Afscheid A. Kamps Afscheid J.C. Meyer Afscheid S.J. Hoeneveld en M. Vos Afscheid J.B.C.M.van Schooneveld Zoeterwoude- Een zeer groot aantal belangstellenden was op 14 mei bijeen in De Hooiberg om afscheid te nemen van de heer Kamps. Niet zo verwonderlijk want als hoofd van de dienst Financiën Nederland maar vooral als voorzitter van de C.O.R. is de heer Kamps bij velen bekend. Dit bleek ook uit de woor den van de sprekers, die door een glunderende heer Kamps en zijn gezin werden aangehoord. Achtereen volgens spraken de heren Van Schaik, Wijhenke, Matser, mw. Van Rooyen, De Jongh, Leeuwenburg en Kamps jr. Dat het droevig is afscheid te nemen, voerde in de toespraken de boventoon. De toehoor ders kregen door alle anekdotes en karakterschetsen een aardig beeld van de scheidende. "Zijn formule ringen ten opzichte van mij wijzigden n.a.v. mijn functieveranderingen", sprak de heer Van Schaik, "maar zijn mening nooit"."Andere raden mochten willen dat ze zo'n voorzitter hebben", was een andere uitspraak. Verheugd was men in ieder geval dat de heer Kamps (de 3e generatie die in aanwezigheid van de heer Heineken werd toegesproken) ook na zijn af scheid bij de onderneming betrokken blijft als com missaris van Heineken Nederlands Beheer B. V. Zoeterwoude- Na ruim 30 jaar bij de brouwerij gewerkt te hebben, nam op 25 mei de heer Van Schooneveld afscheid door gebruik te maken van de Overbruggingsregeling. De heer Van Schooneveld is indertijd begonnen bij de afdeling export in Rotter dam. Laatstelijk was hij werkzaam bij horecaservice/ automatiseringsgroep. Opvallend bij de goed bezoch te receptie was het grote aantal oud-collega's van de export afdeling. Voor de receptie was de heer Van Schooneveld met zijn echtgenote ontvangen door de heer Bol, waarbij ook de heren Van Breugel, Van Hasselt en Kluck aanwezig waren. Na een toespraak van de heer Bol tijdens de afscheidsreceptie, was het woord aan de heer Van Hasselt. Deze droeg een aan tal gedichten voor waardoor een indruk verkregen werd van de persoon Van Schooneveld. Vervolgens kreeg de heer Van Schooneveld enige cadeaus over handigd, waaronder een bridgecomputer. De heer en mevrouw Van Schooneveld zijn namelijk fanatieke bridgers. Ook de gedichtenbundel mocht hij in ont vangst nemen. Met het uitspreken van een dank woord van de scheidende kwam een einde aan het for mele gedeelte van deze afscheidsreceptie. Amsterdam- Op woensdag 19 mei vond het afscheid plaats vandeheerJ.C. Meyer in de Raadskelder. Aan vankelijk was de heer Meyer, vergezeld door een aan tal familieleden, ontvangen door de heer Bremer. Tij dens de receptie nam als eerste de heer Bremer het woord. Hij memoreerde de inzetbaarheid van de heer Meyer. Deze heeft namelijk op een groot aantal afde lingen van de brouwerij aan de Van der Helststraat ge werkt. Zo is hij begonnen op de boenplaats en via de kelders en de bottelarij uiteindelijk bij de interne dienst terechtgekomen. De heer Bremer besloot met de wens uit te spreken dat de heer Meyer een plezieri ge tijd tegemoet zal gaan in Canada, waar hij zich mo gelijk blijvend zal vestigen. Het personeelscadeau, een geschenk onder couvert, werd hem vervolgens aange boden door de heer Van der Pauw. Hiermee kwam een einde aan het officiële gedeelte en werd de bijeen komst nog geruime tijd op informele wijze voortgezet onder het genot van een biertje. Zoeterwoude- Gezamenlijk namen op 26 mei de heren S.J. Hoeneveld en M. Vos afscheid in De Hooiberg omdat zij per 1 juni gebruik gingen maken van de Overbruggingsregeling. De heer Hoeneveld (links op de foto) werd hierbij vergezeld door zijn moeder, zus ter en zwager en de heer Vos (rechts) door zijn echtge note. Eerste spreker was de heer Welmers. Hij be sprak in het kort het verloop van het dienstverband van beide heren. De heer Hoeneveld is begonnen in 1956 in de gistkelder in Rotterdam en was sinds 1980 gistperser. Voor de heer Vos in 1967 bij de mechani sche werkplaats in Rotterdam startte, had hij al 14 jaar bij Heineken gewerkt via een externe firma. Sinds 1979 was hij beheerder van het gereedschappenmaga- zijn. De heer Hilgers sprak vervolgens de heer Vos toe en overhandigde hem een enveloppe met inhoud. Daarna spraken de heren Witteveen en Wammes de heer Hoeneveld toe. Hij mocht een verkoperde haak- sleutel met inscriptie in ontvangst nemen en een oude werktas, waarin geld zat. Mevrouw Hofs zei hierna met name dat de heer Hoeneveld altijd zo keurig de gistverzending heeft verzorgd. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20