Energiebesparing op kantoren sen van energiebesparende lampen, het slim gebruik maken van perioden met goedkope tarieven (zoals de werkgroep Commercie al aanstipte in een artikel in het vorige Vers van 't Vat), het uitschakelen van lampen waar dit kan zonder hinderlijke gevol gen. Maar ook. zoals te Zoeterwoude, het door deskundigen op dit gebied la ten onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot optimalisering van de bedrijfstijden van het centrale verwar- mings- en ventilatiesysteem. En het plaatsen van meters om gas-, elektri citeit- en waterverbruik nauwkeurig te registreren om vergelijkingen met vo rige perioden te kunnen maken en eventuele energie "lekken" op te spo ren. Bij de passieve besparingsmogelijk heden komen we op het terrein van al le bewoners en gebruikers van een kantoor. Daar valt nog wel wat te ver dienen op die energie nota. De werk groep kantoren is zich er wel van be wust dat zij dan gevaarlijk dicht in de buurt komt van het "opgeheven vin gertje". Maar dat risico nemen we dan wel. Daarom in het kader van de ze bijdrage dan enkele aanwijzingen die misschien niet nieuw zijn maar waarvan het toch goed is hen weer eens onder de aandacht te brengen. Als u een eindafrekening van uw energiebedrijf over een jaar zou ontvangen van ruim één miljoen gulden, zou u hem ongetwij feld terugsturen en waarschijnlijk "de computer" de schuld geven van zo'n vergissing. De Plaatselijke Admini stratie te Zoeterwoude echter zou zo'n rekening normaal betalen: in 1981 be droeg het totaal bedrag dat in rekening werd gebracht voor verlichting, ver warming en waterverbruik in het kan toor. ruim 1,2 miljoen gulden! Het is in een eerder artikel al gezegd, dat dit in verhouding tot onze totale energie kosten een klein bedrag lijkt. Toch is het op zichzelf best de moeite waard te proberen het verbruik van de hoeveel heden gas. elektriciteiten water ook in de kantoren terug te dringen om dit be drag klein(er) te krijgen. Dit is echt geen onmogelijke opgave. Zoals de heer Van Leeuwen al stelde in zijn ar tikel in Vers van't Vat 2/82 is door een actief energiebeleid in het kantoor Zoeterwoude in 1981 al een lagere energie nota behaald dan in 1980, uiter aard ook mede veroorzaakt door een zachtere winter. Als we op die 1,2 miljoen gulden bijvoorbeeld weer 15 zouden kunnen besparen dus f 180.000,- per jaar (en dat is dan al leen het kantoor Zoeterwoude). dan is dat toch mooi meegenomen. Een inkoper zou heel wat overredings kracht nodig hebben om op al zijn orders in één jaar zo'n bedrag aan kor tingen te bedingen. Of een andere ver gelijking: de commercie zou heel graag een verkooppunt aanboren waarop dit bedrag aan netto winst overblijft. Wat kunnen we dan prak tisch doen om dat energieverbruik omlaag te brengen'? Wel. daarvoor kunnen we twee taak gebieden onderscheiden: 1 Het gebied van de actieve bespa ringen. dat ligt op het terrein van technische voorzieningen. Dit is de taak van het kantoor beheer (de verhuurder), de Interne Dienst. Be woners hebben hierop geen of wei nig invloed. 2 Het gebied van de passieve bespa ringen. dat wordt beïnvloed door een energie bewuste houding van de bewoners van een kantoor. Tot de actieve besparingsmogelijkhe den behoren bijvoorbeeld, het toepas- o Probeer roosters etc. boven ver warmingsradiatoren zo veel moge lijk vrij te houden, zodat de ver warmde lucht kan circuleren. Dus geen mappen, telefoonboeken en kleine bakken en dergelijk daarop plaatsen. o Als u (te) veel kopieën maakt op de kopieermachine kost dat niet alleen de kopieprijs maar ook ener gie. o Ga eens wat minder met de lift, en test uw uithoudingsvermogen eens in het trappenhuis. Misschien nog niet zo slecht voor dc lijn. o De kamertemperatuur kan 's win ters het best worden geregeld met de thermostaat en niet door ramen open te zetten. Trouwens vroeger (opa vertelt) toen alleen in de huis kamer een kachel brandde en de rest van de woning onverwarmd was, regelden we de lichaamstem peratuur met wat warmere kleding. Dat is nooit verboden, o Tenslotte, we weten het allemaal wel maar vergeten het vaak, doe het licht uk in kamers als het echt niet nodig is. of als u voor langere tijd weggaat. Bij het uitschakelen van kantoorma chines met een vorm van geheugen opslag moet er wel op worden gelet dat stroomonderbreking in de meeste gevallen een ernstig "geheugenver lies" kan veroorzaken. Laat dat ons niet overkomen maar la ten we ons voortdurend realiseren dat energiebesparing, ook in de kantoren, een blijvende noodzaak is. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18