Het Systeem 6 van zoals dat bij centrale inkoop H.T.B. wordt gebruikt. Op de achterpagina de 'inktjet-printer. Het produceren van de tekst door deze machine geschiedt bijna geluidloos, want de inkt wordt op het papier gespoten. Telefax Telefax is een benaming voor een systeem waarmee men kan kopiëren op afstand. De deelnemers aan dit systeem hebben een kopieermachine van een bepaald type waarmee blad zijden met tekst, tekeningen, grafie ken e.d. kunnen worden "vertaald" in signalen die via een normale tele foonlijn worden verzonden naar een zelfde apparaat bij een andere deel nemer. Dit apparaat "vertaalt" de signalen weer en produceert daarbij een kopie van de originele bladzijde. Telefoonverbindingen omvatten de gehele aardbol en kunnen via satelict- verbindingen tot stand gebracht zijn. Ook een aantal postkantoren is met deze faciliteit uitgerust. De PTT heeft deze speciale dienstverlening Fax- post genoemd. Men zorgt ervoor dat een brief, die via een deelnemend postkantoor is "getelekopieerd"als expresbrief wordt afgeleverd aan elk willekeurig adres in Nederland. Telefaxapparaten zijn binnen Heine- ken beschikbaar in Zoeterwoude (telexkamer) en op het Weteringplant soen in Amsterdam. Ook enkele bui tenlandse vestigingen zijn door deze "beeldverzending" snel bereikbaar. Persoonlijk computergebruik en raadpleging van databanken Er zijn vele vormen van persoonlijk computergebruik. De belangrijkste binnen Heineken zijn Interne en Ex terne Time Sharing. Interne Time Sharing Dit houdt in dat een gebruiker via een beeldscherm een deel van de grote computer gebruikt. Men heeft als het ware een eigen computersysteem tot zijn beschikking en kan daar naar wens een aantal dingen mee doen. Men kan "eigen" informatie opslaan en terugzoeken, bestaande of zelf ge creëerde gegevensverzamelingen be werken om speciale rapportage over zichten te maken, simulaties of reken kundige en statistische bewerkingen uitvoeren en grafieken samenstellen. Tevens kan men "protosystemen" ontwerpen in bekende programmeer talen. Het interne Time Sharing Sys teem wordt nu nog uitsluitend te Zoe terwoude toegepast door 150 ge bruikers. In de tweede helft van 1982 zal het ook op andere vestigingen be schikbaar komen. Externe Time Sharing Bij externe Time Sharing maakt men geen gebruik van de Heineken compu ter, maar van de computer en uiteraard de faciliteiten die een Time Sharing firma te bieden heeft. Externe Time Sharing moet gezien worden als een aanvulling op computerfaciliteiten die slechts incidenteel nodig zijn, dan wel voor die afdelingen buiten Zoeterwou de die nog niet over interne Time Sharing kunnen beschikken. Bij exter ne Time Sharing geschiedt de commu nicatie tussen gebruiker en computer door middel van een (draagbare) termi nal die via het openbare telefoonnet aangesloten is met een Time Sharing firma. Een nieuwe ontwikkeling is ook het raadplegen van databanken. In deze immense documentatieverzamelingen kan men zoeken naar artikelen of uit treksels op tal van onderwerpen. Door zowel de afdelingen Documentatie Centrum Techniek te Zoeterwoude als door Informatie en Documentatie te Amsterdam wordt van de extra infor matiemogelijkheid gebruik gemaakt. Effecten op werk en omgeving De produktiviteit van het kantoorperso neel kan toenemen. Nu is er nog een drempel om de hulpmiddelen in te voe ren: de kosten van dergelijke systemen. Deze kosten worden echter in verhou ding tot de prestaties van de systemen steeds lager. De toename van produkti viteit kan flinke vormen aannemen, maar ook de kwaliteit van het werk zal duidelijk verbeteren. Het kantoorleven zal er door worden beïnvloed. Nu al is een over het alge meen gunstige beïnvloeding gecon stateerd bij de beschikbare systemen. Er worden aan het bedienend personeel mogelijkheden geboden om inhouds voller en gevarieerder werk te doen; de werksfeer wordt in het algemeen als beter ervaren. De uitvoering en be schikbaarheid van de resultaten is aan zienlijk sneller en in sommige geval len is gelegenheid ontstaan om taken uit te voeren waar men eerder niet aan toe kwam In de verdere toekomst zal de kantoor cultuur gaan veranderen. Verschui ving van werkzaamheden kan functies veranderen. Er zal een wisselwerking ontstaan tussen de technische moge lijkheden en de organisatie er om heen. De communicatie en de infor matievoorziening zal -en moet ook- versnellen. De organisatie kan slag vaardiger optreden in een markt waar een toenemende concurrentie valt waar te nemen. Opleiding Een aspect dat zeker alle aandacht moet krijgen in dit verband, is het op leiden van personeel. Niet uitsluitend instructies over de bediening van ap paratuur, maar over het gehele gebied en aan alle hoofdrolspelers die in de procedures een aandeel hebben of zul len krijgen. Dit is nodig om op de ko mende ontwikkelingen vooruit te kun nen lopen, maar ook om de apparatuur optimaal te kunnen benutten. Daarbij staat voorop dat 'de mens' nog steeds de belangrijkste en onmisbare schakel is, ook in de kantoorautomatisering. Met een kleine variatie op een bekend gezegde kan worden gesteld: "Wat niet weetwat we 1 deert Op welke manieren hoe snel de veran deringen plaatsvinden hangt af van de behoefte die in het bedrijf aanwezig is. Kantoorautomatisering is beschik baar en het is zaak onze boodschap penlijst gereed te hebben. Wilt u meer weten over wat kan en wat (nog) niet kan, dan kunt u zich wenden tot de automatiseringsgrocp of de groep al gemene kantoorzaken in Zoeterwou de, die in onderlinge samenwerking voorlichting, demonstraties, analyses, opleidingen en invoering van de syste men verzorgen. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 5