Mr. J.C. Ban/ H.H. Kuypers P.J.A. Suykerbuyk P.M.M. van Rooij #11®® Amsterdam- Ter gelegenheid van zijn 25-jarig gjr ®1 jubileum werd op 17 mei mr. J.C. Banz teza- SHBiyP men met zijn echtgenote en twee zoons ont vangen door de heer Van der Werf. De heer Banz, hoofd van de afdeling Europese betrekkingen, is al tijd werkzaam geweest bij Heineken. Aanvankelijk vormde hij, dank zij de overeenkomende achterna men. met de heren Jansz en Krantz een bekend trio op de afdeling juridische zaken. Nadat de heer Van der Werf de enveloppe en de speld had overhandigd aan de heer Banz, vond de receptie plaats in De Kui perij. Op verzoek van de jubilaris werden hier geen toespraken gehouden. Op originele wijze werd het personeelscadeau aangeboden. De heer Banz diende eerst een t.v.-toestel te onthullen, waarop hijzelf in beeld kwam met de tekst 25 jaar. De heer Jansz over handigde daarna het echte cadeau: een enveloppe met inhoud ten behoeve van de aanschaf van een kleurentelevisie. Hierna bleef de receptie nog lange tijd gezellig, aangezien er een groot aantal belangstel lenden aanwezig was om de heer Banz en zijn gezin geluk te wensen. gffijgsa yvwt/?- Op 1 juni vierde de heer H.H. Kuypers zijn 25-jarig dienstjubileum bij Heineken. De las IsP heer Kuypers is destijds in dienst gekomen bij de heer Vullinghs te Horst. Na vele samenvoegingen van bedrijven werd hij uiteindelijk geplaatst bij de C.T.D. te Horst, alwaar hij thans nog werkzaam is. De heer Kerckhoffs zei tot de heer Kuypers, die vergezeld werd door zijn vrouw en kinderen, veel belang aan de functie van de jubilaris te hechten 'aangezien wij servi ce aan de klant hoog in het vandel hebben staan'. Dit wordt nog versterkt door het kelderbierproject, waar aan de jubilaris vanaf het begin heeft gewerkt. De heer Kerckhoffs dankte de heer Kuypers voor het feit dat hij deze functie in de afgelopen tijd prima heeft ver vuld. In deze dankwoorden betrok hij ook mevrouw Kuypers. Daarna overhandigde de heer Kerckhoffs de heer Kuypers een beeldje dat symbolisch de inzet van de jubilaris weergeeft. Nadat vervolgens de heer Ha meiers de gouden speld opprikte, overhandigde de heer Hakze namens het personeel een enveloppe met inhoud aan de jubilaris. fllt Wijnegem (België)- Op 7 mei werd het 25-ja- Stag rjg j ubileum gevierd van de heer Suykerbuyk kW chef technische dienst van Mouterij Albert te Wijnegem. Op de mouterij werd de jubilaris al lereerst ontvangen door de heren Hendrikx en Schou ten. Daarna werd het plaatselijk café opgezocht, waar de receptie plaatsvond. Vanuit Nederland waren di verse collega's van de heer Suykerbuyk overgekomen en van beide Belgische mouterijen waren bijna alle personeelsleden aanwezig. De heer Hendrikx gaf tij dens deze receptie onder meer een overzicht van de negentien vorige standplaatsen van de heer Suyker buyk en bedankte hem voor de geleverde diensten. Namens het gehele personeel werd vervolgens een fiets overhandigd door de heer De Vries, die naast een periodiek onderhoudssysteem ook voor fietskle- dij zorgde. Nadat de heer Van Rijn namens de H.T.B.-collega's een cadeau had overhandigd, nam de jubilaris zelf het woord om iedereen te bedanken. #11™ Zevenbergen- DeheerP.M.M.van Rooij was I# «s| 0p 27 mei precies 25 jaar in dienst. Ter gele- jlsaiyp genheid hiervan werd op 28 mei een receptie gehouden in Café Restaurant "Den Ouden" te Ze venbergen. De jubilaris was hierbij vergezeld van zijn echtgenote, twee dochters en de vriend van een van de dochters. Tijdens de voorontvangst overhandigde de heer Janssen de speld aan de jubilerende chef de bureau van het horecagebied West-Brabant/Zeeland, terwijl de jubileumgratificatie werd overhandigd aan zijn vrouw. Vervolgens vond een informele receptie plaats, waarbij gesproken werd door de heer De Jon ge. Daarna kroonde de heer Zewald namens de West brabantse en Zeeuwse commercie de heer Van Rooij tot Zilveren Chang Kai Piet van Heineken, doelend op de voorliefde van de heer Van Rooij voor de Chi nese en Indische keuken. Tenslotte boden de heren Van Liere, Monden en Blommerd nog cadeaus aan. Laatstgenoemde sprak als vertegenwoordiger van de Streekzwemvereniging, waarvan de heer Van Rooij bestuurslid is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23