Afscheid H. Ulrich H.M. Kappen Afscheid F. Huijer G.Th. van den Heuvel Amsterdam- Op 2 april nam de heer H. Ulrich afscheid van de brouwerij aan de Van der Helststraat. Jaren lang was hij een gewaardeerd medewerker, laatstelijk werkzaam bij de interne dienst. Tijdens de afscheids receptie in de Raadskelder, waar zeer velen aanwezig waren, sprak de heer Bremer als eerste. Hij memo reerde de loopbaan van de heer Ulrich, gelardeerd met tal van anekdotes uit deze periode van 26 jaar. Uiteraard werd even stilgestaan bij het overleven van de aanslag van een vat bier. De heer Bremer bood ver volgens namens het personeel een enveloppe met in houd aan. Als tweede sprak de heer Bouwmeester, na mens de Klaverjasclub, waarvan de heer Ulrich een trouw bezoeker is. Ook van de zijde van de voetbal club Tos-Actief, waar de heer Ulrich chef-terrein- knecht is, was er de nodige belangstelling. Ook van hen mocht de heer Ulrich enige cadeaus in ontvangst nemen. Na een kort maar zeer krachtig dankwoord van de heer Ulrich werd het officiële gedeelte afgeslo ten en was het nog enkele uurtjes gezellig in de Raads kelder. iFjlP' Den Bosch- De heer Kappen werd op 29 april jPlimj vgj-gezeid van zijn echtgenote ontvangen door LU de heer Jellema, omdat hij precies 25 jaar gele den als chauffeur bij Heineken kwam werken. Tevens is hij in die jaren chauffeur van het personeelbusje en laadmeester geweest. Het gezelschap werd hierna met applaus ontvangen in een bomvolle Cambrinuskelder, waar de heer De Rooy als eerste sprak. Hij betitelde de jubilaris als 'manusje van alles' omdat hij altijd be reid was om bijzondere vervoersopdrachten uit te voe ren. Verder memoreerde hij dat de heer Kappen op zijn eerste werkdag, 25 jaar geleden, niet hoefde te werken omdat hij de 100e Bossche medewerker was. Nadat hij zijn waardering uitgesproken had over zijn bereidheid elk uur van de dag klaar te staan, overhan digde de heer De Rooy het personeelscadeau. Dit be stond uit een tuintafel met stoel. De heer Van Gog gaf namens de collega's een hengelmolen, aangezien de heer Kappen behalve een goed chauffeur ook een ver woed hengelaar is. De heer Kappen bedankte tenslot te eenieder persoonlijk. Zoeterwoude- Op 22 april heeft de heer F. Huijer na een dienstverband van 30 jaar afscheid genomen van de brouwerij door gebruik te maken van de Overbrug gingsregeling. In gezelschap van zijn vrouw, schoon ouders, kinderen en kleinkinderen werd de heer Huijer op deze dag eerst ontvangen door de heer Wel- mers. De heren Uijlenhoet, Westra en Notenboom waren hierbij aanwezig. Vervolgens begaf het gezel schap zich naar de grote zaal van De Hooiberg, alwaar de heer Welmers als eerste het woord nam. Hij be sprak in het kort de loopbaan van de heer Huijer, die in 1951 in Rotterdam is begonnen. Van 1974 tot 1979 was hij werkzaam in het centraal magazijn te Zoeter woude, terwijl hij de laatste drie jaren als chauffeur van de pendeldienst Zoeterwoude-Rotterdam heeft gewerkt. Tweede spreker was de heer Notenboom. Na hem in zijn toespraak onder meer bedankt te hebben voor zijn inzet, overhandigde hij enige enveloppes met inhoud aan de heer Huijer en een bloemstuk aan diens echtgenote. Namens de bedrijfsledengroep richtte tenslotte de heer Bliek het woord tot de heer Huijer en overhandigde hem een speciaal bulletin. gfJlF*' Den Bosch- In verband met zijn zilveren jubi- gjF Ti leum werd de heer Van den Heuvel met zijn taW echtgenote op 7 mei ontvangen door de heer Scheltema. Na de officiële ontvangst toog men naar de Cambrinuskelder, waar de heer Horstman zich bij het gezelschap voegde. Als eerste sprak de heer Rietveld. Hij kenschetste in het kort de loopbaan van de heer Van den Heuvel, die als monteur van de technische dienst bij Heineken begon. Vervolgens is hij brouwer in de ziederij geweest en sinds 1960 machinist in de ma chinekamer. De heer Rietveld uitte zijn waardering over de manier waarop de jubilaris zijn werk verricht heeft in de afgelopen 25 jaar. De heer Egglij, als oud ste collega zette hierna in marinestijl de jubilaris in het zonnetje. Tot slot overhandigde hij de personeelsbij- dragen in de vorm van een zak met geld, waarbij nog een koperen weegschaal en een pechlamp kwam. De heer Stams benadrukte hierna het voorzitterschap van de jubilaris in de ondernemingsraad. Het cadeau van deze raad was een diplomatenkoffer met tijdsaandui ding, omdat de voorzitter onderweg naar de vergade ringen steeds opgehouden wordt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25