Prof. dr. C. Weissman, over wie wij in Vers van't Vat 2/82 al schreven dat aan hem de dr. H.P. Heineken-prijs was toegekend, heeft op 24 mei jl. deze prijs in ontvangst mogen nemen uit handen van ZKH Prins Claus. Werk van Weissmann De prijsuitreiking vond plaats in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten schappen te Amsterdam. Na een toespraak van Prof. dr. P. Borst, lid van de voordrachtscommissie sprak de heer A.H. Heineken als voorzitter van de Heineken Stichting zijn dank uit voor het feit dat Prins Claus voor de vierde maal in successie de drie-jaarlijkse prijs uit wilde reiken. Vervolgens richtte de heer Heineken een woord van dank tot de Koninklijke Nederlandse Akademie en in het bijzon der tot de commissie van de afdeling Natuurkunde die verantwoordelijk is voor het voordragen van de persoon of groep perso nen die in aanmerking komt voor de dr. H.P. Heineken-prijs. Nadat de heer Heineken het belang van wetenschappelijk onderzoek had benadrukt, sprak hij de hoop uit dat het toekennen van prijzen als de dr. H.P. Heineken- prijs ertoe zal bijdragen dat de mensen achter het 'wetenschappelijk onder zoek' meer aandacht zullen krijgen. Een beter geïnfor meerd en een meer geïnte resseerd publiek zou hiervan het gevolg kunnen zijn. "Het werk van na- tuurgeleerden als Prof. dr. Wcissman rechtvaardigt zeker deze aandacht", aldus de heer Heineken. Internationaal In zijn toespraak ging ZKH Prins Claus onder meer in op de interna tionale ervaring van de Zoals al vermeldis de prijs aan Prof. dr. C. Weissmann toege kend voor zijn baanbrekend werk over nucleinezuren (kernzu- ren). Dit zijn de moleculen waarin de erfelijke eigenschappen van organismen zijn vastgelegd. Aanvankelijk richtte Weissmann zijn onderzoek voornamelijk op de vermenigvuldiging van virussen. Later ontwikkelde hij een methode om stukken nucleinezuren (ge nen in de reageerbuis te veranderen en deze gewijzigde genen weer terug te brengen in gekweekte cellen. De zogenoemde 'omgekeer de genetica'. Met name is de functie van deze genen bestudeerd. Sinds 1975 was zijn onderzoek gericht op de analyse van de struc tuur van zoogdier (dus ook menselijkej-genen. Zijn groep is de eerste in de wereld die menselijk interferon heeft laten produceren door een bacterie. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat door het werk van Weissmann inzicht is verkregen in de structuur van genen. Hoe zij zich gedragen en wat de oorzaak zou kunnen zijn van een afwijkend gedrag. De medische wetenschap is hierdoor in de toekomst in staat bij bepaalde afwijkingen rot een betere diagno se te komen, waardoor het ook eenvoudiger is de geneeskundige behandeling vast te stellen. heer Weissman. De heer Weissmann, die geboren is in Hongarije, studeerde en woont in Zwitserland, terwijl hij tevens lange tijd in Brazilië en de Verenigde Staten heeft doorgebracht. "Goede internationale contacten vergemakkelij ken het uitwisselen van kennis en brengen de leden van de wetenschappelijke gemeenschap dichter bij elkaar, in het belang van de mensheid". Prof. dr. Weismann mocht na deze woorden de dr. H.P. Heineken-prijs, bestaande uit een geldprijs van f 200.000,- en het kristal met daarop een natuurgetrouwe kopie in miniatuur van de micro scoop van Antonie van Leeuwenhoek in ontvangst nemen. Prins Claus voegde daaraan zijn welgemeende felicitaties toe en wenste de heer Weismann nog veel succes in zijn werk. Hierna was het woord aan de prijswinnaar zelf. Hij sprak met name over de mogelijke toepassingen in de medische wetenschap van de onderzoekresultaten behaald op zijn laboratori um en vergelijkbare insti tuten. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3