G.W van Straalen: „Het is gewoon erg leuk werk l". f.v-v: l-ycrJ' yy Gedurende zes jaar heeft de heer G.W. van Straalen in ploegen dienst in Bunnik gewerkt. Sinds vijf jaar is hij echter werkzaam bij de meet- en regelwerkplaats. "Meet- en regelwerk is eigenlijk pro cesbeheersing", legt de heer Van Straalen uit. "Het regelen van niveau, druk en temperatuur zijn de drie voor naamste zaken die wij hier moeten uit voeren. Het pasteuriseren van limona de moet bijvoorbeeld op een bepaalde vastgestelde temperatuur gebeuren." De heer Van Straalen als meet- en re- geltechnicus werkt in dagdienst. De omschrijving 'dagdienst' houdt meer in dan eenvoudigweg het verschil tussen 's nachts of overdag werken. Treden er namelijk 's nachts storingen op aan machines die niet op korte ter mijn door de storingsdienstmede werkers verholpen kunnen worden, dan wordt voor het opsporen van de fout of het repareren van een machine een meet- en regelspecialist ingescha keld. Procesbeheersing Andere taken die tot het werkten ein van de meet- en regeldienst behoren zijn onder meer de zorg voor het con stant blijven van het C02-gehalte in de vullers, het controleren van het pH- gehalte in het afvalwater en het schrij- ven en inbrengen van programma's in de machines. Zo wordt een mengin- stallatie bijvoorbeeld elk jaar tijdens de revisieperiode uit elkaar gehaald en afgesteld voor het volgend jaar aan de hand van gegevens die door het labo ratorium zijn vastgesteld. Want elk produkt kent een andere mengverhou- ding. Met water wordt er eerst proef gedraaid om te zien of alles volgens de juiste maatstaven werkt. "Als dat zo is, heb je er in principe het hele jaar geen omkijken meer naar. Tenzij er tussentijds een storing optreedt na tuurlijk", voegt hij daar lachend aan toe. Druk Over het aantal storingen per dag is niets te voorspellen. "Als ik 's morgens om 7.30 uur begin, krijg ik van mijn chef werkopdrachten Als je dan vroeg in de ochtend een storingsmelding doorkrijgt, kun je er wel op rekenen dat er de gehele dag van alles misgaat. Dan ben je net met iets bezig of je wordt al weer voor de volgende reparatie weggeroepen. Dat vind ik soms wel eens vervelend. Maar het is nu eenmaal zo dat sommi ge zaken geen uitstel kunnen velen. Een produkt als Cassis is bijvoorbeeld zo gevoelig dat de vullernietlangerdan een half uur mag stilstaan. Anders zouden alle leidingen leeggemaakt dienen te worden." Ervaring Over het algemeen vindt de heer Van Straalen zijn werk prettig. Juist de combinatie van meet- en regel/sto- ringswerk trekt hem aan. "Er zijn veel leuke werkzaamheden. Onlangs heb ben wij een leverancier mogen helpen bij het vervangen van een oude instal latie. Dat vind ik een soort eer. Waar schijnlijk komt dat voort uit een be- roepstik om zoveel mogelijk van de apparaten af te weten. Het is zeker een baan waarvoor je praktijkervaring no dig hebt. Aanvankelijk ga je bij een machine helemaal volgens schema te werk. Later heb je die schema's niet meer zo nodig omdat je uit ervaring weet aan welke oorzaken het in ieder geval niet kan liggen. Zo blijft er ten slotte niet zoveel meer over waarop je je aandacht moet richten." Die prak tijkervaring heeft hij in de storings dienst zeker opgedaan. "Ik wilde altijd precies weten hoe de apparaten werkten en vroeg dan aan de be dieningsmedewerker of ik even aan de machine mocht staan. Voor ons is het belangrijk te weten hoe alle onder delen functioneren. Je kunt dan beter voorzien welke processen eventueel een storing kunnen veroorzaken." Eenvoudiger door modernisering Toch is het een vak waarvoor je nooit uitgeleerd bent. Er zijn dan ook diver se algemene cursussen die je kunt vol gen, zoals elektrotechniek of micro processors. De techniek schrijdt im mers constant voort. Dat maakt ons werk er eigenlijk gemakkelijker door. Vooral die moderne machines zijn te genwoordig doorgaans uitgerust met PLC's, een vorm van klepbesturing. Is er een defect, dan haal je de oude print, die de machine als het ware be stuurt. er uit en vervangt hem door een nieuwe. Die oude wordt dan opge stuurd aan de leverancier ter reparatie. Zo weten wij nooit wat er nu precies fout is gegaan. Anderzijds zorg je er op deze manier wel voor dat het pro- duktieproces zo snel mogelijk door gang vindt. En dat is uiteindelijk waar het om gaat." Plezierig Het up-to-date houden van het machinepark biedt ook andere voor delen. Meerdere machines van een zelfde merk, daardoor minder ver schillende onderdelen, meer origineel gereedschap. Het feit dat er sinds enige tijd tevens, naast de algemene oplei dingen, meer machinegerichte cursus sen worden gegeven bij de leverancier vindt Van Straalen prettig. Dit ent housiasme voor zijn werk vindt hij een vanzelfsprekend gegeven. "Dat is logisch. Hoe meer inzicht je in het functioneren van een machine hebt. des te sneller kun je hem bij een storing weer aan het draaien krijgen. En bo venal is het gewoon erg leuk werk." 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22