BUITENLAND Periode 29 maart t/m 29 april 1982 Distilled Trading International Group/ Engeland LONDEN De heer R. van der Hall is op 1 april vertrokken naar Londen als Commer cial Manager. Zijn gezin zal zich later bij hem voegen Athenian Brewery S.A./Griekenland THESSALONIKI De heer A. Filé is op 29 maart terugge keerd vanuit Thessaloniki. Dreher S.P.A./Italië MASSAFRA Uit Massafra is de heer 7.7. de Winter teruggekeerd op 19 april j .1. Nigerian Breweries Ltd./Nigeria LAGOS De heer P.M.H.F. Sassen is op 9 april met zijn gezin vertrokken naar zijn standplaats in Lagos. Op 14 april is de heer P.J. Bijleveld uitgezonden naar Lagos als Technolo gical Controller. Zijn gezin is hem enkele weken later gevolgd. De heer 7.7. ten Hoor is op 26 april voor verlof overgekomen uit Lagos. KADUNA Op 30 maart is de heer H. Timmer met verlof gekomen en op 26 april weer teruggekeerd naar zijn standplaats in Kaduna. Uit Kaduna is de heer P.H.A. Kemp met zijn familie met verlof gekomen op 17 april j.l. IBADAN Na genoten verlof is op 5 april de familie 7. van der Wel teruggekeerd naarIbadan. Bralima S.A.R.L./Zaïre KINSHASA De heer H.F.M. van Grinsven is op 3 april met verlof vertrokken uit Kinsha sa. BUKAVU De heer Bussman is op 18 april ver trokken naar Bukavu na genoten ver lof. KISANGANI De heer C.L.A. Peterse is op 15 april j.l. met verlof gekomen naar Neder land. OP 26 april is de heer 7.7. F. de Vos met zijn echtgenote weer vertrokken naar zijn standplaats in Kisangani. Nocal S.A.R.L./Angola LUANDA Op 6 april is de familie A. Zwart met verlof gekomen uit Luanda. De heer R. van Vlijmen vertrok op 20 april uit Luanda om zijn verlof door te brengen. Bralirwa S.A.R.L./Rwanda GISENYI Op 16 april is de heer 7. A. Weijers vertrokken naar Gisenyi/Kigali als Chef de Service Principale. Tanzania Distilleries Ltd./Tanzania DAR ES SALAAM De heer A. Moerkerken is met ingang van 17 april gedetacheerd in Dar es Salaam als Acting General Manager bij Tanzania Distilleries Ltd. Malayan Breweries Ltd./Singapore KUALA LUMPUR De heer P.A. Stapleton is op 8 april uitgezonden naar Kuala Lumpur als Consultant/Production Manager. Zijn gezin zal zich later bij hem voegen. De hecr7.Kraft e.n zijn echtgenote zijn op 10 april voor een verlofperiode uit Kuala Lumpur gereisd. P.T. Multi Bintang Indonesia/ Indonesië MEDAN Op 24 april is de heer L.A.P. Stolten- kamp met zijn familie met verlof gekomen uit Medan. National Brewing Company Ltd.Trini dad PORT-OF-SPAIN Op 10 april is de heer A.N. Ninck Blok met zijn gezin weer vertrokken naar zijn standplaats, Port-of-Spain. Cerceverfa Taquina S. A./Bolivia COCHABAMBA De heer 7. W. C. Loeff is op 20 april uitgezonden naar Cochabamba, Bolivia, als Technological Controller. Zijn familie heeft zich enige weken later bij hem gevoegd. DANKBETUIGINGEN De grote belangstelling bij mijn afscheid op 29-3-'82 heeft mij en mijn gezin bijzonder getroffen. Ik dank u hierbij allen voor uw gelukwensen, de vele cadeaus en prachtige bloemen die ik heb mogen ontvangen. Tevens dank aan degenen, die dit feest zo fantastisch hebben georganiseerd. We zullen nog dikwijls terugdenken aan deze heerlijke dag. A. Koornstra Mede namens mijn vrouw en kinde ren, wil ik gaarne de directie, chefs en collega's onze welgemeende dankzeggen voor de cadeaus, de belangstelling en de vele goede wensen bij mijn pensionering. Het was voor ons een onvergetelijke dag. M. Berkouwer Hartelijk dank voor alles wat u op 1 april over ons heen liet komen: een dag (en mensen) om niet te vergeten. Tot ziens. H.J. Bolthof Gaarne wil ik bij deze, mede namens mijn vrouw, eenieder danken voor de grootse dag die mijn afscheid gewor den is. Hartelijk dank voor de mooie en heerlijke cadeaus. J.A. Mensch Hierbij willen wij vanaf deze plaats iedereen hartelijk dankzeggen voor de getoonde belangstelling en de ontvangen geschenken bij mijn 25- jarig dienstjubileum. Fam. T.H.L. Vóórhaar Voor de ongevraagde en voor mij dus totaal onverwachte attentie, ontvangen t.g.v. mijn 60e verjaardag, zeg ik hierbij de directie dank. C.A. Ponjée OVERLEDEN De heer W.J. Lammers (70) is op 5 april 1982 overleden. De heer Lammers trad op 26 maart 1956 in dienst bij Heineken Rot terdam, alwaar hij in de bottela rij werkzaam was. 1 december 1972 werd hij opgenomen in de invaliditeitsregeling, waarna hij op 1 januari 1977 met pensioen ging- Mevrouw G.F. van der Meer (71) is overleden op 7 april 1982. Mevrouw Van der Meer trad op I april 1942 in dienst bij de Am- stel Brouwerij. 1 januari 1971 ging zij met pensioen. Op 7 april 1982 is de heer C. Smit (82) overleden. Sinds 17 maart 1927 was hij werkzaam bij Heineken Amsterdam. Hij ving aan als koeler, waarna hij tot zijn pensionering op 1 maart 1965 in de gistkelder werkte. De heer F.W. Roosdorp (66) is II april 1982 overleden. De heer Roosdorp kwam op 1 mei 1949 bij de Amstel Brouwerij in dienst. Laatstelijk was hij werk zaam als horecavertegenwoordi- ger in het horecagebied West- Brabant/Zeeland. 1 augustus 1980 ging hij met pensioen. Op 15 april 1982 overleed de heer J.C.N. Geene (84). Sinds 1 mei 1933 heeft de heer Geene bij Heineken in Rotterdam ge werkt, onder meer in de schil derswerkplaats. 1 juli 1962 ging hij met pensioen. De heer L.L.M. Janssen (78) is overleden op 15 april 1982. De heer Janssen, die directeur van de St. Servatius brouwerij was, ging na een 23-jarig dienstver band op 1 november 1968 met pensioen. Op 16 april 1982 is overleden de heer W. Vriethoff (72). Hij trad op 16 september 1937 in dienst bij Heineken Rotterdam. Tot aan de datum van zijn pensione ring op 1 juli 1974 was hij werk zaam bij de mouterij De heer G. Koek (88) is op 22 april 1982 overleden. De heer Koek was sinds 8 april 1921 werkzaam bij Heineken Amster dam. Achtereenvolgens was hij werkzaam als chauffeur en in de garage. Op 1 januari 1958 ging de heer Koek met vervroegd pensi oen. Op 27 april 1982 is de heer J. Joost (87) overleden. Na op 10 juli 1923 in dienst te zijn getreden bij Heineken Rotterdam, heeft de heer Joost gewerkt bij het wa- genwassen en vervolgens was hij werkzaam in de garage werk plaats tot aan zijn pensioen op 1 april 1960. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 27