Nieuwe fotoclub in beeld Tafeltennis in Den Bosch Vrumona Toerclub op de pedalen Bokma in de ban van bowling Een nieuwe lente en een nieuw geluid is een bekend gezegde. Dat het voorjaar velen inspireert iets nieuws te beginnen, blijkt uit de oprichting van een aantal Heineken verenigingen. Welke dat zijn en hoe u zich kunt aanmelden, leest u op deze pagina. Sinds een halfjaar draait in Den Bosch de Heineken Fotohobbyclub. Het ent housiasme van de 33 leden is groot en de bijeenkomsten worden goed be zocht. Waar naast de clubbijeenkom sten naar toe gewerkt wordt, is het leg gen van contacten met andere foto clubs en fotografen en het organiseren van werkgroepen, het deelnemen aan of zelf organiseren van exposities en verder alle andere mogelijkheden om de fotografie als hobby gezamenlijk te stimuleren. Want hoewel fotografie een individu ele hobby is, kan van een fotohobby club een stimulerende werking uit gaan voor de beoefenaars. De doel stelling van de vereniging is het bevor deren van de fotografie als hobby en als persoonlijk uitdrukkingsmiddel. De Fotohobbyclub Heineken Den Bosch is zowel toegankelijk voor be ginnende fotohobbyisten als voor reeds actieve fotografen. Principieel zal iedere vorm van competitie wor den vermeden. Evenmin kent de ver eniging een onderverdeling in groe pen beginners en zgn. gevorderden. Ofschoon geen cursus fotografie zal worden gegeven is in aanvang het pro gramma er wel sterk op gericht de le den zo snel mogelijk bekend te maken met de grondbeginselen van de foto grafie en fotografische technieken. Daarnaast bestaat een belangrijk deel van de bijeenkomsten uit het zoge noemde 'foto-forum' waarin fotowerk van de leden voornamelijk op creatie ve inhoud met elkaar wordt bespro ken. Hiertoe worden eenmaal per twee weken op de vrijdagavond bij eenkomsten georganiseerd. In de nabije toekomst hoopt men bo vendien een club-donkere kamer in te kunnen richten in het nieuwe Heineken Ontspannings Centrum. Informatie omtrent de Fotohobbyclub Heineken Den Bosch kan verkregen worden bij de secretaris. Jan Ceelen (afd. storingsdienst). Ook is het moge lijk enkele malen de bijeenkomsten te bezoeken om kennis te maken met de vereniging. Bij opgave bij de secreta ris worden alle inlichtingen over de bijeenkomsten toegezonden. Op dinsdag 27 april is men in Den Bosch tot oprichting van een tafelten nisvereniging gekomen. Op dezelfde avond is een voorlopig bestuur samen gesteld, gevormd door Fred van Mil (afd. inkoop) als voorzitter, Leo Grun- derbeek (poort controle) als secretaris en Gert Willemsen (postkamer) als penningmeester. Het is de bedoeling eind augustus met de regulaire vereni gingsavonden aan te vangen. Eenieder die belangstelling heeft voor deze nieu we tafeltennisvereniging, kan zich door voornoemde personen op de hoogte laten stellen. Onlangs werd door een aantal fiets- enthousiastelingen in Bunnik de Vru mona Toerclub opgericht. Het hoofd doel van de VTC is er niet speciaal op gericht om aan wielerwedstrijden te gaan deelnemen maar veel meer om gezamenlijk toertochten zelf te orga niseren of aan door anderen georgani seerde tochten deel te nemen. Naast deze, in deze toch vaak bewegingsar- me tijd, gezonde en gezellige vrijetijds besteding wil men tevens anderen ent housiast maken voor de wielersport. Een wel heel bijzondere vorm van an deren betrekken bij hun sport vond bijvoorbeeld plaats op zaterdag 15 mei toen een aantal leden van de VTC deelnam aan een rondrit met minder validen. Door de Wielerclub Amers foort werd op deze dag een 45 km lang parcours uitgezet waarbij een valide en een minder valide per tandem de opgegeven route moesten afleggen. Belangstelling? Naast de medewerkers werkzaam bij Vrumona zijn ook medewerkers van andere vestigingen - die in de buurt van Bunnik wonen - van harte wel kom. Voor inlichtingen en aanmeldin gen kan men zich wenden tot de heren De Klein of Bijlevelt van de afdeling Intern Transport in Bunnik. Misschien heeft u in het afgelopen weekeinde al kennis gemaakt met een van de activiteiten van de VTC toen deze toerclub op 10 juli een toertocht vanuit Bunnik heeft georganiseerd met een lengte van 150 kilometer. Hiervan zult u in een volgend nummer een verslagje aantreffen. Als u niet bij deze tocht aanwezig was maar toch in teresse hebt, kunt u contact opnemen met bovengenoemde heren. Voor de tweede maal in successie werd in het Bowling Centrum van Leeuwarden gestreden om de Van Hulsen Beker. De belangstelling was, hoewel iets minder dan vorig jaar, weer groot. Met name van de zijde van de meer jeugdige personeelsle den. Er waren twee rondes van tien keer gooien. Voor de einduitslag werden de punten van beide rondes opgeteld. Om de spanning er in te houden werd gespeeld met handicap. Met groot enthousiasme en sportivi teit werd er gestreden, waarbij de uit slag tot het laatst toe onzeker was. In tegenstelling tot vorig jaar waren er aparte prijzen voor de dames en voor de heren. Winnaar bij de heren was wederom R. van Asperen, met 339 punten. J. van Asperen eindigde als tweede met 321 punten en derde werd P. Peul met 310 punten. Bij de dames, waar de strijd minstens even fel was als bij de heren, won mevrouw Stuur- haan met 242 punten. Met 241 punten bezette mevrouw D. Meyer de tweede en met 235 punten mevrouw G. van Olst de derde plaats. De Van Hulsen Beker werd persoonlijk uitgereikt door de oud-bedrijfsleider, de heer A.F. van Hulsen, die overigens zelf al le moeite had gedaan om zijn beker zelf een keer te winnen. Het had niet mogen baten. Wellicht volgend jaar, wanneer opnieuw om deze prijs zal worden gestreden. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18