Raad van Commissarissen speelt belangrijke partij in 'Ondernemings-concert' - GESPREK MET VOORZITTER A. JISKOOT - Het zijn geen gemakkelijke tijden voor vooral de accijnsverhoging op bier en ons bedrijf. Vooral voor Heineken in fris dwingen tot actie. Zowel intern - de Nederland niet, waarover u in het vorige reorganisatie is daar een voorbeeld van - nummer van Vers van 't Vat hebt kunnen als extern moet de onderneming in be lezen. Ontwikkelingen op de Nederland- weging blijven, zich aanpassen aan de se markt, een teruglopende economie en veranderende omstandigheden. Velen zullen niet weten dat in de totstandko ming van het beleid - juist nu - de Raad van Commissarissen een belang rijke rol speelt. Onze onderneming kent twee van deze radenEén voor Heineken N.V. en één voor Heineken Nederlands Beheer B.V. De redactie sprak met de voorzitter van de Raad van Commissaris sen van Heineken Neder lands Beheer B.V., de heer A. Jiskoot, over het werk van de raad. Collegiaal Een Raad van Commissa rissen is door de wet aan het hoofd van een onderneming geplaatst. Zij dient toezicht te houden op de directie of raad van bestuur van een bedrijf. Wettelijk draagt de raad de verantwoordelijk heid voor het reilen en zeilen van de onderneming. De heer Jiskoot: "In de wet zijn onze taken nauwkeurig omschreven. Maar daar naast zijn wij ook een klankbord voor de directie. Belangrijk is daarbij een kritische opstelling van onze kant in de discussies met de directie". In de uitvoering van de werkzaamheden opereert de Raad van Commissarissen als een 'collegiaal lichaam' zoals de heer Jiskoot dat uitdrukt. "Het is uitermate belangrijk dat er binnen de Raad van Commissarissen een goede onderlinge verstandhouding bestaat. Een besluit wordt altijd genomen door de gehele raad en moet door eenieder onderschreven worden, ook door hen die het in een eerdere fase niet eens waren met het voorge nomen besluit. Deze wijze van werken vraagt een loyale en collegiale opstel ling ten opzichte van el kaar". Dat neemt niet weg dat er in de commissarissen- vergaderingen volop gedis cussieerd wordt. Daar zegt de heer Jiskoot over: "Die collegialiteit mag er natuur lijk niet toe leiden dat we allemaal vriendjes van elkaar zijn. Het is heel goed als er in een Raad van Commissarissen een paar lastige mensen zitten. De zaken moeten niet 'onder elkaar' worden afgewik keld". Maar als dan, vaak na pittige discussies, eenmaal een beslissing is genomen, dan volgen alle leden de uitgestippelde lijn. "Wij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen. Overigens is het, zolang ik voorzitter ben, nog niet voorgekomen dat we hebben moeten stemmen over een besluit. We probe ren in de vergaderingen steeds tot een gezamenlijke opinie te komen", aldus de heer Jiskoot. Samenstelling De Raad van Commissaris sen van Heineken Neder lands Beheer B.V. bestaat uit zes leden. Naast voorzit ter Jiskoot (oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Pierson, Heldring en Pierson en oud-lid van de Raad van Bestuur van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.) zijn dat: Ir. D. Boterenbrood (oud-presi dent van de Raad van Bestuur van de N.V. IHC Holland), mr. J.J.C. Alber- dingk Thijm (lid van de hoofddirectie van Kluwer N.V.), mr. A.G. Maris (advocaat) en mevrouw drs. M.J. 'T Hooft-Welvaars (oud-directielid van het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit van Amster dam). Als zesde lid is per 1 juni j.l. benoemd de heer A. Kamps, die na zijn afscheid van Heineken de plaats van de heer P. van Zeil, nu staatssecretaris van Economische Zaken, heeft ingenomen. Over de sa menstelling: "Ik vind het belangrijk dat in een Raad van Commissarissen de financieel/economische, de sociale en juridische disci pline evenwichtig is verte genwoordigd. Daarnaast moeten er altijd ook één of twee actieve ondernemers in zitten. In onze raad wordt aan beide voorwaar den voldaan". Benoeming A. Kamps Indien er een vacature voor een commissaris is, dan wordt dit medegedeeld aan de directie, de onderne mingsraad en de aandeel houders. De ondernemings raad heeft, evenals directie en aandeelhouders, het recht om iemand kandidaat te stellen. In dit geval heeft de centrale ondernemings raad van dat recht gebruik gemaakt: men droeg de heer A. Kamps voor. Binnen de Heineken orga nisatie werkte hij als hoofd van de Dienst Financiën van Heineken Nederland. Maar voor velen was hij wellicht bekender als voorzitter van de centrale ondernemingsraad. "Ik stel me erg veel voor van de samenwerking met de heer Kamps", zegt de heer Jiskoot. "Hij is een man met een grote sociale deskundigheid. Hij beschikt over bestuurlijke ervaring en heeft daarnaast het voordeel dat hij Heineken natuurlijk erg goed kent". "Ik voeg er voor alle duide lijkheid aan toe dat de heer Kamps is benoemd op basis van zijn persoonlijke kwali teiten en niet vanwege zijn COR-voorzitterschap, noch als oud-medewerker van Heineken. Het is voor ons zélfs een nieuwe constructie, een soort van experiment. Bij mijn weten is het niet eerder voorgekomen dat iemand, die midden in de onderneming stond, na zijn afscheid commissaris werd. Maar in dit geval had de heer Kamps duidelijk de eigenschappen, nodig om commissaris te zijn, en daarom hebben de commis sarissen en ook de aandeel houders, zich accoord kunnen verklaren met de benoeming," Naast de positieve mogelijkheden van de samenwerking met de heer Kamps, ziet de heer Jiskoot ook mogelijke probleemvelden. "Er zal vanuit het personeel een neiging zijn om straks bij eventuele problemen de heer Kamps op te zoeken. Dat zou de werkwijze doorbreken omdat de voorzitter in principe het eerste 'aanspeelpunt' is en de commissarissen niet individueel met de partners in gesprek gaan. Maar", zo vervolgt de heer Jiskoot, "wij vertrouwen erop dat de ondernemingsraad het de heer Kamps ook echt mogelijk zal maken om goed te kunnen functione ren. Dat is namelijk in het belang van Heineken, vooral omdat we nog een aantal moeilijke beslissingen 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6