Kantoorautomatisering: hèt hulpmiddel van de toekomst? Kantoorautomatisering is een woord dat steeds meer opduikt in gesprekken, tijdschriften- en krante-artikelen. Wat het eigenlijk is, wat we er mee kunnen doen of wat het met ons doet, kunt u hieronder lezen. Het artikel is geschreven door de heren P.M. Lakeman (hoofd algemene kantoorzaken) en H.P. van Gent (projecten manager van de Heineken Automatiserings Groep). Beide maken deel uit van de commissie kantoorautomati sering. Deze heeft onder meer tot taak de ontwikkelingen rondom kantoorautomatisering te begeleiden. Het woord 'Teledata processing' was nog niet uitgevonden. 'Kantoorauto matisering' ook nog niet. Toch waren we daar al een beetje mee bezig. Bij Amstel deed de good old Flexowriter al zijn intrede. Getypte tekst werd in een papieren ponsband vastgelegd en kon later weer worden gebruikt. Het 'geheugen' was er dus ook al. Alleen de hele entourage er om heen was wat anders. De begrippen 'ergo nomie' (juiste houding bij het werk) en arbeidsomstandigheden waren eveneens nog niet zo populair. Dat was trouwens de eerste ballpoint ook niet. Daarmee mocht je de eerste jaren geen cheques uitschrijven De bierschrijver pakte 's mor gens om zeven uur zijn kopte lefoon, hing een microfoon om zijn nek en stopte de zakken van zijn overall vol met naam- en woonplaats kaartjes van de klanten die op die dag hun bier moesten ontvangen. Een ver se pot lijm met een haak aan de riem en als een haas naar het perron volDe lange kabel van de microfoon en kop telefoon ging in een van de vele stek kerdozen en de verbinding was tot stand gebracht. Want aan de andere kant van die lijn zat een collega achter eeniBurroughs faktureermachine die de opdrachten gaf. "50 halve hecto's pils voor Baggerman Haarlem". Daar ging de bierschrijver, klauterend over de houten fusten (toen nog zonder vas te literinhoud) terwijl hij de fusten nummers met de daarbij behorende li terinhoud opdreunde. Ondertussen was hij druk in de weer met lijmkwast en naamkaartjes. Dat was in 1940. Voorts wordt er getelefoneerd en gete- lexed. Er wordt informatie (gegevens) gecreëerd, opgeborgen, teruggezocht, getransporteerd. Er wordt geschre ven. getypt, gekopieerd. Post wordt ontvangen en verzonden. Voor een aantal van deze werkzaamheden zijn specifieke functies en afdelingen ont staan zoals: - telexist(e), telexkamers - typist(e), typekamers - reproductie afdelingen - postkamers - telefonist(e). telefooncentrales - archiefdiensten - documentatiecentra In het kort gezegd komt het er op neer dat een kantoor informatie verwerkt, waarbij communicatie centraal staat. Automatisering in kantoren Zoals in het begin van dit artikel al is gezegd, wordt automatisering in niet- administratieve produktieprocessen al lang toegepast. Ook in de administratie is automatisering van gegevensver werking (in hoofdzaak cijfers) via de computer niet meer weg te denken. Deze vorm van automatisering startte bij Heineken al in 1965 met het zoge naamde 'integraal': een bij ingewij- Kortom, de evolutie op het gebied van technische en automatiseringshulp middelen op kantoren is al lang aan de gang en weerstand tegen nieuwe din gen is er altijd al geweest. Trouwens, vergeleken bij de enorme technische vooruitgang in de produktiesector en in de landbouw bijvoorbeeld, is de ontwikkeling op de kantoren, zelfs met inbegrip van de computer, nog maar bescheiden. Het kantoor Er zijn nogal wat hele en halve waarhe den over deze ontwikkelingen in om loop. Daarom is het goed te weten waar het nu, anno 1982, eigenlijk overgaat. Wat kunnen die dingen en op welke plekken kunnen ze wat betekenen. En hoe blijven we ze de baas, want we wil len het wel prettig houden. Daarvoor richten wij de schijnwerper op de dage lijkse handelingen, op produktiepro cessen, die zich afspelen binnen die grote verzamelnaam Het kantoor' Een groot aantal handelingen wordt verricht met woorden, cijfers, beelden en geluiden. En met papier, nog steeds belangrijk als informatiedrager.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3