vakantie en sociale verzekering Op vakantie? Vraag een folder! Kelderbierstation in Den Bosch geopend Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering heeft zojuist weer de geheel herziene folder "Vakantie en sociale verzeke ring" uitgegevenNu de vakantie weer bijna voor de deur staat, is het wellicht verstandig deze folderbijhet V.S.V. te bestellen. Want in deze folder wordt er op gewezen dat wie zijn vakantie voorbereidt, er goed aan doet te overwegen of erop het terrein van de sociale verzekering nog iets te regelen valt. Vooral ziekenfonds verzekerden en zij die een uit kering ontvangen ingevolge de Ziektewet, de Wet op de Arbeids ongeschiktheidsverzekering, of de Algemene Arbeidsongeschikt heidswet kunnen daarmee voorkomen dat zij in hun be langen worden geschaad. U kunt de folder gratis aanvragen bij het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, Rhijnspoorplcin 1 1091 GC Amsterdam. Telefoon: 020-92 74 74. Op 26 maart jongstleden werd in de brouwerij te 's-Hertogenbosch het Kelderbier-afvulstation in gebruik gesteld. Drs. P.P. Snoep, algemeen directeur bier van Heineken Neder land. sprak de aanwezigen tijdens een feestelijk getinte bijeenkomst toe. Het project Kelderbier vormt op dit moment een van de belangrijkste activiteiten van Heineken Neder land. Kelderbier is de naam die Heineken gegeven heeft aan een technische ontwikkeling die het mogelijk maakt om bier in grote vaten in het horecabedrijf op te slaan. Daarmee wordt het mogelijk om rechtstreeks van de brouwerij de horeca-klant te beleveren. Het bier wordt in dat geval niet meer in 30 of 50 liter fusten aangeleverd, maar vanuit een tankwagen in een groot vat gepompt. Die vaten, met een inhoud van zo'n duizend liter, staan veelal in de kelder van het horecabedrijf. Vandaar de naam Kelderbier. Overigens is het geen ontwikkeling van de laatste tijd. De heer Snoep memoreerde dat Heineken de systemen om bier op een dergelijke manier te "ver pakken" al vele jaren in huis heeft. Zorg voor kwaliteit, het bestuderen èn oplossen van de technische pro blemen is er, samen met het feit dat de markt er nu pas rijp voor is, de reden van dat Heineken nil met het Kelderbier-project van start gaat Aan de introductie van het Kelder bier is een uitgebreid experiment voorafgegaan. Zo'n tachtig horeca bedrijven in Brabant en Gelderland kregen bij wijze van proef een Kelderbier-installatie geplaatst. De ervaringen die daarmee werden op gedaan zijn verwerkt en het Kelder- bierproject kan nu, met de opening van het afvulstation in Den Bosch, feitelijk in werking treden. Vuurproef De heer Snoep dankte allen die bij het project betrokken waren en in het bijzonder diegenen in Den Bosch die kans hadden gezien het afvulstation in zeer korte tijd "uit de grond te stampen". De heer Snoep: "Het is mij bekend dat er vooral in de begin periode onder primitieve omstandig heden gewerkt moest worden en vooral tijdens de feestdagen vóór de jaarwisseling. Ook tijdens het nu achter ons liggende carnaval is er door bedieningsmensen en chauf feurs dag en nacht doorgewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Ook de expeditie heeft in die periode alles op alles gezet om de levering aan klanten goed en op tijd te bewerk stelligen. Het afgelopen carnaval was dan ook wel de vuurproef die het Kelderbierproject met succes heeft doorstaan". Kwaliteit In relatie tot de marktproblematiek- de invoering van Kelderbier heeft vooral consequenties voor de agenten- wees de heer Snoep erop dat Heineken pas tot de introductie van Kelderbier is overgegaan toen alle problemen rond dit project waren uitgetest en opgelost. Dat geldt tevens voor de technische aspecten de keuze van het systeem erzijn verschillende mogelijkheden- en met name voor de handhaving van de kwaliteit van het bier. De heer Snoep noemde het project Kelderbier een belangrijk middel op de Nederlandse markt en sprak de verwachting uit dat het een succesvolle operatie zal worden, die de positie van Heineken als kwaliteitsbier in de horecamarkt verzekert. Ineen volgend nummer van Vers van 't Vat zullen wij uitgebreid terug komen op het Kelderbier. I ïi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 11