W. Stolte W.F.N. Malcorps N. Zwanenburg Zwolle - Op 26 maart 1982 werden de heer en mevrouw Stolte, in gezelschap van kinderen en schoonmoeder, ontvangen op het verkoop kantoor te Zwolle ter gelegenheid van het feit dat de heer Stolte 25 jaar geleden in dienst is getreden. Na mens de directie sprak de heer Ritman zijn erkente lijkheid uit voor zijn inzet, vakmanschap en collegia liteit. Tevens belichtte hij verschillende aspecten van de werkzaamheden en de daarvoor benodigde kwali teiten als groepsleider van de commercieel technische dienst. De heer Schutte nam op komische wijze enke le werksituaties door. Hierbij werd duidelijk dat in dit vak nog veel plezier te beleven valt. Vervolgens sprak de heer De Haan namens de Ideeënbuscommis sie nog enige woorden. De heer Teeken sloot de rij sprekers en bedankte de heer Stolte voor de jarenlan ge goede samenwerking die zij in het verleden had den. Namens collega's en personeel kreeg de heer Stolte een tuinameublement aangeboden, terwijl hij van zijn naaste medewerkers de gebruikelijke houten duig met tapkraan ontving. Als laatste dankte de heer Stolte de vele. uit alle windstreken gekomen, aanwe zigen voor de ondervonden waardering. lil™ Zoeterwoude - Ter gelegenheid van zijn 25- gF jarig jubileum werd de heer Malcorps met zijn laai# echtgenote en kinderen op 1 april ontvangen door de heer Van Eerde. In aanwezigheid van de heren Stomp, Leeuwenburg, Tops, Van der Made en mevrouw Christiaanse overhandigde de heer Van Eerde de speld en de jubileumgratificatie. Tijdens de zeer drukbezochte receptie sprak de heer Stomp als eerste het hoofd van het constructiebureau H.T.B. toe. Hij stelde hem voor de keuze één spreker te wil len beluisteren, zoals de wens van de jubilaris was, of twee sprekers. Slechts in het laatste geval zou hij een cadeau overhandigd krijgen. Vervolgens belichtte hij de loopbaan van de heer Malcorps en noemde hem een loyaal en integer medewerker. Ook zijn neven activiteiten als voorzitter van de tennisvereniging en als actief bridger werden vermeld in de speech. Toen de heer Stomp bloemen en een cadeau aan mevrouw Malcorps had gegeven, trad de heer Van der Beek naar voren. Hij overhandigde met enkele woorden een fotoboek, waarin van goede wensen voorziene foto's waren opgenomen van het gezin Malcorps en van diverse Heineken mensen. Voorts kreeg de heer Malcorps een filmcamera. Vervolg van pag. 25. Alkmaar - Op 11 maart werd de heer N. Zwa nenburg, vergezeld van zijn echtgenote, kin deren en kleinkinderen op het verkoopkan toor van het horecagebied Noord-Holland ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. Tijdens het officiële gedeelte speldde de heer Van der Doll de heer Zwanenburg het goud op en overhandigde hem de enveloppe. Daarna ging men voor de receptie naar de ontvangstruimte De Mouthoek. Hier sprak de heer Teeuwen de jubilaris toe. Hij memoreerde in het kort de loopbaan van de jubilaris. Deze loopbaan begon in 1957 toen de heer Zwanenburg een Heineken agent schap overnam. In 1973 werd de heer Zwanenburg vertegenwoordiger voor de Aikmaarse Bierhandel en in 1980 vertegenwoordiger in het nieuwe horecage bied. De grote mate van strijdbaarheid en inzet van de jubilaris in de diverse overgangsfases werden hierbij geroemd. Namens de collega's bood de heer Teeuwen vervol gens de nog altijd sportieve heer Zwanenburg enkele cadeaus aan en geld voor trainingsattributen. De heer Zwanenburg dankte hierop de spreker waarna de re ceptie uitmondde in een gezellig onderonsje. Zoeterwoude - De heer Huffels en de heren van het managementteam van het horecage bied Den Haag ontvingen op 19 maart de heer Van Teijlingen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubi leum. De heer Van Teijlingen werd daarbij vergezeld door zijn vrouw, dochter, zoon en vader. Nadat de heer De Groot de jubilerende chef expeditie en maga zijn van drankenhandel Lafeber in Leiderdorp de speld had overhandigd, vond een informele receptie plaats in de Van Swietenkamer. Onder toeziend oog van vele belangstellenden uit het horecagbied Den Haag boden enkele dames van Lafeber tuinstoelen aan de heer Van Teijlingen aan. Daarop vormde zich een rij om de familie Van Teijlingen geluk te wensen. Tevens maakten velen van de gelegenheid gebruik persoonlijk een geschenk aan te bieden. Aan het eind van de middag bedankte de jubilaris allen voorde har telijke belangstelling en de vele cadeaus. Tevens sprak hij de hoop uit nog vele jaren in dezelfde uitste kende verstandhouding zijn werkzaamheden bij de drankenhandel voort te kunnen zetten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 28