Hattem per 1 april 1983 dicht - BESLISSING NA AMPEL BERAAD GENOMEN- Eind maart is de definitieve beslissing rond de toekomst van Hattem gevallen. Na uitvoerig overleg met de onder- nemingsraad en intensieve studie op mogelijke alternatieven, besloot de directe van Heineken Nederlands Beheer B. V.in overleg met de Raad van Commissarissen, de produktievestiging Hattem te sluiten. o o Sinds enige jaren werkt het bedrijf in Hattem met aan zienlijke verliezen. Dat vindt vooral zijn oor zaak in de structureel slechte markt voor vruchtenwijnen en de teruglopende belang stelling voor in Nederland gebottelde wijnen en sherry. De afgelopen twee jaar is in overleg met de ondernemingsraad te Hattem gezocht naar andere mogelijkheden voor het bedrijf. Uitgangspunt daarbij was om van de vestiging Hattem een structureel renderend bedrijf te maken. Na uitvoerige bestudering van alle beschikbare alternatieven bleek dit uitgangspunt niet haalbaar. De nu aangekondigde sluiting wordt per 1 april 1983 effectief. Nadrukkelijk heeft de directie in haar besluit vastgelegd dat vóór die datum geen stappen zullen worden ondernomen ter gehele of gedeeltelijke afbouw van de produktie-, opslag- en distributie functie van de vestiging Hattem. Dat geldt ook voor de daarop betrekking hebbende marketing- en verkoopactiviteiten Overplaatsing In overleg met de onder nemingsraad zal een afbouwplan worden opgesteld. Voor de tot standkoming van een sociaal plan zal de directie in gesprek treden met de werknemersorganisaties. Voor de 52 werknemers wordt gezocht naar vervangende werkgelegen heid binnen andere Heineken vestigingen. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6