een van onze ontvangstruimten mee. "Die jongens werken snel, zijn flexibel en kennen het klappen van de zweep. Dat is belangrijk want een positieve sa menwerking werkt door op de model len". Een van de redenen waarom hij erbij is, is dat hij goed de te fotografe ren of te filmen glazen met bier in de gaten moet houden. "De cameramen sen (en vooral de Engelse met wie wij veel werken) letten vaak alleen op de modellen. Zij zien dan niet dat er geen schuimkraag meer op het bier aanwe zig is". De andere reden, die minstens van even groot belang is, is de zorg voor de relatie tussen afnemer (die de gelegenheid geeft in zijn zaak opnames te maken) en brouwerij"Ook als we klaar zijn, moet die man nog het gevoel hebben dat hij graag óns biermerk tapt. Het tegendeel zou je bereiken als je hem niet goed voorbereidt op wat hem te wachten staat en hem na afloop met een grote puinhoop laat zitten. Dat kan natuurlijk niet". Truc Een van de zaken die de heer Mole naar in de 6 jaar dat hij dit werk doet heeft ingevoerd, is het verbod op drin ken van alcohol buiten beeld tijdens de opnames. "Het is een ongeschreven wet. Pas aan het einde van de dag, wanneer de laatste opname is ge maakt, mag er bier worden gedronken Dat geldt ook voor de modellen die langere tijd wachtend moeten door 27 brengen". Op film en foto's zie je ech ter vaak 'half leeggedronken glazen'. Dit wordt bereikt door steeds een beetje - in de hoeveelheid van een slok - uit het glas te gooien. Op die manier verschijnen er ringen in het glas en blijft het manchet er op zitten. Zo blijft het bier er fris uitzien, net als het geval is bij het drinken van een goed getapt glas bier. "Ons 'ziekelijk' perfectionis me zorgt er wel voor dat er niet gedacht wordt: 'ach, dat ziet de consument toch niet'." Anekdotes Iemand die veel met mensen omgaat, kan ook veel vertellenBij de heer Mo lenaar is dat zeker het geval. De ban den met iedereen zijn na een samen werking van zo'n veertien dagen hecht. Er wordt dan ook veel gelachen. "Mijn leukste ervaring is nog steeds het wer ken met een oude dame als model. Wij omringden haar - gezien haar hoge leeftijd - met alle zorg en pauzeerden regelmatig om haar wat rust te geven. Toen wij echter weggingen, zei zij dat zij bij de buurvrouw koffie ging drin ken en sprong zo over een 1 meter hoge heg!" Het doetje wat Door alle onregelmatige uren, is het moeilijk er hobby's op na te houden. Hij zoekt het daarom meer in de huise lijke sfeer met franse muziek van bij voorbeeld Charles Dumont. "Ik denk altijd maar door het rennen van de ene locatie naar de andere blijf ik ook in conditie." Als er echter een Amstel- of Heinekenreclame op de t.v. ver schijnt, kunt u er zeker van zijn dat de heer Molenaar met alle aandacht naar het scherm kijkt. "Hoe vaak ze hem ook vertonen, ik blijf letten op eventu ele fouten. Bovenal roept het herinne ringen op. Je krijgt een beetje warm gevoel bij het idee dat je eraan meege werkt hebt. Dan neem ik een lékker biertje." HIMMIj Hm V.' .w f r. vt .V U'.J* jgfcaM*

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26