In memoriam H.A. HESSE In memoriam J. SPIJKER op 20 maart j.l. Nocal S.A.R.L./Angola LUANDA De heer B.C. Vink is op 25 maart teruggekeerd van zijn standplaats in Luanda. Malayan Breweries Ltd./Singapore SINGAPORE Op 16 maart is de heer W.H. Ubbink weer teruggekeerd naar zijn stand plaats in Singapore. P.T. Multi Bintang Indonesia/ Indonesië JAKARTA De heer L. van der Male is op 25 maart vertrokken naar Jakarta als Erector Technician. National Brewing Company Ltd./Trinidad PORT-OF-SPAIN Op 11 februari is de heer L. Teule met zijn gezin vertrokken naar Trinidad als Acting Chief Engineer. Op I maart is met verlof gekomen de heer A.N. Ninck Blok met zijn gezin. DANKBETUIGINGEN Mede namens echtgenote en kinde ren zou ik allen willen bedanken die, op welke wijze dan ook, hun bijdra ge hebben geleverd aan de onverge telijke viering van mijn 25-jarig jubi leum. De grote opkomst en de spon taniteit hebben een grote indruk bij ons achtergelaten, die wij niet snel zullen vergeten. Bedankt voor de ca deaus en de hartelijke woorden A.M. Prins Mijn vrouw Ans en ik zijn zeer ge troffen door de grote en hartelijke belangstelling die bij mijn afscheid werd gedemonstreerd. Veel dank voor de goede wensen en geschen ken. BenG.Lamboo Mede namens mijn vrouw en kinde ren mijn hartelijke dank aan allen voor uw aanwezigheid, alsmede de vele bloemen, cadeaus, brieven en telegrammen die mijn 25-jarig jubi leum voor ons tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Niet alleen de grote belangstelling van mijn vesti ging Zoeterwoude, maar ook van an dere vestigingen en vele gepensio neerden hebben ons zeer getroffen en geven blijk van een fijne verhou ding. L.HKregel Hierbij wil ik, mede namens mijn zoon, u allen hartelijk dankzeggen voor de grote belangstelling die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid. L.JSchuurman Mede namens mijn vrouw en kinde ren wil ik iedereen bedanken die mijn 25-jarig jubileum tot een onver getelijke dag heeft gemaakt. N. Zwanenburg Voor alle schriftelijke reacties o.a. uit Djakarta en Luxemburg, de per soonlijke reactie en de cadeaus die wij hebben ontvangen tijdens mijn jubileum, willen wij u allen langs de ze weg bedanken. Tineke en Jaap van Doleweerd Indien ik zou hebben verzuimd jegens iemand van u mijn erkente lijkheid uit te spreken voor haar of zijn bijdrage of medewerking aan mijn afscheid, op welke wijze dan ook, dan wil ik dat gaarne op deze plaats alsnog doen. De aanwezigheid van zeer velen uwer bij mijn receptie en de blijken van menselijke waardering, sympathie en vriendschap, die ik in zo ruime mate mocht ondervinden, zijn voor mijn gezin en mij in hoge mate hartverwarmend geweest. Thans als 'bevrijd man' spreek ik daarvoor mijn oprechte dank uit. mr L.M. Pahud de Mortanges Mede namens mijn vrouw en familie wil ik de directie en personeelszaken heel hartelijk dankzeggen voor de blijken van belangstelling bij het overlijden van mijn schoonvader, de heer J. Ruijs. P.C. Vielvoye OVERLEDEN Met diepe verslagenheid na men wij kennis van het over lijden op 10 april jl. van het Hoofd Interne Dienst van de Amsterdamse brouwerijen, onze vriend en collega de heer H.A. Hesse, in de leef tijd van 60 jaar. Enige weken geleden moest Henk een ernstige operatie ondergaan, waarvan hij he laas niet is hersteld. Tijdens de vele jaren dat de heer Hesse zijn functie in Amsterdam bekleedde, maakte hij vele vrienden. Hij was een markante persoon lijkheid met een grote levens blijheid en een bijzonder ge voel voor humor, die altijd klaar stond om anderen met raad en daad ter zijde te staan. Onze bijzondere sympathie gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Slechts ingewij den kunnen bevroeden hoe groot hun verslagenheid is. Wij wensen hen van harte sterkte toe in deze moeilijke dagen. Wij, collega's en medewer kers, zullen de nagedachte nis van de heer Hesse in ere houden. Hij ruste in vrede. M Op 13 april overleed na een kortstondige doch slopende ziekte op 57-jarige leeftijd de heer Jorden Spijker. Hij was sedert 1967 in dienst van Heineken, achtereenvol gens als Hoofd personeel- dienst Rotterdam en perso- neelscoördinator. Een jaar geleden werd aan zijn wens gevolg gegeven door hem te benoemen tot Hoofd perso- neeldienst Den Bosch. Hij had gedacht nog wat jaren in het Brabantse land te kunnen wonen en werken en zo zijn gevarieerde loop baan bij Heineken tezijner- tijd te beëindigen. Hij heeft echter het werk dat hij zo vol enthousiasme had aangevangen niet mogen af ronden. Rond de jaarwisseling open baarden zich de verschijn selen van een fatale ziekte waarvan hij al spoedig wist dat die het einde van zijn leven zou betekenen. Degenen die hem in zijn werk of daarbuiten mochten ontmoeten bewaren in hun herinnering de heer Spijker als een integer mens en goed collega. Het moge voor zijn echtge note en familie een troost zijn te hebben mogen ervaren dat zijn vele vrienden van binnen en buiten de brouwerij zo massaal aanwezig waren om hem op zijn laatste tocht te vergezellen, hiermede hun achting voor de mens Spijker te kennen gevend, op welk terrein van het maatschap pelijk leven hun contacten ook lagen. Hij moge rusten in vrede. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 27