HAD IK MAAR GELUISTERD Den Bosch In den Bosch is in 1978 een onderzoek gestart, dat resulteerde in een aantal adviezen ten aanzien van de colonnes. Hieruit is een prioriteitenlijst opge steld. Een aantal van de belangrijkste zaken, waaronder voorzieningen aan machines en aan het gebouw zullen in de komende tijd worden uitgevoerd. Ook in andere afdelingen kan zich veel lawaai voordoen, zoals in de machine kamer. In Den Bosch is voor de opera tors een cabine geplaatst en zijn schei dingswanden geplaatst. Bunnik De laatste jaren is bij Vrumona in het bijzonder naar de snelheden van de flessenbanen gekeken. Door die te verlagen, een aantal overkappingen aan te brengen en een geluidabsorbe- rend plafond aan te brengen, is het ge luidniveau teruggebracht. Ook is een tweetal nieuwe -geluidarme- flessen- vullers geplaatst. Voorts heeft men bij Vrumona veel, over het algemeen kleinere, maatregelen kunnen nemen die het geluidniveau in de verpak kingsafdeling naar aanvaardbaar ni veau teruggebracht hebben. In de nieuwe depalletiserruimte is voor wat betreft het geluid op de arbeidsplaat sen, een grote verbetering bereikt. staande gebouwen en installaties. Desalniettemin is er de afgelopen ja ren een groot aantal maatregelen op het gebied van de geluidhinderbestrij- ding genomen. Die zijn zeer vaak het resultaat van de werkzaamheden van plaatselijke geluidhinderbestrij- dingscommissies, waarbij de stuur groep als coördinator optrad. In die groepen zijn in de loop der tijd talloze initiatieven ontstaan, waarvan onder staand enkele voorbeelden: Amsterdam In de bottelarij van de brouwerij aan de le Van der Helststraat zijn een nieuwe vinding an andere geluidhin- derbestrij dingsmaatregelen toegepast De kroonkurken worden niet langer met lucht naar de sluitmachine gebla zen, maar met water onder hoge druk getransporteerd. De resultaten hier van zijn voor de Van der Helststraat positief. In een eerder stadium werd ook de bottelarijruimte van geluidab- sorberend materiaal voorzien. Aan de hand van deze ervaring zal nader akoestisch onderzoek aan de vullers van colonne V en III van Zoeterwoude plaatsvinden. Omkasting van de vullers bij Vrumona: een aanmerkelijke vermindering van het lawaai. Scheidingswand die lawaai tegen houdt in Den Bosch. De nieuwe colonne in Zoeterwoude: bredere banen en een lagere flow-snel- heid verminderen het lawaai. Zoetermeer Bij de Gedistilleerd en Wijngroep kent men nauwelijks geluidproblemen in de verpakkingsafdeling. Vooral in Zoetermeer heeft men een goede op stelling van de machines, het plaatsen van absorberende panelen en het aan passen van de cpaciteit van de machi nes heeft ertoe geleid, dat er van "la waai" bijna geen sprake meer is. Techniek neemt niet alle lawaai weg Hierboven hebben wij een indruk wil len geven van de activiteiten die wor den ondernomen om het lawaai op de werkplek te verminderen. De moder ne techniek geeft echter niet alle mid delen om gehoorbeschermingsmidde len overbodig te maken. In z'n alge meenheid kan worden gesteld dat bij vervanging van machines en installa ties het beleid van Heineken erop ge richt is om alle bekende en beproefde middelen toe te passen om het geluid niveau zo laag mogelijk te houden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4