Actief enei^iebeleid hij n den Akker Haring in Den Maag Energiebesparen in de vorm van 'actie voeren' doen wij bij Heineken nog maar kort. We kunnen er nog nauwe lijks aan wennen dat we op 't werk ook onze aandacht op energiebesparen kunnen richten, net zoals we dat thuis doen. Maar bij onze drankenhandel Van den Akker-Haring in Den Haag is de goede geest vaardig geworden over alle medewerkers. Onder aanvoering van de heer P. A.M. van Baaren zijn er zeer zinnige activiteiten op energiege bied ondernomen. We brengen er hier een paar onder uw aandacht, wie weet brengen ze onze lezers tot navolging. Door de magazijnen in onze Haagse drankenhandel liepen alle aanvoerlei- dingen van de centrale verwarming. De temperatuur was er daardoor knap hoog. Boven in het kantoor bleef het echter frisjes. Medewerker Johan Fokkema benutte de ideeënbus voor een 'integraal isolatie-idee', en daar hoopt hij een prijs mee te winnen. Zijn chef, de heer Van Baaren moedigde hem toen aan om dat isolatie-idee ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Dat was geen eenvoudig karwei, maar het had een belangrijk resultaat: in de magazijnen is de temperatuur nu ruim IO°C lager en in het kantoor is het be- hagelijk. Een ander karwei dat tot een belangrijke brandstofbesparing leidde is de nieuwe bemetseling van de C. V. ketel. Bij een onderhoudsbeurt (een contract voor regelmatig onderhoud werd onlangs afgesloten in het kader van de energiebesparingsacties) wer den hieraan ernstige defecten gecon stateerd. De nieuwe bemetseling le vert een hoger rendement van de in stallatie op en een niet geringe brand stofbesparing. Te zelfder tijd werd ontdekt dat ketel en brander volauto matisch geregeld kunnen worden. Ook dat heeft nu brandstofbesparing tot resultaat. Hoe verbazingwekkend het u ook moge toeschijnen: onderdeel van dit actiepakket was ook het (na vele jaren) weer eens vegen van de schoorsteen! Dit bleek een nuttige ge beurtenis die letterlijk het stookcircuit nieuw leven inblies. Aan een elektrotechnisch installatie bureau vroeg de heer Van Baaren om eens naar besparingsmogelijkheden te kijken. Dat leverde al direct een ande re verbruiksmeter voor electra op. waardoor deze drankenhandel in een ander, lager, tarief gaat vallen. Direct voordeel op jaarbasis is hier f. 1.500.-. Ook konden TL-buizen buiten bedrijf worden gesteld en andere worden ge plaatst die minder energie vragen. Met man en macht zijn op de afdeling facturatie de bureaus in een andere op stelling gezet. Dit is het initiatief van de dames zelf, die vonden dat de helft van de verlichting overbodig was. Het betrof een totaal van 20 TL-buizen! Verder kregen sommige radiatoren thermostatische radiatorventielen, waardoor een evenwichtiger verbruik wordt verkregen. Tot slot moeten we u vertellen dat er een boiler werd geïn stalleerd voor de warmwatervoorzie ning van douches, wastafels en voor schoonmaakdoeleinden. Vóór zijn komst liet men rustig ook 's zomers de centrale verwarming aan, want die le verde het emmertje heet sop voor de schoonmaakster! Het energiebeleid anno vandaag steunt op de geest van de goede huisvader die zijn hulpmiddelen goed beheert en zijn voorbeeld van alert beleid overdraagt aan zijn huis- (kantoor) genoten. Bij de drankenhan del Van den Akker-Haring ontpopte zich zo'n goede geest van alert beleid. Wie volgt? -

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19