Ook in de horecagebieden: „Energie besparen is aan de toekomst denken" Kamer uit? Uit dat licht! Een speciale werkgroep houdt zich, als onderdeel van de Commissie Energiebesparing in de Werksfeer, bezig met energiebesparing in de horecagebieden. Deze groep bestaat uit de heren A.W. Schmidt, J.G. Grevink en J.J. Wesdorp. Lang hebben zij moeten nadenken hoe energiebesparing in de hore cagebieden gerealiseerd zou kun nen worden. Tenslotte is gekozen voor een analyse van het energieverbruik in de panden binnen de horecagebieden. Belangrijke punten zijn: de manier waarop verspilling kan worden tegen gegaan, de wijze waarop verbruik kan worden verminderd, maar bovenal wie erbij betrokken is en wie zich voor het verbruik verantwoordelijk voelt. Tij dens de analyse van het verbruik kwam heel duidelijk naar voren dat energie kosten op twee manieren te verlagen zijn. door energie zo goedkoop mogelijk in te kopen. de gekochte energie zo efficiënt mo gelijk te gebruiken. Kritisch bekijken Bij het eerste punt blijkt dat electrici- teit in Nederland op ontelbare manie ren en volgens evenzovele tarieven ge kocht kan worden. De keuze van tarief en contract is heel belangrijk. Men moet dus zeker als de omstandigheden veranderen (bijvoorbeeld na uitbrei ding of inkrimping) onderzoeken of men nog het juiste contract heeft. Vooral als men inkrimpt of als het ver bruik vanwege besparende maatrege len sterk vermindert, is dit van groot belang. Bij veel-verbruik kan namelijk een lager tarief worden verkregen, maar dan is men tevens verplicht om een minimum hoeveelheid af te ne men. Als deze hoeveelheid niet wordt verbruikt, moet men er toch voor beta len. Door kritisch de electriciteitscon- tracten te bekijken, heeft men in de drankenhandels en kantoren van de commercie al interessante kostenbe sparingen kunnen realiseren. Mensenwerk Aan de verbruikskant zijn er twee za ken, namelijk de technische installatie zelf en de wijze waarop die door de be woners wordt gebruikt. Ook al is de in stallatie gedeeltelijk automatisch, toch blijft het controleren van de goede werking en de staat van onderhoud mensenwerk. Door nu geïnteresseer der en bewuster naar dit soort dingen te kijken en er over na te denken, kun nen verspillingen worden ontdekt en voorkomen. Bovendien worden goede ideeën voor verbetering en besparing geboren. Verbeteringen Voorbeelden van verbeteringen zijn bijvoorbeeld: - Het laden van vorkheftruck-accu's op goedkopere nachtstroom. - Het schakelen van de buitenverlich ting door een fotocel, zodat alleen als het te donker wordt dit licht aangaat. - De verwarming in opslag- en distri butiehallen zo afstellen, dat we er nuttig gebruik van kunnen maken. - Aanbrengen van tochtwering en iso leren van deuren die niet gebruikt worden. - Isoleren van leidingen en dichten van tochtgaten in wanden en dak. In de drankenhandels en kantoren weet men heel goed dat in vergelij king met de produktiebedrijven de hoeveelheid energie die gebruikt wordt klein is. Maar men bekijkt de energiekosten in vergelijking tot de andere kosten in de vestiging en dan blijkt het toch de moeite waard om verspilling tegen te gaan en de ener gie zo goed mogelijk te gebruiken. Als belangrijk punt in de bovenstaande tekst werd voorkoming van verspilling genoemd. Een simpel, en al vaak genoemd, voorbeeld is het uitdoen van de verlichting bij het verlaten van een ruimte. Hierdoor daalt zeker het electriciteitsverbruik. De volgende gegevens maken dat duidelijk. Voor een eenpersoonskamer scheelt het uitdoen van de verlichting 20 tot 25%. Als bovendien het licht wordt uitgeschakeld als er voldoende daglicht is, zoals dat bij de meeste mensen thuis ook gebeurt, dan is per kamer nog eens 800 branduren te besparen. Voor een standaard eenper soonskamer met 8 TL-buizen van 65 Watt geldt dan de volgende vergelijking: - Volledige ongeïnteresseerdheid: 10 uur per dag, 200 dagen per jaar: 1040 kWh f166,- jaar. - Bij energiebewust gebruik: 8 uur per dag, 200 dagen per jaar, minus 800 uur= f 66,- per jaar. Een verschil van ongeveer f 100,- of 60% per kamer per jaar! Om deze besparingsmogelijkheden zoveel mogelijk onder een ieders aandacht te bren gen, zijn speciale smalle stickers (gemakkelijk op een deurpost te plakken) ontworpen. Alle bedrijfsleiders van de vestigingen en hoofden distributie en technische diensten van de horecagebieden hebben deze stickers inmid dels ontvangen ter verspreiding onder de me dewerkers. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 8