HET HEINEKEN PENSIOENFONDS: een stichting die waakt over uw pensioen Aangezien het jaarverslag van het Heineken Pensioenfonds over 1981 binnenkort verschijnt, willen wij u in het onderstaande artikel een blik geven op de activiteiten van en de gelden die omgaan in het Heineken Pensioenfonds. Het pensioenfonds, een af deling gevestigd aan het 2e Weteringplantsoen te Am sterdam, heet voluit: Stich ting Heineken Pensioen fonds. Het Heineken Pensi oenfonds kent als hoogste gezag een Algemene Raad, die bestaat uit acht door de Centrale Ondernemings raad benoemde leden en acht leden die door de Raad van Bestuur zijn be noemd. Deze zestien perso nen kiezen uit hun midden weer een bestuur van zes personen, dat de dagelijkse gang van zaken in het oog houdt waaraan de directeur van het fonds verantwoor ding verschuldigd is. Controles Het pensioenfonds is dus een stichting, die los staat van Heineken N.V. en de tot de Heineken groep be horende werkmaatschap pijen. Zou het bijvoorbeeld Heineken ooit slecht gaan, dan mag dat niet zijn weer slag hebben op de reeds op gebouwde pensioenrech ten. Het fonds beheert na melijk het geld dat aanwe zig moet zijn om in de toe komst aan de werknemers of hun nabestaanden een pensioen uit te kunnen ke ren Uiteraard wordt op een instelling, die zoveel geld beheert als een pensioen fonds, een zeer strenge con trole uitgeoefend. Daartoe is al lang geleden door de Staat de Verzekeringska mer in het leven geroepen. Deze controleert het beleid en tevens de uitvoering van dat beleid van alle pensi oenfondsen in Nederland. Er is echter nog een toe zichthouder: een extern ac countantskantoor. Voorts is er een extern actuarieel adviesbureau. Een actuaris is de wiskundige, die bere kent hoeveel kapitaal thans aanwezig moet zijn om aan de toekomstige pensioen verplichtingen te kunnen voldoen. De uitkomst hier van noemt men wiskundige reserve of premiereserve. Pensioen Het pensioen bestaat uit een overheidsuitkering zo als bijvoorbeeld A.O.W. of A.W.W. en een aanvulling hierop van het pensioen- fonds. Een vol pensioen ontvangt men als men voor of op z'n 25e jaar in dienst is getreden. Bij indiensttre ding op oudere leeftijd wordt het pensioen gekort. Indien de rechten verwor ven bij vorige werkgevers lager zijn dan deze korting, bestaat de mogelijkheid om de dan nog resterende kor ting op te heffen door pre miebetaling, binnen twee jaar na aanvang van het deelnemerschap. Door Heineken wordt jaarlijks een premie aan het pensi oenfonds betaald. Van de werknemer wordt de A.O.W./A.W.W.- premie ingehouden. Het pensioen is premicvrijHeeft een me dewerker een salaris dat bo ven het premieplichtig in komen A.O.W./A.W.W. ligt (dit jaar vastgesteld op f 57.050,-), dan betaalt hij een percentage over dit sa laris. Beleggen Deze premies moeten be legd worden, opdat er vol doende geld is, wanneer men ophoudt met werken en het pensioen uitgekeerd gaat worden. Een van de manieren om het geld te be leggen is aankoop van on roerend goed, dat huur op levert, of van aandelen die rente (dividend) uitkeren. Dit geschiedt volgens wet telijk vastgelegde bepalin gen. Het is een van de hoofdtaken van de directeur van het pensioen fonds om er voor te zorgen dat de beleggingen zeer zorgvuldig worden geselec teerd. Het zal u duidelijk zijn dat het Heineken Pen sioenfonds met een kapitaal van f 453 miljoen heel wat aandacht vraagt. Er is bij zonder veel kennis voor no dig om te weten hoe het geld op de beste wijze meer geld kan opbrengen of an ders gezegd: belegd kan worden. Daarom wordt bij het beleggen hulp geboden door een addviescommis- sie. Hierin hebben naast ei gen mensen ook personen zitting, die niet bij Heineken werkzaam zijn, zoals een tweetal van ande re pensioenfondsen en twee beleggingsadviseurs van een bank. Zij staan het fonds met raad en daad bij Jaarverslag Om u een indruk te geven van het geld dat omgaat bij het Heineken Pensioen fonds, drukken wij op deze pagina een uittreksel uit het jaarverslag van het fonds over 1980 af. Mocht u be langstelling hebben voor het gehele verslag, dan kunt u het aanvragen bij het pen sioenfonds in Amsterdam. Telefoonnummer: (020-70 21 59). Stichting Heineken Pensioenfonds. (alle bedragen in miljoenen guldens) Balans per 31-12-1980 (verkort) Beleggingen interest 415 Premiereserve eigen rekening 386 Premiereserve herverzekering 38 Premiereserve herverzekering 38 Extra reserve's 28 Overige posten 8 Overige posten 9 461 461 Rekening Lasten en Baten over 1980 (verkort) Vermeerdering premiereserve e.r. Ontvangen premies 28 en betaalde premies 43 Afschrijvingen, rente en kosten 1 Opbrengsten uit beleggingen en Uitkeringen 12 herverzekering 33 Naar Extra reserve 5 61 ~61 Aantallen verzekerden en Premiereserve per 31-12-1980 Aantallen Premiereserve verzekerden Verzekerden voor wie wordt bijgedragen 6.419 284 Verzekerden met premievrije rechten 1.656 16 Pensioentrekkenden 1.354 124 9.429 424 Premiereserve herverzekering 38 Premiereserve eigen rekening 386 Beleggingen per 31-12-1980 Onroerende goederen 28 Hypotheken 1 Leningen op schuldbekentenis 216 Obligaties 76 Aandelen 81 Interest (lopend) 13 415

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6