De heer A. Jiskoot voor de boeg hebben waarin de heer Kamps een eigen bijdrage kan leve ren". Functioneren In dat verband komt de nieuwe situatie van Heineken Nederland, in het kader van de reorganisatie, aan de orde. "Wanneer er een nieuwe directie ge vormd wordt, dan wordt de taak van de Raad van Commissarissen zwaarder. Er moet dan een intensiever samenspel op gang komen". Bij de verzelfstandiging van 'dochter' Heineken Neder lands Beheer heeft de Raad van Commissarissen een heel duidelijke inbreng gehad. "Bijvoorbeeld voor wat betreft de directie-be noemingen, maar ook waar het gaat om de constructie dat wanneer de heer Van Schaik na twee jaar als president-directeur aftreedt, dat dan twee leden van de Raad van Bestuur commis saris van Heineken Neder lands Beheer worden", betoogt de heer Jiskoot. De heer Jiskoot is zeer positief over de sfeer waarin de partners bij Heineken met elkaar werken: "De samen werking tussen de onderne mingsraad, de directie en onze raad heb ik altijd erg goed gevonden. Een derge lijk goed overleg tussen deze drie partners vinden wij uitermate belangrijk. Ik ben blij dat wij bij Heineken op deze basis met elkaar kunnen werken". 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 7