Intypen van een telex met behulp van het nieuwe Telex Management Systeem den bekend begrip voor de volledige grootboekgegevens. Omdat Heineken nog niet over eigen apparatuur daar voor beschikte, werd dit uitgevoerd op een computer bij IBM Naast de automatisering in de produk- tie en van administratieve gegevens is zich nu een derde automatiseringsge bied aan het ontwikkelen: de kantoor automatisering. Hulpmiddelen op het gebied van kantoorautomatisering zijn werkplek gebonden en richten zich niet meer uitsluitend op cijferverwerking, maar op alle eerder in dit artikel ge noemde handelingen binnen het pro- duktieproces op kantoren Kantoor van de toekomst? Wie de vele futuristische verhalen ge looft, ziet in de toekomst de mens in een papierloos kantoor of mensen die thuis werken aan een grootbeeld kleurenscherm in gesprek met de ro- botstem van een computer. Dergelijke verhalen moeten worden bestempeld tot science fiction, hoe wel... Jules Verne werd ook een fan tast genoemd toen hij over maanreizen schreef. Het is wel realistisch te ver onderstellen dat op vele werkplekken in ons kantoor beeldschermapparaten zullen staan, die als hulpmiddel veel van de dagelijkse werkzaamheden zullen vereenvoudigen en versnellen. Deze apparaten zullen in netwerken in verbinding staan met onze computers en met computers elders in de wereld. De overdracht van tekst, cijfers, beel den en geluiden via deze computer systemen geeft uitgebreide mogelijk heden. Zoals 'elektronische post', vergaderen op afstand, snelle archief- en documentatiesystemen en direct 'persoonlijk computergebruik'. Bo vendien zal uiteindelijk een samen smelting plaatsvinden tussen dit soort automatisering met de bestaande auto matisering en de procesbesturingssy stemen. I)e 'chip' Bij deze technische ontwikkelingen wordt een hoofdrol gespeeld door de veel genoemde, soms gevreesde, 'chip'. Dit is de aanduiding voor een vorm van microscopisch kleine scha kelingen, waarvan er miljoenen op een vierkante centimeter kunnen worden aangebracht. Deze techniek wordt ove rigens ook al toegepast in bij iedereen bekende apparaten zoals de wasauto maat, de kleine zakrekenmachine en in foto-en filmtoestellen. Deze laatste laten bijvoorbeeld keurig door een klein rood signaal in de zoeker zien, dat er te weinig of te veel licht is voor een opname. Ook kunnen zij belich tingstijden en lensopening geheel automatisch instellen. Het kantoor van nu Voor een deel van de dagelijkse werk zaamheden in het kantoor zijn dus op dit moment verschillende hulpmidde len beschikbaar. Wij laten een aantal daarvan hieronder de revue passeren en zullen daarbij aangeven welke van deze technieken bij ons al worden ge bruikt. Overzicht van het H.A.G. secreta riaat. Twee van deze beeldschermen kunnen aan één afdrukeenheid wor den gekoppeld. Systemen voor tekstverwerking Tekstverwerking is een nieuw woord voor een al lang bestaande activiteit. Al eeuwenlang schrijven mensen brie ven en rapporten en al heel lang zijn er mensen die deze teksten typen en ver menigvuldigen. Alleen nu kunnen we het veel gemakkelijker doen. Het is een wijdverbreid misverstand dat tekstverwerkingssystemen alleen maar nieuwe typemachines zijn. Mo derne tekstverwerkers, voorzien van wisselbare geheugenschijven en beeldschermen, bieden typistes èn auteurs vele gemakken. De foto's laten enkele systemen zien. Het zijn micro computers met een speciale bestem ming. Ze bevatten een programmering waarbij de gebruiker door het doen van keuzestappen vele toepassingen kan uitvoeren. Het intypen en corrigeren op het beeldscherm maken plak- en knip werk overbodig en geven veel sneller typewerk dat kwalitatief nauwelijks onderdoet voor boekdruk werk. Het ge heugen van deze machines maakt het mogelijk om eerder ingevoerde teksten opnieuw te gebruiken in alle mogelijke volgordes. De meer geavanceerde mo dellen zijn zelfs in staat in lijsten te sor teren of te selecteren om op die manier bijvoorbeeld een standaardbriefje te voorzien van de geselecteerde adresge gevens Ook het interne telefoonboek is een produkt van een dergelijke toepas sing. Sommige modellen kunnen re kenopdrachten uitvoeren of kunnen gekoppeld worden met het Telex Man agement Systeem en computersyste men. Machines voor geautomatiseer de tekstverwerking werden bij Heine- Via een telefoonlijn kopieert de Tele fax een bericht met foto' s naar een an dere geadresseerde. ken al geruime tijd geleden, zij het op bescheiden schaal, in gebruik geno men. De afdeling tekstverwerking van de centrale inkoop H.T.B. werkt met een van de eerste geavanceerde syste menhet Systeem 6 van IBM Maar al weer modernere toepassingen zijn te vinden bij het secretariaat van de automatiseringsgroep, het secreta riaat administratie en financiën te Zoeterwoude en nog diverse andere afdelingen. Het Telex Management Systeem Sinds mei vorig jaar maakt de telexka mer in Zoeterwoude gebruik van een computersysteem. De berichten wor den ingetoetst en zonodig gecorri geerd op een beeldscherm. Als dit cor rect is gedaan zorgt de computer voor het zoeken van de verbinding. De be richten worden dan automatisch over geseind: de verzonden en ontvangen berichten worden afgedrukt op spe ciale afdrukeenheden ("printers") en bovendien enkele dagen in het geheu gen bewaard. Tevens verzorgt dit systeem grotendeels de administratie van het berichtenverkeer. De belang rijkste gevolgen van de introductie van het Telex Management Systeem zijn: afvlakking van de piekbelasting. terugloop van het gedwongen over werk, verbetering van kwaliteit en een aangenamere werksfeer. Dat dit de serviceverlening ten goede komt zal duidelijk zijn. Zodra de ontwikkeling in de kosten vaststaat, wordt bekeken op welke manier ook andere afdelin gen en andere vestigingen van deze faciliteit gebruik kunnen maken. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4