Woorden van dank Zoetermeer M. Speelman (planning control) Zoeterwoude C. van Elk (physieke distributie Ne derland) Mw. E.J. Budding-de Groot (centrale diensten thuisverbruik bier) Ir. A.P.M. van Loon (verpakkings ontwikkeling) Mw. A. v.d. Burgh-Bot (microbiolo gisch laboratorium) R.E. Lobo (bottelarij). BUITENLAND Periode 30 april t/m 3 juni 1982 Sierra Leone Brewery Ltd./Sierra Le one Voor verlof is de familie J.H. van Ma meren op 14 mei uit Freetown aange komen. Kumasi Brewery Ltd./Ghana De heer A.J. Kraayo is op 20 mei in Nederland aangekomen om verlof te houden. Nigerian Breweries Ltd./Nigeria ABA Met ingang van 2 juni is de heer Avan der Est als Installation Specialist tijde lijk in Aba werkzaam. IBADAN Op 1 mei is de familie J. D. Verwey uit Ibadan teruggekomen. Na zijn verlof zal de heer Verwey niet meer terug gaan. De familie J.J. van Essen is van 8 mei t/m 2 juni met verlof geweest. De familie C. E. Langstraat is op 18 mei uit Ibadan vertrokken met verlof. Brasseries du Logone S.A./Tsjaad Bij de familie N.J. Doodeman is op 17 mei een dochtertje en zusje geboren. Zij heet Daphna. Bralima S.A.R.L./Zaïre KINSHASA Op 29 april arriveerde de familie W. van Gansbeke in Nederland om het verlof door te brengen. De heer H. F. M. van Grinsven reisde op 9 mei in tegengestelde richting. BUKAVU De familie W.I. C.A. van Staveren is op 1 mei in Nederland aangekomen om het verlof hier door te brengen. KISANGANI De heerB.AA. Brandt heeft van 6 t/m 31 mei verlof genoten. Ook de heer C.L.A. Peterse is inmiddels weer te ruggegaan en wel op 11 mei. MBANDAKA De families G.J.M. Konincks en G.J. Oost zijn op 7 mei teruggereisd naar hun standplaats in Zaïre. Nocal S.A.R.L./Angola De heer R. van Vlijmen en de familie A. Zwart zijn op 4 mei na verlof terug gekeerd naar Luanda. Bralirwa S.A.R.L./Rwanda KIGALI De familie R. Bech is op 9 mei voor verlof in Nederland aangekomen. Malayan Breweries Ltd/Singapore De heer en mevrouw J.R.E. Kraft zijn op 28 mei naar Singapore gereisd na genoten verlof. De heer EI. de Sitter is op 24 mei voor verlof in Nederland aangekomen. P.T. Multi Bintang Indonesia/Indone- sië JAKARTA Op 18 mei is er bij de familie R.H. Si- walette een zoontje, Michael Job, ge boren. De heer A.M. Vrieling vertrok op 5 mei uit Jakarta om hier in Nederland zijn verlof door te brengen. MEDAN De familie K. Klute heeft verlof geno ten van 1 t/m 16 mei. Op 25 april is de familie Stoltenkamp uit Medan teruggekomen. Na het ver lof zal de heer Stoltenkamp niet meer teruggaan, omdat hij heeft besloten ge bruik te maken van de overbruggings regeling tot aan zijn pensioengerech tigde leeftijd. Windward and Leeward Brewery Ltd./St. Lucia De familie P.J. B.J. Visschedijk is op 15 mei uit St. Lucia vertrokken met ver lof. Surinaamse Brouwerij N.V./Suriname De heer en mevrouw H.W. Heilbron zijn met verlof gekomen op 29 mei. DANKBETUIGINGEN Van harte dank voor de grote belang stelling en goede wensen zowel van de Belgische als Nederlandse vestigingen die ertoe bijgedragen hebben de viering van mijn 25-jarig jubileum tot een gezellige dag te maken. Dank voor de toespraken, de bloemen, cadeaus en de vriendschap. Die dag is voor ons een mooie blijvende herin nering. Piet en Ghislaine Suykerbuyk Verlegen door de gesproken woorden en schier onthand door de belangstel ling zeggen wij iedereen dank voor de omlijsting van het afscheid. U heeft ons verwend. A. Kamps en echtgenote Langs deze weg willen mijn vrouw en ik onze hartelijke dank betuigen aan al diegenen die er voor hebben gezorgd dat mijn arbeidsafscheid (dit vanwege de VUT-regeling) tot een onvergete lijke middag is gemaakt. Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om aan allen die hun medeleven hebben betoond na het auto-ongeluk dat mij is overkomen onze echt gemeende dank te betuigen. Telegrammen, kaarten, bloemen en bezoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna hebben ons veel goed gedaan. Nogmaals veel dank daarvoor. R. Schaank E. Schaank-Nieuwold Onze zeer hartelijke dank richten we tot allen, die ons hun goede wensen hebben medegegeven voor la troisiè- me vie. De bijzonder goed gekozen cadeaus, die deze wensen vergezelden, zullen onze herinnering aan dit af scheid zeer levend houden. H. Oudkerk C. W. M. Oudkerk-van der Linde van Sprankhuizen 17 mei j.l. was voor mijn gezin en mijzelf een bijzonder plezierige dag. De informele en gezellige sfeer waarin velen aandacht hebben willen besteden aan mijn 25-jarig jubileum hebben wij bijzonder gewaardeerd. Hartelijk dank aan allen, die zich op deze zomerse dag de moeite van de gang naar mijn receptie hebben willen getroosten en aan hen die hebben bijgedragen aan het cadeau, dat op zo'n originele wijze werd aangebo den. J.C. Banz Mijn vrouw en ik waren zeer getroffen door de attentie, die wij bij ons 50- jarig huwelijk mochten ontvangen. Langs deze weg willen wijook mede namens onze kinderen en kleinkinde ren, onze dank betuigen. Het doet ons goed te weten dat, na een werk zaam leven, wij nog niet vergeten zijn. W.J.L. Jansen De heer Heineken verzocht ons zijn hartelijke dank over te brengen aan allen, die er op de een of andere wijze aan hebben meegewerkt, dat de le juni 1982 zo'n feestelijke dag voor hem is geweest. Hij heeft het bijzonder op prijs gesteld dat zo velen, - waar onder talrijke gepensioneerden -, naar de jubileumrecepties zijn gekomen. Een speciaal woord van dank wil hij richten tot diegenen, die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Extra Editie. "De inhoud van dat nummer heb ik erg gewaardeerd. Toen ik het allemaal gelezen had, ben ik het zelf nog gaan geloven ook!", aldus de heer Heineken. De redactie OVERLEDEN Op 21 april 1982 is de heer J.C. Roelofs (64) overleden. De heer Roelofs is ruim 25 jaar in dienst geweest van Heineken, waarvan het merendeel als chef van de afdeling elektrotechniek van Heineken Technisch Be heer. De heer Roelofs nam op 1 augustus 1981 afscheid van ons concern door gebruik te maken van de Overbruggingsregeling. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22