In Bunnik, Den Bosch, Leeuwar den, Zoetermeer, Zoeterwoude en in de horecagebieden zijn op 13 mei j.l. verkiezingen gehouden voor de ondernemingsraden. Op die dag konden de kiesgerechtig den, d.w.z. zij die op de dag van de verkiezingen tenminste een half jaar onafgebroken in dienst waren, hun stem uitbrengen. Voor Amsterdam I, Hattem en Rotter dam behoefden geen verkiezingen gehouden te worden omdat er minder kandidaten waren gesteld dan er zetels beschikbaar waren. De verkiezing in Den Bosch gold bovendien slechts voor kiesgroepl. De kandidaten uit de andere kiesgroepen aldaar werden bij enkele kandidaatstelling verko zen. Op een aantal punten was er dit jaar iets bijzonders aan de hand. Gezien het voorgeno men besluit dat Hattem in 1983 zal worden gesloten, werden er in deze vestiging geen verkiezingen gehou den. Tot dat tijdstip komt op verzoek van het personeel de oude raad van Hattem terug. Voor het eerst waren er ook, door de sluiting van de Amstel Brouwerij, geen Amsterdam II ver kiezingen meer. Nieuw Geheel nieuw is de OR Horecagebie den. Per 1 mei van dit jaar is namelijk de Wet Medezeggenschap in kleine ondernemingen van kracht geworden. Deze wet, in de spreektaal beter be kend als de Wet 'Honderd-min', houdt in dat ook een ondernemings raad ingesteld kan worden in bedrij ven die een personeelsbestand tussen De heer J.A.R. van Veldhoven, lid van de verkiezingscommissie Den Bosch, kijkt tevreden op de gehouden verkiezingen te rug. "Er is een goede strijd gevoerd tussen de industriebonden CNV en FNV. Mede door die acties - het was voor het eerst dat er ook een CNV-lijst was - hadden wij wel op een goede opkomst gerekend. Normaliter bedroeg deze zo'n 50%. Dit jaar heeft 76,4% een stem op de kandida ten uit kiesgroep I uitgebracht. Onze verwachting is dus uitge komen. Het percentage is nog nooit zè hoog geweest." Het opkomstpercentage èn het feit dat er verkiezingen gehou den konden worden, noemt de heer W. Schout uit Zoetermeer als belangrijkste punten. Drie jaar geleden was dat nog niet het geval, omdat men toen nog niet zo lang in Zoetermeer was gevestigd. "Hoewel er geen enthousiaste verkiezingsstrijd is gevoerd, hadden wij wel op een percentage tussen de 70 en 80 gerekend", zegt de heer Schout. Nu 140 van de 185 kiesgerech tigden op 13 mei hun stembiljet in de originele, van de gemeente Zoetermeer geleende, stembus hebben laten glijden, voelt de verkiezingscommissie zich dan ook niet teleurgesteld. de 35 en 100 hebben, als de werkne mers dat wensen. Dit zou betekenen dat elk horecagebied zijn eigen onder nemingsraad zou krijgen. Het nadeel hiervan is dat een dergelijke raad min der bevoegdheden heeft dan zijn 'gro te broer' bij een van de produktiebe- drijven. Om die reden is gekozen voor de Wet 'Honderd-plus'. Zo is er nu één overkoepelende raad voor alle ho recagebieden gekozen, die uit dertien leden bestaat. Elk horecagebied heeft een vertegenwoordiger in die raad. Daarmee heeft de OR Horecagebie den dezelfde bevoegdheden als de an dere ondernemingsraden binnen Heineken. Ook bij de verkiezing in Leeuwarden en Zoetermeer moet een kanttekening worden geplaatst. Er zijn namelijk in deze vestigingen voor de eerste maal verkiezingen gehouden voor de nieuw gevormde OR van de Gedistilleerd en Wijngroep Neder land B. V. Bokma heeft hierin twee af gevaardigden. Opkomst Het gemiddelde opkomstpercentage van de vestigingen waar een stembus verkiezing werd gehouden op 13 mei was nagenoeg gelijk aan drie jaar gele den. 60% nu tegenover 58% in mei '79. Omwille van de vergelijking is het percentage voor de horecagebieden hierbij niet inbegrepen. De opkomst was daar namelijk zeer hoog: 82%. De medewerkers die op 13 mei niet in persoon hun stem konden uitbrengen, waren uiteraard in de gelegenheid ge steld dit schriftelijk te doen. C.O.R. Ook de centrale ondernemingsraad is inmiddels geïnstalleerd. Uit deze raad zijn 25 leden herkozen. Unaniem is als nieuwe voorzitter gekozen de heer H.L. van der Werff uit Bunnik, als op volger van de heer A. Kamps. De bijzonderheid dat in alle kiesgroepen gestemd diende te worden en de spannende uitslag in kiesgroep IV (er moest tenslotte door loting worden beslist) zijn de trefwoorden waarmee de heer C. van der Molen de verkiezingen in Zoeterwoude kenmerkt. "Te meer daar we in 1979 geen verkiezingen hebben gehad en in 1976 de strijd tot twee kies groepen beperkt bleef'. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 10