Wijzigingen in Reglement Heineken Ideeënbus öïf Richtlijnen In de maand januari heeft u in de salarisenveloppe naast uw salarisspeci ficatie ook het Reglement van Heineken Ideeënbus aangetroffen. Onlangs is echter besloten tot het wijzigen van de tekst op een paar punten. Voor alle belangstellenden volgen hieronder de herziene passa ges. Pagina 3: Onder het kopje 'Zeg op. wat beter kan. Want uw ideeën zijn goud waard!' dient u in plaats van de daar afgedrukte tekst te lezen: "Heineken is een concern met vele duizenden medewerkers. Allemaal specialisten op eigen terrein. Een belangrijke bepaling in de Ideeënbus is dan ook, dat ideeën op het eigen werkterrein van harte welkom zijn. Wij maken hierbij echter verschil tussen uw eigen werk en het werkterrein. Ideeën over uw eigen werk belonen wij niet. Anders is dat met het werkterrein. Immers, dat is niet uw directe verantwoordelijkheid, maar u kent het wel en beter dan iemand anders. Stelt u zich dus de vraag wat er binnen dit gebied kan worden verbeterd. Dus bijvoorbeeld op het gebied van produktie - verkoop - administratie - kwaliteit - machines - uitrusting - afval - gereedschap - werkmethoden - lawaai- transport in het bedrijf - veiligheid - hygiëne - onderhoud - organisatie - arbeidsomstandigheden - grondstoffen - hulpstoffen - energieverbruik - samenwerking, en alles wat verder voor ons bedrijf van belang is. Pagina 8: Twee artikelen van het Reglement zijn gewijzigd en wel 9 en 12. Artikel 9 is geworden: "Geen beloning mag worden toegekend, wanneer de inzending een idee inhoudt, dat gerekend mag worden te behoren tot de normale taak en verantwoordelijkheid van de inzender, of ideeën betreffende zaken die besproken of reeds (nog) in behandeling zijn of ideeën over apparatuur in ontwikkeling. De nieuwe tekst van artikel 12 luidt: "Een idee waarvan niet direct de grootte van de besparing kan worden berekend, wordt beloond met een voorlopige beloning, welke binnen zes maanden dient te worden uitgekeerd. Nadat in. de praktijk de besparing is gebleken, wordt de definitieve beloning uitgekeerd. Voor wie geïnteresseerd is in de Richtlijnen voor de Plaatselijke ideeënbuscommissies: deze zul len worden opgenomen in het Handboek Personeelszaken. Te vens zijn zij voor belangstellen den verkrijgbaar bij de secretaris sen van de P.I.B.C.'s. Wie dat zijn kunt u lezen in het jaarverslag van Heineken Ideeënbus, dat eni ge tijd geleden in ons personeels blad was meegehecht. aSgaSHg Den Bosch W.J. Zaunbrecher/H.G.M. Kreté, storings dienst f350,- M.J. Stuurman, mechanische werkplaats f325,- J.P. van NassauAV. A.J. van Antwerpen, intern transport f 150,- W. Fontijn/W.W.A. Habraken/J.W.A. Honselaar kwaliteitsdienstf 150,- G.A.P. v.d. Wijst, bottelarij f 125,- H.A. v.d. Velden, legkelder f 100,- R.B. Schoonewagen, bottelarijf 100,- R.B. Schoonewagen, bottelarijf 80,- A.F. v.d. Loo, bottelarij f 75,- R.B. Schoonewagen, bottelarijf 75,- H.A.M. de Ruyter, bottelarij f 50,- Bunnik R.GJ. Neutel, technologische dienst f500,- C. Ruitenberg, verpakken f 150,- W.T.J. Kersbergen, verpakken f 50,- H.P.P. Josemans, personeelszakenf 50,- Horecagebieden C. Havekotte, C.T.D. Noord-Holland f290,- J.S.J. Fokkema, magazijn, Den Haagf 90,- Zoeterwoude G. Vlieland, brouwen f 100,- J. Bedijn, bewaking f 80,- H. Kanbier, meet- en regeltechniekf 70,- P. Heemskerk/S. van Wijk, vorderingenbeheer f 60,- I. Hasan, kwaliteitsdienstf 50,- Een ieder ontving een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Den Bosch W.H.M. Leeuwis, intern transport f 50,- J.A.J. Siegers, legkelder f 50,- J.J.M. Mascini, kwaliteitsdienst f 50,- J. van Geelkerken, meet- en regeltechniek f 50,- J. Craane, storingsdienst f 50,- M.W. Mimpen, legkelderf 50,- J.A.J. Slegers/H.J.H.Th. Stuiver, legkelder f 50,- Bunnik W.J.M. Baars, centraal magazijn f 50,- W.J.H. Suter, verpakken f 25,- L.J. Rowaan, interne dienst f 25,- Horecagebieden J. Wellner, bedrijfsleiding, West-Brabant/Zeelandf 50,- J.F. van Cleef, expeditie, Arnhem!Nijmegen f 25,- B. Potjewijd.expeditie, Arnhem/Nijmegen f 25,- H. Brummer, C.T.D. Midden-Brabantf 25,- J.J. Commandeur, verkoop, Groningen!Friesland/ Drenthe f 25,- Leeuwarden J. Postma, bottelarij f 50,- J. Postma, bottelarij f 50,- J. Lebbing, bottelarij f 35,- Zoeterwoude I.S. Eman, brouwen f 50,- A.J. Huisman, kantine bedrijff 50,- R. v.d. Bor, storingsdienstf 50,- J. Rötmensen/C. de Ruijter, brouwen f 50,- W.G. v.d. Draay/C. van Helden, brouwen f 50,-'

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25