IlilHHH I Afscheid mr. L.M. Pahud de Mortanges Afscheid A. Koornstra Afscheid M. Berkouwer Afscheid J.A. Mensch SMIHIHHl»» TTTTTTTTTTTTTTX Amsterdam - De heer L.M. Pahud de Mortanges heeft, na een dienstverband van 28 jaar. zijn functie als hoofd van het concernsecretariaat om gezond heidsredenen moeten neerleggen. Tijdens de op 10 maart jl. gehouden receptie in dc Kuiperij waren ve len aanwezig om afscheid te nemen van de heer Pahud die werd vergezeld van zijn vrouw en beide zoons. Ook de 'oude' garde, onder wie vele gepen sioneerden,was ruim vertegenwoordigd. Op verzoek van de heer Pahud werden er geen toespraken gehou den. Dit verhinderde echter de heren Kranenberg en Bolthof niet om hem namens de vele medewerkers naast verschillende cadeaus een aantal goede woor den en wensen aan te bieden. De heer Kranenberg prees de heer Pahud met name om zijn stijl en mense lijkheid. In zijn welgemeende dankwoord kwam de heer Pahud op deze woorden terug. Hij was getroffen dat juist deze eigenschappen waren genoemd, omdat hij altijd getracht heeft hieraan aandacht te besteden. Nadat zich een buitengewoon lange rij had gevormd om de familie Pahud de hand te drukken, bleef men nog lange tijd bijeen in een bijzonder goede sfeer. Amsterdam - Op 29 maart nam de heer A. Koornstra afscheid van Heineken. De heer Bremer was de eer ste spreker in de Kuiperij waar vele belangstellenden uit het hele land aanwezig waren. Chronologisch be lichtte hij de loopbaan van de scheidende functiona ris. "Niet altijd even gemakkelijk, maar wel eerlijk en recht door zee". Deze typering van het karakter van de heer Koornstra kwam steeds duidelijk naar voren in de diverse functies die hij bekleedde, o.m. als chef kwaliteitsdienst, assistent bedrijfsleider bij Hoppe en ook nog als brandweercommandant. Hier na beeldde een ludiek Heineken gezelschap achter eenvolgens zijn hobby's schaatsenrijden, wielren nen en postzegels verzamelen uit. Vervolgens kwa men de bekende elfstedenschaatsers Jeen van den Berg, Sjors Schweigman en Lippe Hof naar voren, die hun anekdotes deden vergezellen van vele ca deaus. Uit de wielerwereld was Jan Heil vertegen woordigd. Hij luidde toepasselijk de bel voor de laatste ronde. Alvorens de heer Koornstra een dank woord kon uitspreken, bracht een afvaardiging van de staf van de Van der Helststraat hem een muzikale brandweerhulde. Zoeterwoude - Op 31 maart nam de heer M. Ber kouwer afscheid wegens het bereiken van de 65- jarige leeftijd. Vergezeld door zijn vrouw en kinde ren werd hij eerst ontvangen door de heer Welmers. Tijdens de afscheidsreceptie schetste de heer Wel mers hoe hij als kleine zelfstandige 34 jaar voor Hei neken gewerkt heeft en daarna 16 jaar in dienst was bij Heineken. De eerste 8 hiervan in Rotterdam, de tweede 8 in Zoeterwoude en wel bij de bouwkundige werkplaats. Tweede spreker was de heer Dikken. Hij ging uitvoerig in op de heer Berkouwer als persoon. Ter herinnering overhandigde hij het ingelijste laatste urenbriefje, versierd met vlaggen door de scheiden de. "Al zouden deze beter halfstok getekend kunnen zijn. jou kennende". Een houten rookworst waarin de cadeaubon van de collega's was verstopt, onthulde waarom de heer Berkouwer graag lunchte. Hierna las namens de contactgroep Zoeterwoude de heer Bliek een bulletin voor. Met 'ik ben een man van een lolle tje en niet van veel woorden, maar ontzettend be dankt' nam de man die ruim 50 jaar voorde brouwerij gewerkt heeft, afscheid. Amsterdam - Op 31 maart vond in De Kuiperij een re ceptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van de heer Mensch. Hieraan voorafgaand was de heer Mensch met zijn echtgenote, kinderen en kleinzoon ontvangen door de heren Folmer, Colly en mevrouw Anema. Op verzoek van de heer Mensch had de recep tie een informeel karakter. Als enige sprak derhalve de heer Colly, die hem bedankte voorde vele verdiensten die hij heeft gehad voor de brouwerij als horecaverte- genwoordiger in Amsterdam en'de laatste jaren in het horecagebicd Utrecht. Tevens sprak hij de hoop uit de de heer Mensch met zijn gezin nu van zijn welverdiende vrije tijd zou kun nen genieten. Tot slot overhandigde de heer Colly de heer Mensch een enveloppe en een schitterende mi niatuur koperen brouwketel. De heer Mensch nam tenslotte zelf het woord om alle aanwezigen hartelijk te bedanken voor hun belangstelling en het cadeau. Alvorens een ieder persoonlijk afscheid nam, werd door allen het welbekende bierlied aangeheven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24