Afscheid J.M. van der Post J. van Doleweerd Afscheid H.J. Bolthof A.C.J. Bouwmans Rotterdam - Op 31 maart nam de heer J.M. van der Post, vergezeld van zijn echtgenote en kinderen, in de Raadskelder afscheid van vele belangstellenden en kennissen. Voor de heer Van der Post, die gebruik maakte van de wachtgeldregeling, betekende dit af scheid de afsluiting van een 42-jarig dienstverband met Heineken, onder andere in Indonesië en later in Rotterdam. Daar heeft hij achtereenvolgens gewerkt als onderbaas van de bottelarij en de afdeling embal lage vol en leeg en tot slot als medewerker van de ex peditie Bettoweg. De heer Jellema dankte de schei dende functionaris voor zijn grote inzet en activiteit gedurende die lange tijd. Uit handen van de heer De Jong ontving de heer Van der Post vervolgens een enveloppe met inhoud en kreeg zijn echtgenote een fleurige bos met bloemen aangeboden. Aan het eind van de geanimeerde receptie sprak de heer Van der Post een welgemeend dankwoord. Bunnik - Op 1 maart was de heer J. van Dole- J"isg weerd, account manager thuisverbruik fris- SmiiJ' dranken. 25 jaar in dienst van onze onderne ming. Na het opspelden van de gouden speld en het overhandigen van de enveloppe met inhoud door de heerCoebergh werd de jubilaris in de bedrijfskantine een receptie aangeboden. Tijdens deze druk bezochte receptie werd de jubilaris, vergezeld doorzijn echtge note en hun beider zoons, toegesproken door de heer Marck. In vogelvlucht schetste deze de levensloop van de heer Van Doleweerd, die na 25 jaar geleden als verkoper/propagandist bij Vrumona te zijn gestart, nog altijd vol enthousiasme bezig is. Als besluit van zijn toespraak overhandigde de heer Marck namens de collega's een trainingspak alsmede enkele cadeaus onder couvert. In zijn slotwoord -ditmaal eens voor een andere mi crofoon dan die van F.C. Utrecht, waar hij regelmatig als speaker optreedt- dankte de heer Van Doleweerd alle aanwezigen voor hun komst. Een bijzonder woord van dank gold zijn 'wederhelft' en zijn zoons waar hij altijd een klankbord vond ook als het eens niet ging zoals hij graag zou willen. Amsterdam -Gebruikmakend van de Overbruggings regeling nam op 1 april de heer Bolthof, hoofdP.P.D. van het Weteringplantsoen, afscheid. De heer Van Rosmalen sprak in een overvolle Kuiperij als eerste de scheidende, die vergezeld werd door zijn vrouw en kinderen, toe. Hij bedankte hem namens de directie o.m. voor zijn inzet en vele verdiensten. Vervolgens sprak de heer Pels Rijcken zijn waardering uit voor de wijze waarop de heer Bolthof hem in zo korte tijd heeft ingewerkt als opvolger. De derde spreker, de heer Sinkeldam. memoreerde de tijd waarin zij heb ben samengewerkt t.b.v. het sociaal jaarverslag en roemde de heer Bolthof om zijn creativiteit. Hierna werd de heer Bolthof door de heer Kappelle geprezen als goed P.R.-man met altijd aandacht voor zijn me demens. Hij vond hem een man met bruisende ideeën, die overal aan meedeed. Na een doek over handigd te hebben waarop de heer Bolthof zijn nieuwe hobby, schilderen, kan uitoefenen, kondigde hij de 'Bol'-lydots aan. Tijdens hun optreden bezon gen de dames zijn drie loopbaanperiodes. In zijn dankwoord zei de heer Bolthof o.a. dat men zich meer moet verplaatsen in een ander. ffllf® Den Bosch - Op donderdag 1 I maart werd de jPibg [lecr Bouwmans met echtgenote ontvangen Han ft# door de heren Jellema en Scheltema omdat hij op deze dag precies 25 jaar geleden bij Heineken kwam werken. De heer Jellema speldde hem het goud op en overhandigde de daarbij behorende enveloppe. In de Cambrinuskelder werd het gezelschap vervol gens enthousiast door de familie en vele belangstel lenden verwelkomd, waarna de heer De Rooy de heer Bouwmans toesprak. Hij begon met vast te stellen dat er bij sollicitatie 25 jaar geleden een strenge selectie werd toegepast en het dus vanzelfsprekend was dat de heer Bouwmans bij Heineken aangenomen werd. Na twee jaar als bijrijder te hebben gewerkt, kreeg de heer Bouwmans zijn aanstelling als chauffeur. Tot op heden heeft hij alle soorten wagens bestuurd. De heer De Rooy dankte de jubilaris voor zijn plichtsbetrach ting en grote inzet in al die 25 jaren en hoopte dat de overgang naar de commerciële dienst hieraan niets zal veranderen. Aan het eind van zijn rede werd het personeelscadeau, een dia-projector, ten geschenke gegeven. Wordt vervolgd op pag. 28. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25