De omzet is wereldwijd met 11,9% toegenomen tot ruim 3.613 miljoen gulden. Tegelij kertijd steeg ook de winst: meer dan 120 miljoen gulden in 1981 tegen ruim 83 miljoen gulden in 1980. Een stijging derhalve met 44,8%. In het jaarverslag noemt de Raad van Bestuur 1981 "een vrij gunstig jaar'voor onze onderne ming. Ondanks de moeilijke econo mische situatie in een groot deel van de wereld heeft het concern een forse winststijging kunnen realiseren. Dat is vooral te danken aan het herstel van de omvang van de verschepingen naar de Verenigde Staten. Verder heeft Heine ken in een aantal landen waar de markt groeide de sterke positie van zijn mer ken kunnen handhaven. Accijns Een belangrijk element bij de beoor deling van de resultaten over 1981 is voorts de accijnsverhoging op bier en frisdranken die eind 1981 door de Ne derlandse regering werd aangekon digd. Die voorgenomen maatregel heeft in het verslagjaar een positief ef fect gehad vanwege de extra voorraad- vorming bij de tussenhandel. De ver wachting is dat in de komende jaren deze accijnsverhoging echter een blij vende negatieve invloed zal hebben op de gang van zaken in Nederland. In dit verband wees de Raad van Be stuur tijdens de persbijeenkomst op het inladingseffect waarvan de gevol gen zich over de eerste drie a vier maanden van het nieuwe jaar uitstrek ten. De te verwachten terugval van de Nederlandse biermarkt zal volgens de Raad van Bestuur echter dusdanig zijn dat er overcapaciteit ontstaat die niet in zijn geheel door een stijging van de export is op te vangen. Gemeend werd dat Heineken in Nederland de positie van zijn merken kan handhaven. Kwa liteit, service en creatief handelen zijn daarbij het parool. Internationaal In Europa vallen vooral de verbete ringen van de resultaten in Italië en Frankrijk op. In Griekenland zette de groei van de biermarkt door en wist onze onderneming zijn marktaandeel te behouden. Er werd in 1981 lokaal geproduceerd Heineken bier geïntro duceerd. Ook de Italiaanse biermarkt vertoonde een stijging. In april werd Amstel Bier, waarvoor een licentie contract met de grootste brouwerij groep van Italië, Peroniwerd afgeslo ten, op de markt gebracht. In Canada werd Amstel Brewery Ca nada Ltd. opgericht, die de installaties van een bestaande brouwerij over nam. In Afrika steeg de verkoop van het onder toezicht van Heineken ge brouwen bier met ruim 2% naar 6 miljoen hectoliter. Ook in Azië/- Oceanië is de verkoop, met zo'n 6%, toegenomen. De omzet van bier en stout in Indone sië vertoonde wederom een niet on aanzienlijke groei. Kelderbier Tijdens de persconferentie kwam het Kelderbierproject, waarover u elders in dit nummer al wat kunt lezen, ter sprake. In een toelichting op deze ont wikkeling zei de Raad van Bestuur te verwachten dat in een periode van 3 tot 4 jaar ongeveer eenderde deel van de horeca-fustbier omzet in Nederland als Kelderbier geleverd zal worden. Toekomst In het jaarverslag is de Raad van Be stuur terughoudend in het geven van een prognose. Er wordt geconstateerd dat incidentele factoren een aantal ma len grote invloed hebben gehad op het uiteindelijke resultaat. Verwachtin gen voor de korte termijn zijn moeilijk te geven, vooral omdat men nog geen duidelijk inzicht heeft in de blijvende effecten van de accijnsverhoging in Nederland. Niettemin zei de voorzit ter van de Raad van Bestuur, de heer A.H. Heineken in dat verband: "Ik ben niet tè pessimistisch. Ik heb niet bepaald de indruk gekregen dat men nu in Nederland op grote schaal water is gaan drinken." Verkopen van onder toezicht van Heineken gebrouwen bier (in miljoenen hectoliters)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 9