PersoneelsBlad van Heineken Afscheid J. Siep 3 4 6 8 11 12 33e jaargang nr. 5 Juli 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogen bosch C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam Crooswijksesingel) A H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: M.D. Eshuis Onlangs heeft de heer J. Siep, hoofd informatie en docu mentatie te Amsterdam, afscheid genomen van ons con cern. Daarmee is ook een einde gekomen aan zijn werk zaamheden als redactiecommissielid van Vers van 't Vat. Wij danken de heer Siep van harte voor zijn bijdragen, cre ativiteit, collegialiteit en plichtsbesef gedurende de zes jaar dat hij lid is geweest van de redactiecommissie Vers van 't Vat. Tevens wensen wij hem vanaf deze plaats nog vele ja ren in goede gezondheid toe. Redactie en redactiecommissie. Inhoud en colofon Dr. H.P. Heineken-prijs uitgereikt Recepties t.g.v. 40-jarig jubileum A.H. Heineken De raad van Commissa rissen van Heineken Nederlands Beheer B.V. werkt voor velen onzicht baar Wat de functie van deze raad is, leest u op pag. 6 en De ondernemingsraden stellen zich voor 12 juni was er geen sportdai Is men bij Heineken dan niet sportief? Een van de belangrijkste projecten van deze tijd: Kelderbier Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 7/82 dienen uiterlijk 8 juli a.s. en voor 8182 5 augustus a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Bij de voorpagina: De aansluiting van het kelderbier afvulstation met de speci ale vrachtwagen wordt tot stand gebracht. De foto is geno men tijdens de opening van het afvulstation in Den Bosch, maart jongstleden. Bij de achterpagina: Een foto van het café van de heer G.F. Vermaas in Rotter dam. De foto dateert uit het begin van de dertiger jaren. Colonne 5 draait goed; Nieuwe jurywagen bij eve nementen; Data personeelsfeesten; Commissaris der Koningin op bezoek in Zoeterwoude D. Waaijer uit Amsterdam: handhaver van de goede orde op de grasmat Dank zij nieuwe verenigin gen nu ook fietsen in Bunm en tafeltennissen en fotogri feren in Den Bosch Zuinig met de auto met vakantie Parlant du vin Puzzel mee met de Energiecommissie Ideeënbus Jubileum en afscheid Kroniek Proost Vatvaria met de evenemen tenagenda

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2