BIER IN BULK AAN BOORD VAN H.M. „POOLSTER" grote bulk-containers aan de "Pool ster" geleverd. In Nederland raakte de ontwikkeling van bier-in-tanks in een stroomversnelling door de intro ductie van het zogenaamde "bier-dri ve" systeem: kunststof bollen met plastic zakken daarin, bevatten het bier dat onder koolzuurdruk naar het tappunt werd gestuwd. In Engeland maakte men zich op dat moment echter los van deze ontwikkelingen en brouwerijen schakelden over op roestvrij stalen vaten zonder plastic zak. Heineken maakte pas op de plaats. Er bestond nog te weinig vertrouwen in de beheersing van de kwaliteitsaspecten rondom de bier- (en dan met name pils-) verzorging. In het buitenland werkten de systemen voornamelijk met andere biersoorten dan pils. Het onderzoek van Heineken is er de afgelopen jaren dan ook op gericht geweest om een systeem te ontwikkelen dat alle voordelen van een tanksysteem in zich had, zonder de risico's daarvan. Kelderbier: kwaliteit gewaarborgd Met het Kelderbiersysteem wordt een perfect glas tapbier verzekerd. Vanaf het afvullen in de brouwkelder tot en met de tap bevindt het bier zich onder een constante temperatuur. Daarmee blijft het in dezelfde conditie als in de brouwerij en het systeem is dan ook een logische aansluiting op de gehele bierbehandeling in de brouwerij. Het feit dat rechtstreeks aan het horecabe drijf in een groot vat wordt geleverd, betekent dat de eindverpakking pas tot stand komt in het horecabedrijf. Daarmee ontstaat een nieuwe serie verantwoordelijkheden ten aanzien van de kwaliteitsbeheersing van het produkt. Dat stelt met name hoge eisen aan het systeem en de werking daarvan. Maar het schept voor de horeca-ondernemer ook de verplich ting om de installatie goed te bedie nen. De feiten Een aantal belangrijke feiten rond het Kelderbier-systeem op een rij: - De Kelderbiervaten zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal - De vaten staan in principe verticaal en hebben een inhoud van 1000 liter. Het systeem is echter flexibel zodat ook horizontale plaatsing mogelijk is en toepassing kan ge schieden met kleinere inhoud. - Bij een plaatsing is het al eens mogelijk gebleken een afstand van ruim 90 meter tussen biervat en tappunt te overbruggen. Ook een flink verschil in hoogte levert geen problemen op. - Het Kelderbiersysteem gebruikt minder koolzuur. Dat verschil kan tot zo'n 50% oplopen. - Het bier wordt met een elektrische pomp van het biervat naar het tappunt gestuwd. De tapsnelheid is per tap nauwkeurig instelbaar. - Het reinigen van de installatie luistert zeer nauw. Dat is van groot belang voor de kwaliteitshandhaving van het bier. Een gesloten reini gingssysteem zorgt ervoor dat het vat perfect wordt gereinigd. De installatie is elektronisch beveiligd voor het geval er een bedieningsfout wordt gemaakt. Na een eenmalige bestudering van het systeem is de reiniging eenvoudig door de horeca ondernemer zélf uit te voeren. - Het Kelderbiersysteem beperkt het bierverlies bij de klant aanmerke lijk. De voordelen Een belangrijk voordeel van het Kelderbier is het feit dat er geen fusten meer door het bedrijf hoeven te worden gerold. Geen gesjouw, geen beschadigingen aan het inte rieur. Vroeger diende de horeca-on dernemer bier te bestellen. Nu wordt dat makkelijker: Hij meldt slechts een leeg vat. De omvang van de installatie De speciale kelderbierwagen die de tanks in de horecabedrijven afvult. wordt per bedrijf gekozen in relatie tot de omzet - en de pieken daarin -. Het minimum aantal vaten is echter altijd twee. Daarmee is de horeca-on dernemer altijd verzekerd van voor raad. Met de plaatsing van een Kel- derbierinstallatie wordt de voorraad- ruimte efficiënter gebruikt: de bier- voorraad wordt compact onderge bracht. Het reinigingssysteem biedt een ander belangrijk voordeel: Instal latie èn leidingen zijn in één handeling schoon te maken. Het Kelderbiersys teem is erop gericht om het bier in z'n natuurlijke brouwerij-omgeving te laten. Dat geldt voor het gehele traject. Ook voor het transport met de speciale Kelderbierwagen waarin het bier op dezelfde constante tempe ratuur wordt gehouden. De verwach ting is dat in de komende jaren een groot aantal horecabedrijven wordt uitgerust met het Kelderbiersysteem. De in de proeffase opgedane ervarin gen zijn verwerkt, het Kelderbiersys teem is klaar voor de markt. Uit: Tap Schap juli 1969 Vanuit een speciale tankwagen wordt het bier aan boord van de „Poolster" gepompt. De Koninklijke Marine heeft lange tijd gezocht naar een oplossing voor het grote probleem van de bier emballage aan boord van de schepen. Onze marine vaartuigen zijn nu eenmaal niet gebouwd op het trans port van enige duizenden dozen bier. die mee gaan wanneer een schip een langere reis maakt. De afdeling bouwbureau van het ministerie van defensie heeft met gebruikmaking van de kennis van de Heineken technici een eerste proef genomen met een biertank installatie aan boord van het bevoorradingsschip H.M. ..Poolster". Deze tankinstallatie bestaat uit 10 tanks van 8 hl elk. Alvorens het bier vanuit een speciaal daar toe geconstrueerde tankwagen in de tanks van de ..Poolster" te pompen, worden deze eerst voorzien van steriele plastic zakken. Via bierleidingen (tot zelfs 65 m lang) wordt ons bier getapt in de onderofficieren-, korporaals- en manschappenverblijven. Bij de eerste proefvaart is gebleken dat de tankinstallatie geheel voldoet aan de gestelde eisen. Het is bekend, dat de marinemensen grote liefhebbers zijn van een goed glas bier en het spreekt vanzelf dat het enthousiasme voor een goed getapt glas Heineken aan boord van de H.M. ..Poolster", waar ook ter wereld, enorm groot is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 13