sprong in het diepe olk e Niet alleen beroepsmatig maar ook uit liefhebberij aai Z oals zwemmen, zeilen, roeien, waterpolo, waterskiën en on qi maar eens enkele te noemen. Ook ing. Th.J. Slof met water te maken heeft: de onderwatersport. speelt. Een van de mooiste plaatsen die ik ken, is de Oosterschelde. Donker, veel leven en altijd iets nieuws om te ontdekken. Maar hier is het moeilijker om te duiken omdat het stromend wa ter is. Je mag dan ook alleen duiken bij kentering, dat wil zeggen tussen eb en vloed. Het beste is het te doen bij rustig weer en bij dood tij. Want de stromen zijn zeer verraderlijk". Niet seizoensgebonden Het lijkt een koude bedoening wan neer je hoort dat de duikers zich zo maar langs een dijk in het pak moeten hijsen. "Dat valt reuze mee. Er zijn ge harde duikers die het hele jaar duiken. Met onze groep vangen we rond Pasen aan en gaan dan door tot oktober". Dat de kou hen niet erg deert, blijkt uit de traditionele duik van de vereniging in de Rijn met Kerstmis. Gezellig "Duiken is een sport voor iedereen", zegt Slof nogmaals. "De aanschaf van je uitrusting is redelijk duur, zo'n tweeduizend gulden. Maar die aan schaf is eenmalig. Daarna moet je al leen je lucht voor je zuurstofflessen ko pen. En je kunt het kopen van duikers spullen langzaam opbouwen, want in eerste instantie kun je altijd bij een ver eniging de attributen huren". Nog een reden waarom hij zo enthousiast is over zijn duikvereniging (waarvan hij secretaris is) is het feit dat er veel aan onderling contact wordt gedaan. Door de evenementencommissie binnen de vereniging worden veel gezellige avon den in het clubhuis in Alphen georgani seerd, maar ook de tochten naar Zee land worden aangegrepen om daar een weekend met z'n allen door te bren gen. Nieuwe leden zijn van harte wel - kom."Wij zoeken vooral nog een paar vrouwen want - ik weet niet wat de oor zaak daarvan is - het grootste percenta ge van het ledenbestand wordt ge vormd door mannen". Als u belang stelling hebt, zal de heer Slof u graag nader over deze sport informeren. weer een trimpak aan (dat lijkt op een zwemvest), waar lucht ingeblazen kan worden om dat drijfvermogen te com penseren". Kleurig en boeiend Bij de duikvereniging van het echtpaar Slof - ook zijn vrouw is een verwoed onderwatersportster - wordt ook aan dacht besteed aan de zaken die onder water aangetroffen kunnen worden. Als hij enige vakliteratuur laat zien, blijken dat de meest kleurrijke dieren en planten te zijn die eenieder ook zal kennen van televisie-documentaires over tropische wateren. Het is een we reldje op zich. "Ik zou dan ook graag onder water willen fotograferen, maar die apparatuur is zeer kostbaar. Ik wacht eigenlijk op camera's die je zo wel boven als onder water zou kunnen gebruiken. Het is echt heel fascine rend. Vooral in Zeeland, De Grevelin- gen en Oosterschelde, zijn de duik- plaatsen bij uitstek. De Grevelingen is enorm helder. Stilstaand, brak water waarin zich het echte zeeleven af- Spectaculaire conditietraining Wanneer het duikseizoen ten einde loopt, is het zaak tijdens de winter maanden aan de conditie te blij ven wer ken. Baantjes trekken in het zwembad lijkt een voor de hand liggende oplos sing. Men doet het echter op een ma nier die waarschijnlijk alleen bij inge wijden in de duiksport bekend is: on- derwaterhockey! "Wij doen dat in echt competitieverband. Vooral in Neder land, Engeland en Australië wordt het fanatiek beoefend. Ons land is enige jaren geleden zelfs wereldkampioen geweest bij deze tak van sport". Het spel wordt gespeeld met een massief lo den puck, die op de bodem blijft lig gen. Elk team heeft zes man 'in het veld', waarbij met een vliegende keep wordt gewerkt. Constant in het doel blijven staan zou wel een zeer zware opgave zijn omdat men hierbij slechts uitgerust is met zwemvliezen en een snorkel. Dat houdt in dat de spelers 'op eigen lucht' de wedstrijd moeten spe len. "Heel vermoeiend", zegt de heer Slof dan ook.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 16