SURFERS DO IT WITH PEPSI GEEF GLAS WEER EEN KANS, HUP IN DE GLASBAK De verleden jaar door Pepsi-Cola ge voerde surfzeilactie was zo succesvol dat ook voor dit jaar een surfzeilactie op het programma staat. Het is echter aanzienlijk uitgebreid. De belangstel ling voor de surfsport neemt namelijk zozeer toe dat ook de vraag groeit naar andere accessoires die voor deze sport te gebruiken zijn. Net als vorig jaar kunnen ook nu personeelsleden van Heineken op een voordelige wijze op deze actie inhaken, die in april van start ging. De artikelen die besteld kunnen wor den zijn: Een Pepsi surfzeil. Het is een zgn. 'all-weather' surfzeil van 4,6 m~ en gemaakt van 3,8 Oz. Bainbridge da- cron. Voorts is het voorzien van twee slurfgaten, waardoor de giekhoogte optimaal kan worden ingesteld. De prijs: f 142,50 (i.p.v. f 150.-). Een trapeze. Deze accessoire zal vooral ervaren surfers aanspreken. De trapeze is voorzien van een opgenaaid rugzakje met daarin een nylon wind jack. De prijs: f77,50 (i.p.v. f 85,-). Een surftas. Deze tas heeft twee com partimenten: een voor droge en een voor natte spullen. Hij biedt voldoen de ruimte voor een zwaard, een wet- suit, laarzen, een trapeze en andere spullen. De prijs: f 52,50 (i.p.v. f60,-). Een after-surf sweatshirt. Dit sweat shirt dat uiteraard ook op andere mo menten dan alleen na het surfen kan worden gedragen, is donkerblauw en heefteen Pepsi surf-embleem. De prijs: f27,50 (i.p.v. f35,-) Wijze van bestellen U kunt de artikelen bestellen door ge bruik te maken van de gewone recla me-artikelbonnen. Vermeld s.v.p. duidelijk naam. persoonsnummer en vestiging waar u de artikelen wilt af halen en uiteraard het artikel, (de arti kelen), die u wenst. Uitlevering zal via de personeelsuit- giftemagazijnen ('P.U.M.') geschie den: ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Artikelen voor onze medewerkers kunnen niet worden opgestuurd. Dit geldt eveneens voor gepensioneerden en degenen die in een regeling vallen. Zij zullen deze artikelen (met korting) dus alleen via bovengenoemde proce dures kunnen verkrijgen. Echter kan voor hen de reclame-artikel bon ver vangen worden door een briefje met vermelding van naam, persoonsnum mer en vestiging waar het artikel wordt afgehaald. Opsturen naar Cen traal Magazijn Heineken, Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. De artikelen zijnook tegen contantebetalingop teha- len aan de kas te Bunnik (Vrumona- weg 2 te Bunnik). De kas is open van 10.00 tot 15.00 uur. Levering van de artikelen kan lan ger dan 4 weken duren. Aanleve ring geschiedt namelijk eenmaal per maand van elders uit het land aan de diverse P.U.M.'sen bierwin kels. Onder dit motto is op 31 maart een actie van start gegaan die de consument er toe wil bewegen meer gebruik te maken van de glasbak voor glasverpakkingen waar op geen statiegeld zit. De actie is een initiatief van het Centraal Bureau Le vensmiddelenhandel (CBL) en wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu hygiëne en het bedrijfsleven. Jaarlijks komt van de 400 miljoen kilo afvalglas 75 miljoen kilo in de glasbak terecht. Het doel van de actie is de inzameling van afval glas via de glasbak te verhogen tot 200 miljoen kilo per jaar. Om dat te bereiken is mede werking nodig van de gemeenten, winkeliers en natuurlijk de consument. De Nederlandse detailhandel speelt een belangrijke rol in de actie. In zo'n 10.000 winkels roepen posters, stickers, schapkaarten en luifels de consument op de eenmalige glas- verpakkingen in de glasbak te gooien. Het actiemateriaal is voor de winkeliers gratis verkrijgbaar. Ook via de pers wordt de actie onder de aandacht van de consument gebracht. Tijdens de looptijd van dc actie zij n 18 spots van Postbus 51' te zien op de televisie en in de dag bladpers worden ondersteunende advertenties geplaatst. Om een toenemende stroom afval glas op te kunnen vangen worden de gemeenten opgeroepen vol doende glasbakken te plaatsen op strategische punten. Ook voorde gemeenten is actiemateriaal ontwikkeld om op lokaal niveau op dc actie in te haken. Waarom nu al die drukte rond de glasbak'? In de brochure "Glas, het inzamelen waard"!wordt een tiental redenen opgesomd: - Door het afvalglas te scheiden van ander afval wordt dc afval berg aanzienlijk verkleind. Het glas wordt dan gebruikt voor de produktic van nieuw glas. - Hierdoor wordt een besparing van 35% bereikt op het energie gebruik voor het smelten van glas en het winnen van grondstoffen. - Verminderd gebruik van zilver zand en kalk betekent een stukje natuurbehoud. - Voor de produktie van glas uit afvalglas is geen soda nodig. De produktie van soda heeft schadelijke gevolgen voor het milieu. - Dc kosten van het ophalen en verwerken van huisvuil zullen dalen wanneer glas gescheiden wordt van ander afval. - Verbrandingsovens van huisvuil slijten minder. - Wanneer van het huisvuil compost wordt gemaakt, wordt de kwaliteit beter naarmate er minder glas in zit. - Geen glas in de vuilniszak levert minder risico voor degene die de zak in handen krijgt. - De kwaliteit van het glas wordt niet aangetast wanneer omsmel ting plaatsvindt. - En tenslotte wordt deze vorm van scheiding aan de bron ook vanuit de Europese Gemeenschap aanbevolen en met succes uit gevoerd. Genoeg redenen dus om deze groot scheepse actie te rechtvaardigen. De actie loopt tot 26 juni, maar is natuurlijk pas echt geslaagd als ook daarna de glasbakken goed gevuld worden. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 7